Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Η πορεία του ιού σε Ρωσία,Γερμανία και Ιταλία

ΡΩΣΙΑ

Ο αριθ­μός των κρου­σμά­των στη Ρωσία αυξή­θη­κε το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο κατά 8.338, φθά­νο­ντας συνο­λι­κά τις 370.680.

Οι νεκροί ανήλ­θαν σε 161 μέσα σε 24 ώρες, ενώ συνο­λι­κά έχουν φθά­σει τις 3.968.

Στη ρωσι­κή πρω­τεύ­ου­σα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο έφθα­σε τις 2.140 και είναι ο χαμη­λό­τε­ρος αριθ­μός κρου­σμά­των που έχει κατα­γρα­φεί από τις 23 Απρί­λη, ενώ οι νεκροί έφθα­σαν τους 73.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των στη Μόσχα φθά­νει τις 171.443, ενώ οι νεκροί φθά­νουν τις 2.183.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στη Μόσχα πήραν εξι­τή­ριο το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο 5.839 ασθε­νείς, δηλα­δή 2,7 φορές περισ­σό­τε­ροι από τα κρού­σμα­τα που κατα­γρά­φη­καν, ενώ σε όλη την χώρα απο­νο­ση­λεύ­θη­καν 11.079 ασθενείς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στη Γερ­μα­νία αυξή­θη­κε κατά 47 το τελευ­ταίο 24ωρο για να φθά­σει τους 8.349 νεκρούς, ενώ ο αριθ­μός των νέων επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των μόλυν­σης το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα αυξή­θη­κε κατά 362 στα 179.364, δεί­χνουν τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το Ινστι­τού­το «Ρόμπερτ Κοχ».

Ο ημε­ρή­σιος απο­λο­γι­σμός των θανά­των εξαι­τί­ας της Covid-19 είναι λίγο υψη­λό­τε­ρος από αυτόν που κατα­γρα­φό­ταν την προη­γου­μέ­νη (45), πάντως ο αριθ­μός των κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 κατέ­γρα­ψε μεί­ω­ση σε σύγκρι­ση με αυτόν του προη­γού­με­νου 24ώρου (432).

ΙΤΑΛΙΑ

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 231.139. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 33.072 Παράλ­λη­λα, 147.101 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 230.555 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.955 άνθρω­ποι, ενώ 144.658 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν τη ζωή τους 117 άνθρω­ποι και κατα­γρά­φη­καν 584 νέα κρού­σμα­τα. 2.433 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 505 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 7.729 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 42.732 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιο­ρι­σμός. Συνε­χί­ζει να μειώ­νε­ται, δηλα­δή, ο αριθ­μός των ασθε­νών που έχουν εισα­χθεί στα νοσο­κο­μεία και στις εντα­τι­κές μονά­δες θερα­πεί­ας και όσων θερα­πεύ­ο­νται κατ΄οίκον.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο αυξή­θη­κε κατά 187 κρού­σμα­τα. O αριθ­μός των νεκρών παρου­σιά­ζει αύξη­ση: έχα­σαν τη ζωή τους 29 περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι σε σχέ­ση με τη χθε­σι­νή ημέ­ρα. Οι δε ιασθέ­ντες είναι 224 λιγότεροι.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ιτα­λι­κής Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας το 65% των νέων κρου­σμά­των κατα­γρά­φη­κε στη Λομ­βαρ­δία. Κάτι που μπο­ρεί να θέσει σε κίν­δυ­νο την εφαρ­μο­γή της ελεύ­θε­ρης κυκλο­φο­ρί­ας σε όλη την Ιτα­λία (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής του Μιλά­νου) η οποία, κανο­νι­κά, θα πρέ­πει να ισχύ­σει από τις 3 Ιουνίου.

Στο μετα­ξύ, η ομά­δα της Μπο­λό­νια έκα­νε γνω­στό ότι ένας συνερ­γά­της του προ­πο­νη­τή, Σινί­ζα Μιχάι­λο­βιτς, προ­έ­κυ­ψε θετι­κός στον ιό. Απο­φα­σί­στη­κε η δια­κο­πή των προ­πο­νή­σε­ων και θα πρέ­πει να απο­φα­σι­στεί, τώρα, αν η ομά­δα, στο σύνο­λό της, είναι ανα­γκαίο να τεθεί σε καραντίνα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο