Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Η εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη

Βρετανία: Στους 176 οι θάνατοι με κορονοϊό την τελευταία μέρα

Από τις 15 Ιου­νί­ου η χρή­ση μάσκας στα μέσα μετα­φο­ράς (λεω­φο­ρεία, τρέ­να, μετρό, αερο­πλά­να, πλοία) θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή για την Αγγλία, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Μετα­φο­ρών, Γκραντ Σαπς, κατά την ενη­μέ­ρω­ση της κυβέρ­νη­σης για την παν­δη­μία, και εξέ­φρα­σε την ελπί­δα την ίδια οδη­γία να ακο­λου­θή­σουν και οι διοι­κή­σεις της Σκο­τί­ας και της Ουαλίας.

Ο υπουρ­γός υπο­στή­ρι­ξε ότι το μέτρο αυτό είναι ανα­γκαίο για την προ­στα­σία των πολι­τών καθώς, το επό­με­νο στά­διο χαλά­ρω­σης των περιο­ρι­στι­κών μέτρων ανα­μέ­νε­ται στις 15 Ιου­νί­ου, οπό­τε προ­βλέ­πε­ται το άνοιγ­μα των κατα­στη­μά­των μη βασι­κών ανα­γκών, και αυτό με την σει­ρά του θα προ­κα­λέ­σει πίε­ση στις συγκοι­νω­νί­ες. Απηύ­θυ­νε επί­σης έκκλη­ση στους πολί­τες να απο­φεύ­γουν τις ώρες αιχ­μής και να προ­τι­μούν άλλα μέσα για τις μετα­κι­νή­σεις τους, εκτός από τις δημό­σιες συγκοι­νω­νί­ες, και ανέ­φε­ρε ότι θα εκδο­θεί κου­πό­νι των 50 λιρών για επι­σκευή ποδη­λά­των προ­κει­μέ­νου να ενθαρ­ρυν­θούν στη χρή­ση τους.

Η παρα­βί­α­ση του μέτρου θα συνι­στά την απα­γό­ρευ­ση επι­βί­βα­σης, αλλά η χρή­ση μάσκας δεν θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή εντός των καταστημάτων.

Ο υπουρ­γός ανα­κοί­νω­σε ότι ο αριθ­μός θανά­των περι­στα­τι­κών με κορο­νο­ϊό, που κατα­γρά­φη­κε το τελευ­ταίο 24ωρο, είναι 176, και ο συνο­λι­κός αριθ­μός 39.904.

Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων, μικρή αύξηση των θανάτων

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 234.013. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 33.689. Παράλ­λη­λα, 161.895 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 233.836 και είχαν χάσει τη ζωή τους 33.601 άνθρω­ποι, ενώ 160.938 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν τη ζωή τους 88 άνθρω­ποι και κατα­γρά­φη­καν 177 νέα κρού­σμα­τα, 957 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 338 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 5.503 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 32.588 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιο­ρι­σμός. Σε σχέ­ση με χθες, τα κρού­σμα­τα παρου­σιά­ζουν μεί­ω­ση: νόση­σαν 144 λιγό­τε­ροι άνθρω­ποι. Απε­βί­ω­σαν 17 περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς, ενώ οι θερα­πευ­μέ­νοι αυξή­θη­καν κατά 111.

Στο μετα­ξύ, πριν από λίγο από το νοσο­κο­μείο της κωμό­πο­λης Κοντό­νιο, στην περιο­χή της Λομ­βαρ­δί­ας, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι ο ασθε­νής με ύπο­πτα συμ­πτώ­μα­τα κορο­νοϊ­ού, είναι τελι­κά αρνητικός.

Η υπη­ρε­σία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας της χώρας έκα­νε σήμε­ρα γνω­στό ότι σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις της, μέχρι το τέλος του χρό­νου υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το ένα τρί­το του ιτα­λι­κού πλη­θυ­σμού θα έχει υπο­βλη­θεί στο εθε­λο­ντι­κό τεστ για την ανί­χνευ­ση του ιού.

Σε αυτή την φάση, κατά μέσο όρο πραγ­μα­το­ποιού­νται πάνω από 89.000 τεστ την ημέ­ρα, ενώ συνε­χί­ζουν να κατα­βάλ­λο­νται προ­σπά­θειες από τις αρμό­διες αρχές για τον επαρ­κή εφο­δια­σμό των φαρ­μα­κεί­ων, αλλά και κατα­στη­μά­των καπνών, με προ­στα­τευ­τι­κές μάσκες.

Σε τριήμερη καραντίνα η Βόρεια Μακεδονία

Η Βόρεια Μακε­δο­νία κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα τη μεγα­λύ­τε­ρη ημε­ρή­σια αύξη­ση κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού από τότε που ξεκί­νη­σε η επιδημία.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από τις υγειο­νο­μι­κές αρχές της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, κατά τις περα­σμέ­νες 24 ώρες κατα­γρά­φη­καν 120 νέα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού, με απο­τέ­λε­σμα ο συνο­λι­κός αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των στη χώρα να ανέρ­χε­ται πλέ­ον στα 2.611. Τα περισ­σό­τε­ρα από τα 120 νέα κρού­σμα­τα στη χώρα κατα­γρά­φο­νται στα Σκό­πια (67 κρούσματα).

Επί­σης, δύο άνθρω­ποι που είχαν προ­σβλη­θεί από τον κορο­νο­ϊό κατέ­λη­ξαν το τελευ­ταίο 24ωρο, ανε­βά­ζο­ντας στους 147 τον αριθ­μό των θυμά­των στη χώρα από τη νόσο.

Η έξαρ­ση αυτή των κρου­σμά­των και θυμά­των της Covid-19 προ­κά­λε­σε την έντο­νη ανη­συ­χία των υγειο­νο­μι­κών Αρχών και της κυβέρ­νη­σης της χώρας, με απο­τέ­λε­σμα να απο­φα­σι­στεί η επα­να­φο­ρά περιο­ρι­στι­κών μέτρων όσον αφο­ρά την κυκλο­φο­ρία των πολιτών.

Με από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης από σήμε­ρα (4 Ιου­νί­ου) στις 21:00 μ.μ. μέχρι τη Δευ­τέ­ρα (8 Ιου­νί­ου) στις 05:00 π.μ. απα­γο­ρεύ­ε­ται πλή­ρως η κυκλο­φο­ρία των πολι­τών στα Σκό­πια (σε όλους τους δήμους της πρω­τεύ­ου­σας) και σε άλλες πόλεις, όπως οι Τέτο­βο, Κου­μά­νο­βο και Στιπ, όπου έχει κατα­γρα­φεί μεγά­λος αριθ­μός νέων κρου­σμά­των. Σε όλες τις υπό­λοι­πες πόλεις της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας η κυκλο­φο­ρία των πολι­τών απα­γο­ρεύ­ε­ται από σήμε­ρα (4 Ιου­νί­ου) στις 21:00 μ.μ. μέχρι αύριο (5 Ιου­νί­ου) στις 05:00 π.μ., ενώ την Παρα­σκευή, το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας θα ξεκι­νά στις 16:00 μ.μ. μέχρι τις 05:00 π.μ. την επομένη.

Η Παρα­σκευή πριν από την γιορ­τή της Πεντη­κο­στής κηρύ­χθη­κε αργία για όλους τους πολί­τες, ενώ στη διάρ­κεια του ερχό­με­νου τρι­η­μέ­ρου απα­γο­ρεύ­τη­κε η επί­σκε­ψη σε νεκρο­τα­φεία σε όλη την επι­κρά­τεια με εξαί­ρε­ση τις τελε­τές ταφής.

Ισπανία: Στους 27.133 οι νεκροί

Ο απο­λο­γι­σμός των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους έχο­ντας δια­γνω­στεί με κορω­νο­ϊό στην Ισπα­νία έφτα­σε τους 27.113, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που έδω­σε σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Οι θάνα­τοι είναι πέντε περισ­σό­τε­ροι από τα στοι­χεία που έδω­σαν χθες Τετάρ­τη οι ισπα­νι­κές αρχές.

Το υπουρ­γείο έχει στα­μα­τή­σει να χορη­γεί καθη­με­ρι­νό απο­λο­γι­σμό, αλλά έχει ανα­φέ­ρει πως 56 άνθρω­ποι έχουν πεθά­νει από τον ιό μέσα στις τελευ­ταί­ες επτά ημέ­ρες. Τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα αυξή­θη­καν σήμε­ρα κατά 195 από την προη­γού­με­νη μέρα. Από την αρχή της επι­δη­μί­ας ανέρ­χο­νται σε 240.660.

Η Ισπα­νία εφαρ­μό­ζει μια νέα μεθο­δο­λο­γία κατα­γρα­φής θανά­των και κρου­σμά­των, οδη­γώ­ντας σε δια­κυ­μάν­σεις στα στα­τι­στι­κά στοι­χεία και σε συχνές ανα­θε­ω­ρή­σεις δεδο­μέ­νων που οι αξιω­μα­τού­χοι προει­δο­ποιούν είναι πιθα­νό να συνε­χι­στούν για κάποιο χρο­νι­κό διάστημα.

Πούτιν: Η κατάσταση με τον κορωνοϊό στη Ρωσία σταθεροποιείται και βελτιώνεται

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σήμε­ρα ότι η κατά­στα­ση με την εξά­πλω­ση του νέου κορω­νοϊ­ού στη χώρα βελ­τιώ­νε­ται, τονί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι η κατά­στα­ση πρέ­πει να παρα­κο­λου­θεί­ται λεπτο­με­ρώς σε κάθε περιο­χή της χώρας, ενώ έδω­σε εντο­λή να ανα­πτυ­χθεί στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο εκστρα­τεί­ας στην περιο­χή της Βαϊ­κά­λης όπου η κατά­στα­ση είναι περίπλοκη.

«Αυτή τη στιγ­μή η κατά­στα­ση γενι­κά στη χώρα στα­θε­ρο­ποιεί­ται, βελ­τιώ­νε­ται», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος Πού­τιν κατά τη διάρ­κεια σύσκε­ψης που είχε με τα μόνι­μα μέλη του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, τονί­ζο­ντας ότι η κατά­στα­ση σε κάθε περιο­χή της Ρωσί­ας πρέ­πει να παρα­κο­λου­θεί­ται συστη­μα­τι­κά και να αντι­δρού­με άμε­σα, χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση κάθε φορά που η κατά­στα­ση αλλάζει.

Παράλ­λη­λα, ο Ρώσος πρό­ε­δρος, ανα­φε­ρό­με­νος στην περί­πλο­κη δυνα­μι­κή που παρα­τη­ρεί­ται όσον αφο­ρά στην εξά­πλω­ση του νέου κορω­νοϊ­ού στην περιο­χή της Βαϊ­κά­λης, έδω­σε εντο­λή στον στρα­τό να ανα­πτύ­ξει νοσο­κο­μείο εκστρα­τεί­ας για τη νοση­λεία ασθε­νών με Covid-19.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία, στην περιο­χή έχουν κατα­γρα­φεί 1.321 περι­στα­τι­κά μόλυν­σης, εκ των οποί­ων 708 ασθε­νείς ανάρ­ρω­σαν και 24 πέθα­ναν. Εξαι­τί­ας της ταχεί­ας αύξη­σης των κρου­σμά­των στην περιο­χή τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα θα ισχύ­σουν έως τις 8 Ιουνίου.

Αζερμπαϊτζάν: Σε καραντίνα το Σαββατοκύριακο οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων

Σε καρα­ντί­να θα μπουν αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο οι κάτοι­κοι των μεγά­λων πόλε­ων του Αζερ­μπαϊ­τζάν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της πρω­τεύ­ου­σας Μπα­κού, καθώς αυξή­θη­καν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες τα κρού­σμα­τα του νέου κορωνοϊού.

Οι πολί­τες θα μπο­ρούν να βγουν από τα σπί­τια τους το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή μόνο εφό­σον έχουν άδεια από τις υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου και μόνο για να λάβουν ιατρι­κή φρο­ντί­δα ή να παρα­στούν στην κηδεία κάποιου συγ­γε­νή τους. Όλα τα κατα­στή­μα­τα και οι άλλες υπη­ρε­σί­ες θα είναι κλει­στά και δεν θα κυκλο­φο­ρεί κανέ­να μέσο μαζι­κής μεταφοράς.

Το Αζερ­μπαϊ­τζάν επέ­βα­λε μέτρα καρα­ντί­νας για να ανα­κό­ψει την εξά­πλω­ση του Covid-19 στις 24 Μαρ­τί­ου. Έκτο­τε, τα μέτρα αυτά έχουν παρα­τα­θεί πολ­λές φορές και θα ισχύ­σουν μέχρι τις 15 Ιου­νί­ου. Ωστό­σο, τα εμπο­ρι­κά κέντρα, οι κινη­μα­το­γρά­φοι, τα εστια­τό­ρια και τα καφέ επα­να­λει­τούρ­γη­σαν στις 31 Μαΐ­ου. Σε δημό­σιους χώρους είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση μάσκας και η τήρη­ση των αποστάσεων.

Μέχρι και σήμε­ρα στη χώρα των 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων έχουν κατα­γρα­φεί 6.260 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του νέου κορω­νοϊ­ού. Από αυτούς τους ασθε­νείς, οι 76 πέθαναν.

Αρμενία: Η επιδημία του κορωνοϊού επιδεινώνεται — Υπερπλήρη τα νοσοκομεία

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Αρμε­νί­ας Νικόλ Πασι­νιάν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού επι­δει­νώ­θη­κε στη χώρα και ότι τα νοσο­κο­μεία είναι πλέ­ον υπερ­πλή­ρη λόγω της εισ­ρο­ής ασθενών.

«Έχω άσχη­μα νέα. Η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση επι­δει­νώ­νε­ται και τα ιατρι­κά κέντρα δεν μπο­ρούν να νοση­λεύ­ουν εγκαί­ρως όλους τους ασθε­νείς που έχουν προ­βλη­θεί από κορω­νο­ϊό και χρή­ζουν» θερα­πεί­ας, δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, ο οποί­ος έχει επί­σης προ­σβλη­θεί, σε βίντεο που ανάρ­τη­σε στη σελί­δα του στο Facebook.

H Αρμε­νία, μικρή χώρα του Καυ­κά­σου, με πλη­θυ­σμό σχε­δόν τριών εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, έχει κατα­γρά­ψει επί­ση­μα 11.221 κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού και 176 θανάτους.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας Αρσέν Τορο­σιάν μίλη­σε επί­σης για τον θάνα­το «που προ­κλή­θη­κε από άλλες ασθέ­νειες» 68 ασθε­νών θετι­κών στον κορω­νο­ϊό και σύμ­φω­να με τον Νικόλ Πασι­νιάν, έως 20.000 άνθρω­ποι μπο­ρεί να έχουν μολυν­θεί χωρίς όμως να έχουν συμπτώματα.

Τη Δευ­τέ­ρα, ο Πασι­νιάν δήλω­σε ότι ο ίδιος και η οικο­γέ­νειά του είχαν δια­γνω­στεί θετι­κοί στον κορω­νο­ϊό αλλά είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί, τονί­ζο­ντας ότι πλέ­ον θα εργά­ζε­ται από απόσταση.

Οι ιατρι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ότι εξε­τά­ζουν το ενδε­χό­με­νο να περιο­ρί­σουν την πρό­σβα­ση στις μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας στους ασθε­νείς «με τις καλύ­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες επιβίωσης».

Οι αρμε­νι­κές αρχές επι­κρί­θη­καν για τον τρό­πο που δια­χει­ρί­στη­καν την κρί­ση, ειδι­κοί εκτι­μούν συνε­πώς ότι η από­φα­ση να κλεί­σουν τα σύνο­ρα λήφθη­κε πολύ αργά και ότι οι πολι­τι­κοί υπεύ­θυ­νοι είχαν στεί­λει αντι­φα­τι­κά μηνύ­μα­τα στους πολίτες.

Η κυβέρ­νη­ση ανέ­φε­ρε ότι δεν απο­κλεί­ει μια νέα καρα­ντί­να σε εθνι­κή κλί­μα­κα. Η προη­γού­με­νη καρα­ντί­να χαλά­ρω­σε σε μεγά­λο βαθ­μό στις αρχές Μαΐ­ου με την επα­να­λει­τουρ­γία των αίθριων χώρων και ορι­σμέ­νων επιχειρήσεων.

Κορο­νο­ϊ­ός: Δεκα­πέ­ντε νέα κρού­σμα­τα – Ένας νέος θάνα­τος ασθενούς

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS 

Ξάν­θη: Μαζι­κοί έλεγ­χοι για το κορο­νο­ϊό διε­νερ­γού­νται από σήμε­ρα σε όλους τους πολί­τες τεσ­σά­ρων δήμων

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

Covid-19 – Βρα­ζι­λία: Το ένα θλι­βε­ρό ρεκόρ δια­δέ­χε­ται το άλλο στη χώρα του ακρο­δε­ξιού Μπολσονάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο