Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Αύξηση κρουσμάτων και θανάτων σε όλο τον κόσμο — Κανένα νέο κρούσμα στην Κίνα

Περισ­σό­τε­ροι από 250.000 άνθρω­ποι έχουν δια­γνω­στεί με τον SARS-CoV‑2 παγκο­σμί­ως και περισ­σό­τε­ροι από 11.000 έχουν πεθά­νει. Ταυ­τό­χρο­να στην Κίνα φαί­νε­ται ότι η επι­δη­μία τιθασ­σεύ­τη­κε. Η Ιτα­λία, με περισ­σό­τε­ρους από 4.500 θανά­τους, ξεπέ­ρα­σε την Κίνα στον αριθ­μό των θανά­των από τον ιό (3.255).

Covid-19: Στην Ιταλία έτοιμοι να υιοθετήσουν το «μοντέλο Νότιας Κορέας» 

Στη Γερ­μα­νία, τα κρού­σμα­τα του νέου κορο­νοϊ­ού έχουν ξεπε­ρά­σει τις 20.000 και οι νεκροί να φθά­νουν τους 60. Η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση και οι κυβερ­νή­σεις των ομό­σπον­δων κρα­τι­δί­ων εξε­τά­ζουν πλέ­ον το ενδε­χό­με­νο να επι­βά­λουν αυστη­ρό­τε­ρους περιο­ρι­σμούς στην κυκλο­φο­ρία των πολι­τών σε ολό­κλη­ρη τη χώρα. Την αρχή έκα­νε ήδη η Βαυα­ρία από τα μεσά­νυ­χτα, περιο­ρί­ζο­ντας αυστη­ρά την κυκλο­φο­ρία σε όλο το κρα­τί­διο, ενώ, σύμ­φω­να με τον βαυα­ρό Πρω­θυ­πουρ­γό Μάρ­κους Σέντερ, τα εστια­τό­ρια ανα­μέ­νε­ται να κλεί­σουν στα­δια­κά από σήμε­ρα σε όλη τη χώρα. Στο μετα­ξύ συνε­χί­ζε­ται εδώ και τρεις μέρες η προ­σπά­θεια επα­να­πα­τρι­σμού περί­που 200.000 Γερ­μα­νών από διά­φο­ρες περιο­χές, ο οποί­οι τίθε­νται άμε­σα σε κατ’ οίκον απο­μό­νω­ση για του­λά­χι­στον 14 ημέρες.

Ισπανία – COVID-19: Δραματική αύξηση νεκρών και κρουσμάτων

Η Γαλ­λία κατέ­γρα­ψε 112 θανά­τους από τον κορο­νο­ϊό το τελευ­ταίο 24ωρο και πλέ­ον ανέρ­χε­ται σε 562 ο συνο­λι­κός αριθ­μός των νεκρών από την επι­δη­μία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγείας.

Υπήρ­ξαν 14.459 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, σύμ­φω­να με το υπουργείο.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, 6.172 άρρω­στοι νοση­λεύ­ο­νται στα νοσο­κο­μεία, εκ των οποί­ων σχε­δόν 1.525 είναι σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας. Οι μισοί από τους βαριά νοσού­ντες είναι ηλι­κί­ας κάτω των 60 ετών.

“Εξε­λισ­σό­μα­στε γρή­γο­ρα προς μια γενι­κευ­μέ­νη επι­δη­μία στην επι­κρά­τειά μας”, υπο­γράμ­μι­σε η γενι­κή διεύ­θυν­ση της Υγεί­ας ενη­με­ρώ­νο­ντας για την κατά­στα­ση, και κάλε­σε τους πολί­τες “να τηρούν αυστη­ρά τις οδη­γί­ες περί περιο­ρι­σμού και τα μέτρα προ­στα­σί­ας”, όπως το τακτι­κό πλύ­σι­μο των χεριών και η δια­τή­ρη­ση ελά­χι­στης από­στα­σης ενός μέτρου μετα­ξύ των ανθρώπων.

Άλλοι 53 άνθρω­ποι που είχαν δια­γνω­στεί με κορο­νο­ϊό έχα­σαν τη ζωή τους στη Βρε­τα­νία, αυξά­νο­ντας σε 220 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θανά­των στη χώρα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας (NHS).

Οι ασθε­νείς που κατέ­λη­ξαν ήταν ηλι­κί­ας μετα­ξύ 41 και 94 ετών και όλοι τους είχαν υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Αλβανία-Covid-19: Επιβολή στρατιωτικού νόμου για 40 ώρες

Ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων περι­στα­τι­κών μόλυν­σης από τον COVID-19 στην Ολλαν­δία αυξή­θη­κε κατά 637 στα 3.631 κρού­σμα­τα, όπως ανα­κοί­νω­σαν οι υγειο­νο­μι­κές αρχές, στην διάρ­κεια της σημε­ρι­νής ενη­μέ­ρω­σής τους.

Επί­σης, οι νεκροί αυξή­θη­καν κατά 30.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θανά­των στην Ολλαν­δία έφτα­σε στους 136, με τα θύμα­τα να είναι ηλι­κί­ας μετα­ξύ 63 και 95 ετών.

Η Ελβε­τία ανέ­φε­ρε σήμε­ρα 6.100 περι­στα­τι­κά μόλυν­σης από τον COVID-19.

Ο αριθ­μός αυτός είναι αυξη­μέ­νος κατά 25% σε σύγκρι­ση με τον αριθ­μό των περι­στα­τι­κών που είχε ανα­κοι­νω­θεί χθες, ενώ έχουν ανα­φερ­θεί 56 θάνα­τοι, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας.

Τα νοσο­κο­μεία που βρί­σκο­νται στα σύνο­ρα με την Ιτα­λία στο καντό­νι του Τιτσί­νο αντι­με­τω­πί­ζουν μεγά­λη πίεση.

Ιταλία-Covid-19: 546 νεκροί σε μια μέρα στη Λομβαρδία

Στην Πορ­το­γα­λία  αριθ­μός των νεκρών από τον COVID-19 διπλα­σιά­στη­κε στη διάρ­κεια της νύχτας, φτά­νο­ντας στους 12, ενώ τα περι­στα­τι­κά μόλυν­σης ξεπέ­ρα­σαν τα 1.280 από 1.059, σύμ­φω­να με τις υπη­ρε­σί­ες υγείας.

Ο αριθ­μός των θανά­των από τον κορο­νο­ϊό στην Τουρ­κία ανήλ­θε σήμε­ρα στους 12, αυξά­νο­ντας σε 21 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των νεκρών από την επι­δη­μία. Ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των αυξή­θη­κε κατά 277, τα οποία πλέ­ον ανέρ­χο­νται σε 947 συνο­λι­κά, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Υγείας.

Συνο­λι­κά έγι­ναν 2.953 δια­γνω­στι­κά τεστ τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, πρό­σθε­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας Φαχρε­τίν Κοτζά.

Η Φιν­λαν­δία επι­βε­βαί­ω­σε τον πρώ­το θάνα­το από τον κορο­νο­ϊό, σύμ­φω­να με το Ινστι­τού­το για την Υγεία και της Κοι­νω­νι­κές Παροχές.

Είκο­σι δύο νέα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού επι­βε­βαιώ­θη­καν στην Σερ­βία από σήμε­ρα το πρωί μέχρι τις 18:00 το από­γευ­μα, ανε­βά­ζο­ντας σε 171 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των προ­σβλη­θέ­ντων από τον Covid-19.

Ο πρό­ε­δρος της δημο­κρα­τί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς ανήγ­γει­λε την εφαρ­μο­γή αυστη­ρό­τε­ρων μέτρων από αύριο. Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας ανέ­φε­ρε επί­σης ότι από την Δευ­τέ­ρα οι ένο­πλες δυνά­μεις θα αρχί­σουν να δια­μορ­φώ­νουν τον χώρο της Διε­θνούς Έκθε­σης Βελι­γρα­δί­ου σε ένα τερά­στιο νοσο­κο­μείο χωρη­τι­κό­τη­τας 3.000 κλι­νών που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στην περί­πτω­ση που εκδη­λω­θεί έξαρ­ση της νόσου και υπάρ­ξει πλη­ρό­τη­τα στα νοσο­κο­μεία. Από αύριο δια­κό­πτο­νται οι αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες σε όλες τις πόλεις της Σερ­βί­ας ενώ από εχθές δια­κό­πη­κε η συγκοι­νω­νία των υπε­ρα­στι­κών λεωφορείων.

Ιταλία – Covid-19: Τραγωδία χωρίς τέλος – 4.825 οι νεκροί – 793 σε 24 ώρες

Η κυβέρ­νη­ση της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας απο­φά­σι­σε την απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των πολι­τών σε όλη την επι­κρά­τεια της χώρας από τις εννέα το βρά­δυ έως τις έξι το πρωϊ, σε μία προ­σπά­θεια ανά­σχε­σης της διά­δο­σης του κορονοϊού.

Το μέτρο θα αρχί­σει να ισχύ­ει από αύριο Κυρια­κή 22 Μαρτίου.

Στη Βόρεια Μακε­δο­νία έχουν επι­βε­βαιω­θεί μέχρι σήμε­ρα 85 κρού­σμα­τα του κορονοϊού.

Ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από τον νέο κορο­νο­ϊό στο Ιράν αυξή­θη­κε σήμε­ρα κατά περισ­σό­τε­ρους από 100 σε 1.556 και ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί ξεπερ­νά­ει τώρα πια τους 20.000, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος της υγείας.

Χθες Παρα­σκευή, ο αριθ­μός των νεκρών από την Covid-19 στο Ιράν ανερ­χό­ταν σε 1.433 και ο συνο­λι­κός αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των σε 19.644.

Στην Ιορ­δα­νία σει­ρή­νες ήχη­σαν κατά την έναρ­ξη της ισχύ­ος απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας σε πανε­θνι­κό επί­πε­δο, με την οποία περιο­ρί­ζε­ται επ’ αόρι­στον η κινη­τι­κό­τη­τα των 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων της. Σε οποιον­δή­πο­τε παρα­βιά­σει την απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας, με την οποία περιο­ρί­ζε­ται σοβα­ρά η μετα­κί­νη­ση των πολι­τών, πέραν εκτά­κτων ανα­γκών και βασι­κών υπη­ρε­σιών, θα επι­βάλ­λε­ται φυλά­κι­ση έως και ενός έτους, σύμ­φω­να με τον στρα­τό. Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας θα ισχύ­σει μέχρι νεωτέρας.

Η Ιαπω­νία έχει κατα­γρά­ψει 1.016 κρού­σμα­τα εγχώ­ριας μετά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού έως το Σάβ­βα­το, σύμ­φω­να με τον κρα­τι­κό ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κό οργα­νι­σμό NHK. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός ανέρ­χε­ται σε 1.728, αν συμπε­ρι­λη­φθούν τα 712 κρού­σμα­τα που κατα­γρά­φη­καν σε ένα κρουα­ζιε­ρό­πλοιο που είχε αγκυ­ρο­βο­λή­σει κοντά στο Τόκιο τον περα­σμέ­νο μήνα, σύμ­φω­να με το NHK. Παρό­λο που ο αριθ­μός των μολύν­σε­ων εξα­κο­λου­θεί να αυξά­νε­ται, η Ιαπω­νία άρχι­σε να απο­σύ­ρει ορι­σμέ­να μέτρα για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εξά­πλω­σης του ιού. Την Παρα­σκευή, το Τόκιο ανα­κοί­νω­σε ότι δεν θα επε­κτεί­νει το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων ανοί­γο­ντας το δρό­μο για επα­νέ­ναρ­ξη μαθη­μά­των στην αρχή του ακα­δη­μαϊ­κού έτους τον Απρίλιο.

Η Νότια Κορέα ανα­κοί­νω­σε 147 νέα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού, σύμ­φω­να με τα Κορε­α­τι­κά Κέντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Ασθε­νειών (KCDC). Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 8.799. Οι νέες μολύν­σεις μέσα σε ένα 24ωρο αυξή­θη­καν και πάλι σε πάνω από 100, από τις 87 που είχαν ανα­κοι­νω­θεί χθες, παρό­λο που η Νότια Κορέα κατα­γρά­φει μια τάση επι­βρά­δυν­σης της εξά­πλω­σης της παν­δη­μί­ας από την κορύ­φω­ση των 909 κρου­σμά­των στις 29 Φεβρουαρίου.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας των Φιλιπ­πί­νων ανα­κοί­νω­σε τον 19ο θάνα­το στη χώρα και πρό­σθε­σε ότι ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των αυξή­θη­κε σε 262 από 230. Η κυβέρ­νη­ση των Φιλιπ­πί­νων έχει θέσει περισ­σό­τε­ρο από τον μισό πλη­θυ­σμό της χώρας υπό αυστη­ρή καρα­ντί­να στο σπίτι.

Στην Αίγυ­πτο ένας ακό­μη άνθρω­πος προ­στέ­θη­κε στα θύμα­τα, ανε­βά­ζο­ντας σε οκτώ τους θανά­τους. Την ίδια στιγ­μή, κατα­γρά­φη­καν 29 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα, ανε­βά­ζο­ντας το συνο­λι­κό αριθ­μό τους στα 285 άτο­μα. Ανα­φο­ρι­κά με το νέο θύμα, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Αιγύ­πτου δήλω­σε ότι πρό­κει­ται για έναν 60χρονο Αιγύ­πτιο που επέ­στρε­ψε από την Ιταλία.

Η Ταϊ­λάν­δη κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα την μεγα­λύ­τε­ρη ημε­ρή­σια αύξη­ση των νέων κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στην επι­κρά­τειά της, με 89 νέα κρού­σμα­τα τα οποία ανε­βά­ζουν τον συνο­λι­κό αριθ­μό τους στη χώρα σε 411. Η Ταϊ­λάν­δη έχει κατα­γρά­ψει έναν θάνα­το από την Covid-19.

Τους πρώ­τους θανά­τους ανθρώ­πων που είχαν μολυν­θεί από τον κορο­νο­ϊό ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Σιγκα­πού­ρη. Οι δύο ασθε­νείς που πέθα­ναν ήταν μια 75χρονη γυναί­κα από την Σιγκα­πού­ρη και ένας 64χρονος Ινδο­νή­σιος άνδρας, ανέ­φε­ρε ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Η Κολομ­βία θα επι­βά­λει πανε­θνι­κή καρα­ντί­να από την Τρί­τη το βρά­δυ, ανα­κοί­νω­σε αργά την Παρα­σκευή ο πρό­ε­δρος Ιβάν Ντού­κε. Η καρα­ντί­να θα διαρ­κέ­σει έως τις 13 Απρι­λί­ου. Στην πρω­τεύ­ου­σα Μπο­γκο­τά ξεκί­νη­σε από την Παρα­σκευή μια τετρα­ή­με­ρη άσκη­ση καρα­ντί­νας. Στην χώρα έχουν κατα­γρα­φεί 158 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2.

Η Παρα­γουάη ανα­κοί­νω­σε τον πρώ­το θάνα­το ενός ανθρώ­που που είχε μολυν­θεί από κορο­νο­ϊό, σε μια χώρα που έχει κατα­γρά­ψει 18 κρού­σμα­τα της νόσου. Η Παρα­γουάη, που ανα­κοί­νω­σε στις 13 Μαρ­τί­ου την ανα­στο­λή των απευ­θεί­ας πτή­σε­ων με την Ευρώ­πη, έχει επι­βά­λει απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας καθη­με­ρι­νά από τις 20:00 το βρά­δυ μέχρι τις 04:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα. Σχο­λεία και πανε­πι­στή­μια της χώρας είναι κλει­στά και οι πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις απαγορεύονται.

Η Κού­βα ανα­κοί­νω­σε χθες το κλεί­σι­μο των συνό­ρων της σε μη κατοί­κους λόγω της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού. Σύμ­φω­να με τον τελευ­ταίο απο­λο­γι­σμό, τα κρού­σμα­τα της νόσου στη χώρα ανέρ­χο­νται σε 21, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός θανά­του, ενός Ιτα­λού του­ρί­στα. Στη χώρα υπάρ­χουν επί­σης 716 ύπο­πτα κρού­σμα­τα, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας.

Το Ισρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε τον πρώ­το νεκρό, έναν 88χρονο άνδρα ο οποί­ος έπα­σχε από υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα. Μέχρι σήμε­ρα στη χώρα έχουν κατα­γρα­φεί 705 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του ιού, αλλά οι περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς φέρουν ήπια συμ­πτώ­μα­τα. Περί­που 10 είναι σε σοβα­ρή κατά­στα­ση και 15 έχουν αναρρώσει.

Τρίτη συνεχόμενη ημέρα χωρίς κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης στην ηπειρωτική Κίνα

Η Κίνα δεν κατέ­γρα­ψε κανέ­να νέο κρού­σμα εγχώ­ριας μετά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού ως τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής, για τρί­τη συνε­χό­με­νη ημέ­ρα, ωστό­σο οι υγειο­νο­μι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν 41 επι­πλέ­ον περι­πτώ­σεις ανθρώ­πων οι οποί­οι έφθα­σαν στη χώρα μολυ­σμέ­νοι από τον SARS-CoV‑2 στο εξω­τε­ρι­κό, αριθ­μός ρεκόρ ημερησίως.

Συνο­λι­κά, ο αριθ­μός των «εισα­γό­με­νων» κρου­σμά­των από το εξω­τε­ρι­κό ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 269.

Για να απο­φευ­χθεί μια εκ νέου εξά­πλω­ση του ιού, που έχει περιο­ρι­στεί σε μεγά­λο βαθ­μό στην Κίνα, οι αρχές επι­βάλ­λουν πλέ­ον να μπουν σε καρα­ντί­να όλοι όσοι φτά­νουν στο κινε­ζι­κό έδαφος.

Σε σύγκρι­ση με τα μέσα Φεβρουα­ρί­ου, όταν καθη­με­ρι­νά κατα­γρά­φο­νταν χιλιά­δες νέα κρού­σμα­τα, η μετά­δο­ση ουσια­στι­κά στα­μά­τη­σε στην Κίνα, τη χώρα από την οποία ξεκί­νη­σε η επιδημία.

Η Κίνα έχει κατα­γρά­ψει συνο­λι­κά περισ­σό­τε­ρους από 81.000 ανθρώ­πους που μολύν­θη­καν από τον κορο­νο­ϊό, εκ των οποί­ων μόνο οι 6.013 εξα­κο­λου­θούν να είναι άρρω­στοι, σύμ­φω­να με τις υγειο­νο­μι­κές αρχές.

Ο αριθ­μός των νεκρών έχει μειω­θεί επί­σης σημα­ντι­κά, με επτά θανά­τους να κατα­γρά­φο­νταν χθες, όλοι στην επαρ­χία Χου­μπέι, επί­κε­ντρο της πανδημίας.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) χαι­ρέ­τι­σε τις προ­σπά­θειες για τον περιο­ρι­σμό της επι­δη­μί­ας στην Ουχάν, τη μεγα­λού­πο­λη στο κέντρο της Κίνας, όπου πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε ο ιός τον Δεκέμβριο.

«Η Ουχάν δίνει ελπί­δα στον υπό­λοι­πο κόσμο δεί­χνο­ντας ότι και η πιο σοβα­ρή κατά­στα­ση είναι ανα­στρέ­ψι­μη» δήλω­σε χθες ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντα­νόμ Γκεμπρεγέσους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο