Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία και η πολιτεία της Βικτόριας δοκιμάζονται σκληρά

Πάνω από 17,85 εκατ. άνθρω­ποι σε όλο τον κόσμο έχουν μολυν­θεί από τον νέο κορο­νο­ϊό και 683.767​ έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμ­φω­να με απο­λο­γι­σμό του πρα­κτο­ρεί­ου Reuters. Κρού­σμα­τα Covid-19 έχουν ανα­φερ­θεί σε πάνω από 210 χώρες και εδά­φη από τότε που εντο­πί­στη­καν τα πρώ­τα περι­στα­τι­κά στην Κίνα τον Δεκέμ­βριο του 2019.

Οι ΗΠΑ βρί­σκο­νται στην πρώ­τη θέση της κατά­τα­ξης των χωρών με βάση τα κατα­γε­γραμ­μέ­να περι­στα­τι­κά, με 4.637.544 κρού­σμα­τα. Ακο­λου­θεί η Βρα­ζι­λία, με 2.707.877 κρού­σμα­τα και η Ινδία, με 1.695.988 περι­στα­τι­κά. Οι ΗΠΑ είναι επί­σης η χώρα με τους περισ­σό­τε­ρους νεκρούς λόγω της Covid-19, κατα­γρά­φο­ντας 154.922 θανάτους.

Σύμ­φω­να με απο­λο­γι­σμό του Reuters, ο αριθ­μός των νεκρών στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή ξεπέ­ρα­σε τους 200.000 χθες βρά­δυ, καθώς το Περού ανα­κοί­νω­σε 191 νέους θανά­τους λόγω της πανδημίας.

ΗΠΑ: Περισσότερα από 60.000 νέα κρούσματα της Covid-19, για έκτη συνεχή ημέρα

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατέ­γρα­ψαν περισ­σό­τε­ρα από 60.000 νέα κρού­σμα­τα της Covid-19 για έκτη συνε­χή ημέ­ρα, σύμ­φω­να με την κατα­μέ­τρη­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Johns Hopkins.

Κατά το τελευ­ταίο 24ωρο, στην χώρα κατα­γρά­φη­καν 61.262 νέα κρού­σμα­τα, ενώ οι θάνα­τοι της ημέ­ρας ανήλ­θαν σε 1.051.

Το σύνο­λο των κρου­σμά­των της παν­δη­μί­ας ανέρ­χε­ται σε 4,6 εκα­τομ­μύ­ρια και οι θάνα­τοι σε 154.319, γεγο­νός που καθι­στά τις ΗΠΑ την πλέ­ον πλη­γεία χώρα στον κόσμο.
Ταυ­τό­χρο­να, η Φλό­ρι­ντα ετοι­μά­ζε­ται για την άφι­ξη τρο­πι­κής θύελ­λας που θα μετα­τρα­πεί σε κυκλώ­να καθώς θα πλη­σιά­ζει το νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της πολι­τεί­ας που έχει πλη­γεί σοβα­ρά από την επιδημία.

Σήμε­ρα η Φλό­ρι­ντα κατέ­γρα­ψε 179 νέους θανά­τους, σε νέο αριθ­μό ρεκόρ, επί συνό­λου 6.843.

Ο κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντα Ρον Ντε­Σά­ντις δήλω­σε ότι , εκτός και αν η κατά­στα­ση γίνει περισ­σό­τε­ρο απει­λη­τι­κή, είναι προ­τι­μό­τε­ρο για τους κατοί­κους να οχυ­ρω­θούν στα σπί­τια τους, παρά «να στεί­λει τους ανθρώ­πους στον δρό­μο δίνο­ντας εντο­λή για εκκέ­νω­ση. Ακό­μη περισ­σό­τε­ρο που τα κατα­φύ­για είναι συνή­θως γεμά­τα και η πρα­κτι­κή της τήρη­σης κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης είναι δύσκο­λα εφαρμόσιμη.

1.088 νέοι θάνατοι και 45.392 νέα κρούσματα στη Βραζιλία

Η Βρα­ζι­λία κατέ­γρα­ψε 1.088 νέους θανά­τους και 45.392 νέα κρού­σμα­τα του Covid-19 κατά το τελευ­ταίο 24ωρο, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της χώρας.

Στην Βρα­ζι­λία έχουν κατα­γρα­φεί περισ­σό­τε­ρα από 2,7 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, ενώ ο συνο­λι­κός αριθ­μός των νεκρών ανέρ­χε­ται σε 93.553

Μεξικό: 784 νέοι θάνατοι και 9.556 νέα κρούσματα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Μεξι­κού ανα­κοί­νω­σε ότι κατα­γρά­φη­κε αριθ­μός ρεκόρ νέων θανά­των και κρου­σμά­των του Covid-19 σε ένα 24ωρο.

Τα νέα κατα­γε­γραμ­μέ­να κρού­σμα­τα των τελευ­ταί­ων 24 ωρών ανέρ­χο­νται σε 9.556 και οι θάνα­τοι σε 784.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κατα­γε­γραμ­μέ­νων κρου­σμά­των της παν­δη­μί­ας έφθα­σε τα 434.193 και ο αριθ­μός των θανά­των τους 47.472.

Η κυβέρ­νη­ση επι­ση­μαί­νει ότι ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των στην χώρα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρος των καταγεγραμμένων.

Η πολιτεία της Βικτόριας επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα, κηρύττει “κατάσταση καταστροφής”

Οι αρχές της Βικτό­ριας κήρυ­ξαν ‘κατά­στα­ση κατα­στρο­φής’ στην αυστρα­λια­νή πολι­τεία, με την τοπι­κή κυβέρ­νη­ση να προ­χω­ρά σε απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας τη νύχτα στο πλαί­σιο των αυστη­ρό­τε­ρων μέχρι στιγ­μής μέτρων που έχει λάβει για να περιο­ρί­σει τον κορονοϊό.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βικτό­ριας Ντά­νιελ Άντριους δήλω­σε ότι βάσει των νέων περιο­ρι­σμών, που θα βρί­σκο­νται σε ισχύ για έξι εβδο­μά­δες έως τα μέσα Σεπτεμ­βρί­ου, μόνο ένα μέλος κάθε νοι­κο­κυ­ριού θα επι­τρέ­πε­ται να πηγαί­νει για τις απα­ραί­τη­τες αγο­ρές μία φορά την ημέ­ρα. Οι κάτοι­κοι της Μελ­βούρ­νης δεν θα επι­τρέ­πε­ται να κινού­νται σε ακτί­να μεγα­λύ­τε­ρη των 5 χιλιο­μέ­τρων από τα σπί­τια τους.

Ο αριθμός των κρουσμάτων της Covid-19 στην Ινδία ξεπέρασε το 1,7 εκατ.

Ο αριθ­μός των κρου­σμά­των της COVID-19 στην Ινδία ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα το όριο του 1,7 εκατ., φθά­νο­ντας τα 1.750.723, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της χώρας.

Τις τέσ­σε­ρις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έχουν εντο­πι­στεί πάνω από 200.000 νέα κρού­σμα­τα σε όλη την Ινδία. Η Κυρια­κή είναι η τέταρ­τη ημέ­ρα κατά σει­ρά που πάνω από 50.000 νέα περι­στα­τι­κά προ­στί­θε­νται στον συνο­λι­κό απο­λο­γι­σμό της COVID-19.

Το υπουρ­γείο ανα­κοί­νω­σε ότι 853 θάνα­τοι λόγω της COVID-19 –καθώς και 54.735 νέα κρού­σμα­τα– κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες σε όλη τη χώρα, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των νεκρών σε 37.364.

Σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους του υπουρ­γεί­ου, έως τώρα 1.145.629 άνθρω­ποι έχουν πάρει εξι­τή­ριο από τα νοσο­κο­μεία καθώς βελ­τιώ­θη­κε η κατά­στα­ση της υγεί­ας τους. «Ο αριθ­μός των ενερ­γών περι­στα­τι­κών αυτή τη στιγ­μή στη χώρα είναι 567.730», σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουργείου.

Στα 49 τα νέα κρούσματα στην Κίνα

Η Κίνα ανα­κοί­νω­σε 49 νέα κρού­σμα­τα του νέου κορω­νοϊ­ού κατά το τελευ­ταίο 24ωρο, ένα­ντι 45 την προη­γού­με­νη ημέ­ρα, ανα­κοί­νω­σε η επι­τρο­πή υγείας.

Από τα νέα κρού­σμα­τα, τα 30 εντο­πί­στη­καν στη δυτι­κή περιο­χή της Σιν­τζιάνγκ, 3 στη βορειο­α­να­το­λι­κή επαρ­χία Λια­ο­νίνγκ και τα υπό­λοι­πα 16 είναι εισαγόμενα.

Μέχρι σήμε­ρα, η ηπει­ρω­τι­κή Κίνα έχει ανα­φέ­ρει 84.385 επι­σή­μως κατα­γε­γραμ­μέ­να κρού­σμα­τα του Covid-19, ενώ οι θάνα­τοι παρα­μέ­νουν επι­σή­μως στους 4.634.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο