Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Επιπλέον μέτρα σε Μύκονο και Σαντορίνη — Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ

Αυστη­ρά περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε Μύκο­νο και Σαντο­ρί­νη, για να μπει φρέ­νο στην δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού, απο­φα­σί­στη­καν πριν από λίγο σε σύσκε­ψη όλων των συναρ­μό­διων φορέ­ων, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε υπό τον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκο Χαρ­δα­λιά, μετά από αίτη­μα των δημάρ­χων των δύο νησιών.

Τα μέτρα, τα οποία τίθε­νται σε εφαρ­μο­γή από αύριο στις 08.00 το πρωί και για 14 ημέ­ρες, με ενδε­χό­με­νη επέ­κτα­ση τους, περι­λαμ­βά­νουν μετα­ξύ άλλων απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας καθη­με­ρι­νά από τις 20.00 το βρά­δυ μέχρι τις 08.00 το πρωί, ενώ ανα­στέλ­λο­νται υπό συγκε­κρι­μέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις ακό­μα και οι εξαι­ρέ­σεις που ισχύ­ουν γενι­κά, σχε­τι­κά με την έξο­δο για βοή­θεια σε ανθρώ­πους που έχουν ανά­γκη, για τελε­τές και για σωμα­τι­κή άσκη­ση, ενώ η βόλ­τα κατοι­κί­διου γίνε­ται μόνο για 15 λεπτά και γύρω από το σπίτι.

Αυστη­ρό­τε­ροι περιο­ρι­σμοί θα ισχύ­σουν και στις λαϊ­κές αγο­ρές και τα σού­περ μάρκετ.

Για την επι­βο­λή των μέτρων κινη­το­ποι­ή­θη­κε ήδη η αστυ­νο­μία, ενώ δόθη­καν εντο­λές στην Περι­φέ­ρεια και στην Πυρο­σβε­στι­κή να συν­δρά­μουν όπου χρεια­στεί με προ­σω­πι­κό και άλλους τρό­πους τους δήμους των δύο νησιών για την κάλυ­ψη των ανα­γκών των πολιτών.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, με εντο­λή του Υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκου Χαρ­δα­λιά, και κατό­πιν σχε­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας με τους δημάρ­χους Μυκό­νου και Σαντο­ρί­νης αποφασίζεται:

Α. H λήψη επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων στο Δήμο Μυκό­νου, για επι­τα­κτι­κούς λόγους αντι­με­τώ­πι­σης σοβα­ρού κιν­δύ­νου δημό­σιας υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς και των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19. Ειδικότερα:

1. Την απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας των πολι­τών καθη­με­ρι­νά από ώρα 20:00 ως ώρα 08:00 της επομένης

2. Την ανα­στο­λή δυνα­τό­τη­τας των κατ΄ εξαί­ρε­ση μεμο­νω­μέ­νων μετα­κι­νή­σε­ων των περι­πτώ­σε­ων Β4, Β5 και Β6 του εντύ­που Τύπου Β “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ” (https://forma.gov.gr/) και συγκεκριμένα:

- Ανα­στέλ­λε­ται η δυνα­τό­τη­τα των κατ΄ εξαί­ρε­ση μεμο­νω­μέ­νων μετα­κι­νή­σε­ων του πεδί­ου Β4 που αφο­ρά «Κίνη­ση για παρο­χή βοή­θειας σε ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη». Η παρο­χή βοή­θειας σε ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με μέρι­μνα των οικεί­ων Δήμων μέσω των προ­γραμ­μά­των «Βοή­θεια στο Σπίτι»

- Ανα­στέλ­λε­ται η δυνα­τό­τη­τα των κατ΄ εξαί­ρε­ση μεμο­νω­μέ­νων μετα­κι­νή­σε­ων του πεδί­ου Β5 που αφο­ρά «Μετά­βα­ση σε τελε­τή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτι­ση) υπό τους όρους που προ­βλέ­πει ο νόμος ή μετά­βα­ση δια­ζευγ­μέ­νων γονέ­ων ή γονέ­ων που τελούν σε διά­στα­ση που είναι ανα­γκαία για τη δια­σφά­λι­ση της επι­κοι­νω­νί­ας γονέ­ων και τέκνων, σύμ­φω­να με τις κεί­με­νες δια­τά­ξεις». Επι­τρέ­πε­ται μόνο η μεμο­νω­μέ­νη μετα­κί­νη­ση για μετά­βα­ση σε κηδεία και μόνο των συγ­γε­νών με α΄ βαθ­μό συγ­γέ­νειας με τον θανόντα-ούσα.

- Ανα­στέλ­λε­ται η δυνα­τό­τη­τα των κατ΄ εξαί­ρε­ση μεμο­νω­μέ­νων μετα­κι­νή­σε­ων του πεδί­ου Β6 που αφο­ρά «Σύντο­μη μετα­κί­νη­ση, κοντά στην κατοι­κία μου, για ατο­μι­κή σωμα­τι­κή άσκη­ση (εξαι­ρεί­ται οποια­δή­πο­τε συλ­λο­γι­κή αθλη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα) ή για τις ανά­γκες κατοι­κι­δί­ου ζώου». Επι­τρέ­πε­ται μόνο η σύντο­μη μετα­κί­νη­ση για δεκα­πέ­ντε λεπτά της ώρας (15΄) για τις ανά­γκες κατοι­κι­δί­ου ζώου και μόνο περι­με­τρι­κά της οικίας.

3. Τη λήψη επι­πλέ­ον μέτρων κατά τη λει­τουρ­γία των Λαϊ­κών Αγο­ρών και συγκεκριμένα:

• Οι πάγκοι των πωλη­τών θα πρέ­πει να απέ­χουν κατ΄ ελά­χι­στο δέκα μέτρα (10m) μετα­ξύ τους,

• Η τοπο­θέ­τη­ση των πάγκων των πωλη­τών επι­τρέ­πε­ται μόνο στην μία πλευ­ρά του δρό­μου και όχι εκα­τέ­ρω­θεν του δρόμου

4. Τη λήψη επι­πλέ­ον μέτρων κατά τη λει­τουρ­γία των υπε­ρα­γο­ρών (Super Market) και συγκε­κρι­μέ­να με ευθύ­νη των διοι­κή­σε­ών τους, η προ­σέ­λευ­ση των κατα­να­λω­τών γίνε­ται δια­σφα­λί­ζο­ντας ότι τηρεί­ται η ανα­λο­γία του ενός ατό­μου ανά 20 τ.μ και με ελά­χι­στη από­στα­ση τα δύο (2) μέτρα μετα­ξύ τους

5. Τη λήψη μέρι­μνας από την Περι­φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαί­ου για τυχόν συν­δρο­μή στο έργο του Δήμου Μυκό­νου, της ΠΕ Κυκλά­δων στην λήψη των επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων της κυκλο­φο­ρί­ας των πολιτών

6. Τη λήψη μέρι­μνας της Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτί­ου Αιγάιου για τυχόν συν­δρο­μή στο έργο του Δήμου Μυκό­νου, της ΠΕ Κυκλά­δων σε προ­σω­πι­κό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

7. Την επι­τή­ρη­ση και ανά­λη­ψη κάθε ανα­γκαί­ας ενέρ­γειας από τη Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Νοτί­ου Αιγαί­ου για τη δια­σφά­λι­ση της εφαρ­μο­γής της παρού­σας, τη δια­πί­στω­ση των παρα­βά­σε­ων και την επι­βο­λή των προ­βλε­πό­με­νων διοι­κη­τι­κών κυρώσεων.

Τα παρα­πά­νω περιο­ρι­στι­κά μέτρα θα ισχύ­σουν από την 06-04-2020 και ώρα 08:00 και για δεκα­τέσ­σε­ρις (14) ημέ­ρες, ήτοι μέχρι την 08:00 της 20-04-2020, οπό­τε και θα επα­νε­κτι­μη­θεί η άρση ή η παρά­τα­σή τους.

Β. Ανα­στέλ­λε­ται προ­σω­ρι­νά η οικο­δο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε ολό­κλη­ρη την γεω­γρα­φι­κή κι διοι­κη­τι­κή ενό­τη­τα του Δήμου Σαντο­ρί­νης από 06-04-2020 και για χρο­νι­κό διά­στη­μα 30 ημε­ρών, για λόγους επι­τα­κτι­κού δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος δημό­σιας υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς και των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19.

Της ανω­τέ­ρω απα­γό­ρευ­σης εξαι­ρού­νται τα ακό­λου­θα δημό­σια έργα τα οποία έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί ως έκτακτα:

α) Η ανα­κα­τα­σκευή του λιμα­νιού του Αθη­νιού (το μονα­δι­κό λιμά­νι της Σαντο­ρί­νης) με ανα­θέ­του­σα αρχή το ΥΠΟΜΕΔΙ.

β) Η απο­κα­τά­στα­ση της βατό­τη­τας του δρό­μου προς το λιμά­νι του Αθη­νιού (μονα­δι­κή οδός πρό­σβα­σης) με ανα­θέ­του­σα αρχή την Περι­Φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαίου.

γ) Η απο­κα­τά­στα­ση του δρό­μου του Μονο­λί­θου περιο­χής αερο­δρο­μί­ου (μονα­δι­κή πρό­σβα­ση) με ανα­θέ­του­σα αρχή την Περι­φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαίου.

δ) Η απο­κα­τά­στα­ση της βατό­τη­τας και η άρση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας του δρό­μου στην Καλ­ντέ­ρα της Οίας και του Φηροστεφανίου.

H τήρη­ση των κανό­νων προ­στα­σί­ας στα έργα αυτά θα δια­σφα­λι­στεί από την Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία Μυκόνου.

Μετά το πέρας του ανω­τέ­ρω χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος θα επα­νε­κτι­μη­θεί η άρση ή η παρά­τα­σή της ανα­στο­λής των εργασιών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο