Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Αισιοδοξία για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Κουβανικού εμβολίου Soberana 2 εκφράζουν οι επιστήμονες

Την αισιο­δο­ξία τους ότι τα εμβό­λια κατά του Covid-19 που ετοι­μά­ζο­νται στην Κού­βα θα είναι ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κά εκφρά­ζουν επι­στη­μο­νι­κοί κύκλοι στην Αβάνα.

Την Δευ­τέ­ρα ο Κου­βα­νός Πρό­ε­δρος Μιγκέλ Ντιάζ Κανέλ επι­σκέ­πτη­κε το Ινστι­τού­το Εμβο­λια­σμών Finlay (IFV) όπου και ενη­με­ρώ­θη­κε σχε­τι­κά με την πρό­ο­δο των ερευ­νών πάνω στην σει­ρά εμβο­λί­ων “Soberana”.

Σύμ­φω­να με τον διευ­θυ­ντή του Ινστι­τού­του Finlay, Βισέ­ντε Βέρες, το εμβό­λιο Soberana 02 βρί­σκε­ται στην δεύ­τε­ρη φάση των δοκι­μών και, σύμ­φω­να με τα μέχρι τώρα δείγ­μα­τα, πετυ­χαί­νει ανο­σία του οργα­νι­σμού στον κορω­νο­ϊό μέσα σε 14 ημέρες.

Όπως σημεί­ω­σε ο Βέρες, μετά το τέλος των εργα­στη­ρια­κών δοκι­μών, περί­που 1000 εθε­λο­ντές θα εμβο­λια­στούν τον Γενά­ρη και στην συνέ­χεια 150.000 άνθρω­ποι ανα­μέ­νε­ται να πάρουν μέρος στην τρί­τη και τελευ­ταία φάση της έγκρι­σης του εμβολίου.

Τον πρω­το­πο­ρια­κό ρόλο της Κού­βας στην ιατρι­κή και φαρ­μα­κευ­τι­κή έρευ­να εξή­ρε ο Πρό­ε­δρος Ντιάς Κανέλ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η Κού­βα είναι η μονα­δι­κή χώρα του λεγό­με­νου Τρί­του Κόσμου που βρί­σκε­ται στην δια­δι­κα­σία της παρα­γω­γής του εμβο­λί­ου και μάλι­στα χωρίς καθυστερήσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο