Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19 — ΗΠΑ: 2.000 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, πάνω από 40.000 το σύνολο

Ο αριθ­μός των θανά­των εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του νέου κορω­νοϊ­ού στις ΗΠΑ αυξή­θη­κε κατά σχε­δόν 2.000 το προη­γού­με­νο 24ωρο, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημε­ρή­σιος απο­λο­γι­σμός των 1.997 θανά­των είναι υψη­λό­τε­ρος αυτού που κατα­γρα­φό­ταν την προη­γου­μέ­νη (1.891 νεκροί) στη χώρα που θρη­νεί τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα από την παν­δη­μία στον πλανήτη.

Στις ΗΠΑ ξεπε­ρά­στη­κε επί­σης χθες Κυρια­κή το όριο των 40.000 θανά­των εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ πλέ­ον θρη­νούν σχε­δόν 17.000 περισ­σό­τε­ρους θανά­τους από την Ιτα­λία, τη χώρα όπου κατα­γρά­φε­ται ο δεύ­τε­ρος βαρύ­τε­ρος απο­λο­γι­σμός θυμά­των παγκοσμίως.

Την είδη­ση ότι το όριο των σαρά­ντα χιλιά­δων νεκρών ξεπε­ρά­στη­κε στη χώρα αυτή μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς, που βασί­ζε­ται σε δική του καταμέτρηση.

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού αυξή­θη­κε σημα­ντι­κά τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες διότι οι αρχές δια­φό­ρων πολι­τειών συμπε­ρι­λαμ­βά­νουν τους θανά­τους που «πιθα­νόν συν­δέ­ο­νταν» με την COVID-19 στους απο­λο­γι­σμούς τους, κάτι που δεν συνέ­βαι­νε ως εδώ. Η πόλη της Νέας Υόρ­κης, επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας στη χώρα, πρό­σθε­σε έτσι πάνω από 3.700 θανά­τους που «πιθα­νόν» συν­δέ­ο­νταν με τη μόλυν­ση από τον SARS-CoV‑2 στον επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό της.

Η ισχυ­ρό­τε­ρη χώρα του κόσμου κατα­γρά­φει πάνω από 740.000 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης, σύμ­φω­να με τη σχο­λή ιατρι­κής της Βαλ­τι­μό­ρης, που ανα­νε­ώ­νει διαρ­κώς τη βάση δεδο­μέ­νων της.

Περίπου 67.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί

Τα αμε­ρι­κα­νι­κά Κέντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Επι­δη­μιών (CDC), δημο­σιο­ποί­η­σαν χθες αρκε­τά χαμη­λό­τε­ρους αριθ­μούς ως προς την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας, κάνο­ντας λόγο για 37.202 νεκρούς επί συνό­λου 720.630 κρου­σμά­των μόλυν­σης (*). Ωστό­σο, τα στοι­χεία των Κέντρων είναι ακό­μη προ­σω­ρι­νά, θα ανα­νε­ω­θούν σήμε­ρα Δευτέρα.

«Σε εθνι­κή κλί­μα­κα, έχου­με διε­νερ­γή­σει πάνω από τέσ­σε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια τεστ», δια­βε­βαί­ω­νε το Σάβ­βα­το ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ, κάνο­ντας για ακό­μη μια φορά λόγο για τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό δια­γνω­στι­κών εξε­τά­σε­ων που έχουν γίνει σε οποια­δή­πο­τε χώρα του κόσμου. Εξάλ­λου, ο Τραμπ επα­νέ­λα­βε πως η Κίνα ψεύ­δε­ται για τον δικό της απο­λο­γι­σμό και ισχυ­ρί­στη­κε ότι στην ασια­τι­κή χώρα οι θάνα­τοι είναι περισ­σό­τε­ροι από ό,τι στις ΗΠΑ, χωρίς να παρου­σιά­σει κάποιο τεκ­μή­ριο γι’ αυτό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο