Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: «Καλπάζει» ο κορονοϊός αλλά «πάμε καλά»

Από χτες, μετά από 137 ημέ­ρες, στην μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας του νοσο­κο­μεί­ου του Μπέρ­γκα­μο δεν υπάρ­χουν πλέ­ον ασθε­νείς με κορω­νο­ϊό, δεν υπάρ­χουν ασθε­νείς με covid 19. Τον Μάρ­τιο, στην εντα­τι­κή αυτή, έδι­ναν μάχη για την ζωή, πάνω από εκα­τό άνθρωποι.

Σε δωμά­τια του νοσο­κο­μεί­ου υπάρ­χουν ακό­μη λίγοι ασθε­νείς που έχουν γίνει αρνη­τι­κοί, όμως, στον ιό και ανα­μέ­νε­ται να πάρουν εξι­τή­ριο πολύ σύντομα.

Σε τελε­τή που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο νοσο­κο­μεια­κό αυτό συγκρό­τη­μα, μετά από ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς της επι­δη­μί­ας, οι τετρα­κό­σιοι για­τροί, νοσο­κό­μοι και υπεύ­θυ­νοι για την καθα­ριό­τη­τα, ξέσπα­σαν σε ένα παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα, εκφρά­ζο­ντας έτσι την ικα­νο­ποί­η­σή τους για τον σπου­δαίο στό­χο που σήμε­ρα μπό­ρε­σαν να πετύχουν.

Πρό­κει­ται για την πόλη σύμ­βο­λο των υπε­ράν­θρω­πων προ­σπα­θειών για­τρών και νοσο­κό­μων, κατά του θανα­τη­φό­ρου ιού, αλλά και για την περιο­χή της Ιτα­λί­ας που επλή­γη με τον πιο βίαιο τρό­πο από την ασθέ­νεια αυτή.

Όμως ο κορο­νο­ϊ­ός καλ­πά­ζει στην Αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο και σε χώρες της Ασίας.

Περισσότερα από 12 εκατ. τα κρούσματα παγκοσμίως

Τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον νέο κορω­νο­ϊό ξεπέ­ρα­σαν τα 12 εκα­τομ­μύ­ρια χθες Τετάρ­τη, με βάση την κατα­μέ­τρη­ση της σύντα­ξης του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Reuters, καθώς αυξά­νο­νται τα τεκ­μή­ρια πως ο ιός ο οποί­ος έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε πάνω από μισό εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους μέσα σε επτά μήνες μετα­δί­δε­ται μέσω του αέρα.

Ο αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 είναι τρι­πλά­σιος από αυτόν των περι­πτώ­σε­ων πολύ βαριάς γρί­πης που κατα­γρά­φο­νται σε ετή­σια βάση, σύμ­φω­να με τις στα­τι­στι­κές του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγείας.

Πολ­λές από τις χώρες οι οποί­ες έχουν υπο­στεί σκλη­ρά πλήγ­μα­τα χαλα­ρώ­νουν τα μέτρα που είχαν επι­βά­λει για να επι­βρα­δύ­νουν την εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας, ενώ σε άλλες, όπως στην Κίνα και στην Αυστρα­λία, επι­βάλ­λο­νται εκ νέου μέτρα σε τοπι­κό επί­πε­δο εξαι­τί­ας ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων. Ειδι­κοί επι­ση­μαί­νουν ότι οι ραγδαί­ες μετα­βο­λές στην εργα­σια­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή ενδέ­χε­ται να διαρ­κέ­σουν ωσό­του να είναι δια­θέ­σι­μο εμβόλιο.

Το πρώ­το κρού­σμα μόλυν­σης ανα­κοι­νώ­θη­κε στην Κίνα στις αρχές Ιανουα­ρί­ου. Πέρα­σαν 149 ημέ­ρες προ­τού τα κρού­σμα­τα να φθά­σουν τα έξι εκα­τομ­μύ­ρια. Πέρα­σε λιγό­τε­ρο από το ένα τρί­το αυτού του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος — μόλις 39 ημέ­ρες — προ­τού τα κρού­σμα­τα να διπλα­σια­στούν στα 12 εκα­τομ­μύ­ρια, παρα­τη­ρεί το Reuters.

Έχουν ανα­κοι­νω­θεί πάνω από 546.000 θάνα­τοι εξαι­τί­ας της COVID-19 μέχρι εδώ, αριθ­μός που συγκρί­νε­ται με αυτόν που κατα­γρά­φε­ται συνή­θως μέσα σε έναν χρό­νο εξαι­τί­ας της γρί­πης. Ο πρώ­τος θάνα­τος κατα­γρά­φη­κε τη 10η Ιανουα­ρί­ου στην Ουχάν, την πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας Χου­μπέι της Κίνας. Κατό­πιν, τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης και τα θύμα­τα άρχι­σαν να αυξά­νο­νται ραγδαία, πρώ­τα στην Ευρώ­πη, κατό­πιν στις ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ κατα­γρά­φη­κε ημε­ρή­σιος αριθ­μός νέων κρου­σμά­των που απο­τε­λεί παγκό­σμιο θλι­βε­ρό ρεκόρ (56.818) την 3η Ιου­λί­ου, όταν τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης πέρ­να­γαν το όριο των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ πέρα­σαν το ορό­ση­μο των 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 την Τρί­τη. Πρό­κει­ται για πάνω από το ένα τέταρ­το των κρου­σμά­των. Στις ΗΠΑ κατα­γρά­φε­ται επί­σης πάνω από το ένα τέταρ­το των θανά­των εξαι­τί­ας του COVID-19. Η στρα­τη­γι­κή της κυβέρ­νη­σης του Ρεπου­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας αμφι­σβη­τεί­ται έντονα.

Ο Bρα­ζι­λιά­νος πρό­ε­δρος, ο ακρο­δε­ξιός Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι έχει προ­σβλη­θεί από τον κορω­νο­ϊό, αλλά παρα­μέ­νει αδιάλ­λα­κτος και συνε­χί­ζει να υπο­βαθ­μί­ζει τη σοβα­ρό­τη­τα της κατά­στα­σης, όπως πράτ­τει εξαρ­χής. Τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 στη Βρα­ζι­λία κυμαί­νο­νται από τα 20.000 ως τα 50.000 ημε­ρη­σί­ως από την 1η Ιου­λί­ου. Η χώρα των 212 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων θρη­νεί σχε­δόν 68.000 νεκρούς εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, ενώ τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης είναι πλέ­ον πάνω από 1,7 εκατ., κατά τα δεδο­μέ­να του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Η κατα­μέ­τρη­ση του Reuters, που βασί­ζε­ται στις επί­ση­μες κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, πιστο­ποιεί ότι η παν­δη­μία εξα­πλώ­νε­ται πλέ­ον με τον ταχύ­τε­ρο ρυθ­μό στη Λατι­νι­κή Αμερική.

Συνο­λι­κά, στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο κατα­γρά­φο­νται πάνω από τα μισά κρού­σμα­τα παγκο­σμί­ως και σχε­δόν οι μισοί θάνα­τοι. Βρα­ζι­λία και ΗΠΑ έχουν κατα­γρά­ψει περί το 45% των νέων κρου­σμά­των στον πλα­νή­τη από την 1η Ιουλίου.

Η Ινδία — η χώρα με τον τρί­το υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό κρου­σμά­των μόλυν­σης στον πλα­νή­τη — είναι πλέ­ον αντι­μέ­τω­πη με πάνω από 20.000 κρού­σμα­τα σε ημε­ρή­σια βάση.

Σε χώρες όπου οι δυνα­τό­τη­τες να γίνο­νται τεστ είναι περιο­ρι­σμέ­νες, οι αριθ­μοί των κρου­σμά­των αντα­να­κλούν απλά ένα μέρος της επι­δη­μιο­λο­γι­κής εικόνας.

Ειδι­κοί επι­ση­μαί­νουν εδώ και και­ρό ότι τα επί­ση­μα δεδο­μέ­να υπο­βαθ­μί­ζουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τόσο ως προς τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης, όσο και ως προς τους θανάτους.

ΗΠΑ: 833 νέοι θάνατοι και 55.000 νέα κρούσματα

Στις ΗΠΑ κατα­γρά­φη­καν 55.000 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να τα οποία συγκε­ντρώ­νει το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Έως τις 20:30 χθες Τετάρ­τη (τοπι­κή ώρα· 03:30 σήμε­ρα Πέμ­πτη ώρα Ελλά­δας), είχαν κατα­γρα­φεί στη χώρα αυτή 3.046.351 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον νέο κορω­νο­ϊό. Ωστό­σο, ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί εκτι­μά­ται πως είναι πολύ υψη­λό­τε­ρος, ειδι­κά λόγω των δυσκο­λιών στην πρό­σβα­ση σε τεστ στη χώρα αυτή τον Μάρ­τιο και τον Απρίλιο.

Ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ υπο­βαθ­μί­ζει συστη­μα­τι­κά τα ολο­έ­να πιο ανη­συ­χη­τι­κά δεδο­μέ­να για την πορεία της παν­δη­μί­ας στη χώρα του, απο­δί­δο­ντάς τα στο ότι αυξή­θη­καν οι δυνα­τό­τη­τες να γίνο­νται τεστ.

Ο αριθ­μός των θανά­των που απο­δί­δο­νται στον COVID-19 έφθα­σε πλέ­ον τους 132.195, καθώς άλλοι 833 ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν τις προη­γού­με­νες 24 ώρες.

Αν και η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση φάνη­κε να στα­θε­ρο­ποιεί­ται στην ανα­το­λι­κή ακτή των ΗΠΑ, ειδι­κά στη Νέα Υόρ­κη, που απο­τε­λού­σε αρχι­κά το επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας, η χώρα γνω­ρί­ζει εδώ και περί­που έναν μήνα εκρη­κτι­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των μόλυν­σης σε νότιες και σε δυτι­κές πολι­τεί­ες. Οι ΑΑρ­χές σε αρκε­τές από αυτές ανα­γκά­στη­καν έτσι να κάνουν βήμα­τα προς πίσω πίσω στη δια­δι­κα­σία άρσης των περιορισμών.

Χθες Τετάρ­τη, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος αξί­ω­σε για ακό­μη μια φορά τα σχο­λεία να ανοί­ξουν το φθι­νό­πω­ρο, μοιά­ζο­ντας να ρίχνει όλο του το βάρος στη δια­δι­κα­σία απο­κα­τά­στα­σης της ομα­λό­τη­τας, αψη­φώ­ντας τις συστά­σεις των ομο­σπον­δια­κών αρχών δημό­σιας υγεί­ας για την τήρη­ση μέτρων προ­στα­σί­ας και ιδιαί­τε­ρα της λεγό­με­νης κοι­νω­νι­κής από­στα­σης. Απει­λη­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα με δια­κο­πή της ομο­σπον­δια­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης σε περί­πτω­ση που συνε­χι­στούν από Σεπτέμ­βριο τα μαθή­μα­τα εκ περι­τρο­πής και εξ απο­στά­σε­ως. «Οι Δημο­κρα­τι­κοί θεω­ρούν ότι θα τους βλά­ψει πολι­τι­κά αν έχουν ανοί­ξει τα σχο­λεία πριν από τις εκλο­γές του Νοεμ­βρί­ου» είπε ο Τραμπ. «Αλλά είναι σημα­ντι­κό για τα παι­διά και για τις οικο­γέ­νειές τους. Μπο­ρεί να κόψω τη χρη­μα­το­δό­τη­ση αν δεν ανοί­ξουν». Το εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα στις ΗΠΑ είναι αρμο­διό­τη­τα των Πολι­τειών, αλλά το ομο­σπον­δια­κό κρά­τος χρη­μα­το­δο­τεί το κόστος των αυξη­μέ­νων μέτρων υγιει­νής και τις έκτα­κτες προ­σλή­ψεις που απαι­τού­νται για να μειω­θεί το μέγε­θος των τάξεων.

«Νομί­ζω ότι πάμε πολύ καλά», δήλω­σε ο Ντό­ναλντ Τραμπ σε τηλε­ο­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη που θα προ­βλη­θεί την Κυρια­κή. «Σε δύο με τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες θα είμα­στε σε πολύ καλό δρόμο».

Ξεπέρασαν τους 67.000 οι θάνατοι στη Βραζιλία

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη ότι τις προη­γού­με­νες 24 ώρες κατέ­γρα­ψε άλλους 1.223 θανά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19 και 44.571 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2.

Ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού στη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα των 212 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων έφθα­σε έτσι τους 67.964 νεκρούς, ενώ οι άνθρω­ποι που έχουν προ­σβλη­θεί ξεπερ­νούν πλέ­ον τους 1,7 εκατ., σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να του υπουργείου.

Μεξικό: 782 νέοι θάνατοι και 6.995 νέα κρούσματα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Μεξι­κού ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη ότι κατέ­γρα­ψε 6.995 νέα κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2, τον υψη­λό­τε­ρο ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό έως σήμε­ρα, με το σύνο­λο των ανθρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί από τον νέο κορω­νο­ϊό να φθά­νει έτσι επι­σή­μως τους 275.003.

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές κατέ­γρα­ψαν ταυ­τό­χρο­να άλλους 782 θανά­τους εξαι­τί­ας του COVID-19, με το σύνο­λο των νεκρών λόγω της παν­δη­μί­ας να φθά­νει έτσι τους 32.796.

Το προη­γού­με­νο θλι­βε­ρό ρεκόρ ως προς τον αριθ­μό των κρου­σμά­των μόλυν­σης σημειώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη: ανερ­χό­ταν σε 6.741.

Θλιβερό ρεκόρ 3.604 κρουσμάτων στην Αργεντινή

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της Αργε­ντι­νής ανα­κοί­νω­σαν χθες Τετάρ­τη ότι κατέ­γρα­ψαν νέο θλι­βε­ρό ρεκόρ 3.604 νέων επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2, καθώς η χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής έχει βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με ταχεία εξά­πλω­ση του κορω­νοϊ­ού που απει­λεί να ακυ­ρώ­σει την αρχι­κή συγκρι­τι­κή επι­τυ­χία της στην προ­σπά­θεια επι­βρά­δυν­σης της εξά­πλω­σης της πανδημίας.

Η από­το­μη αύξη­ση των κρου­σμά­των, που ξεπέ­ρα­σαν τα 3.000 για πρώ­τη φορά, ώθη­σε το σύνο­λο των ανθρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί σε 87.030. Ο αριθ­μός αυτός είναι πεντα­πλά­σιος από εκεί­νον που κατα­γρα­φό­ταν στις αρχές του Ιου­νί­ου, αλλά δεν μπο­ρεί να συγκρι­θεί με τα επί­πε­δα των κρου­σμά­των στις γει­το­νι­κές χώρες της Αργε­ντι­νής, που υφί­στα­νται πολύ βαρύ­τε­ρα πλήγ­μα­τα από την παν­δη­μία, τη Βρα­ζι­λία, τη Χιλή και το Περού.

Η κεντρο­α­ρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση της Αργε­ντι­νής επέ­βα­λε αυστη­ρό lockdown στα μέσα Μαρ­τί­ου. Τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα έκτο­τε έχουν χαλα­ρώ­σει στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, αλλά αντι­θέ­τως ενι­σχύ­θη­καν και η ισχύς τους παρα­τά­θη­κε στα τέλη του περα­σμέ­νου μήνα στην πρω­τεύ­ου­σα, το Μπου­έ­νος Άιρες, καθώς και τα προ­ά­στιά του ‑η μητρό­πο­λη απο­τε­λεί το επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας- εξαι­τί­ας της αύξη­σης των μολύνσεων.

Ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας στην Αργε­ντι­νή ανέρ­χε­ται σε 1.694 νεκρούς.

Ο αντί­κτυ­πος της παν­δη­μί­ας σφυ­ρο­κο­πεί την ήδη γονα­τι­σμέ­νη οικο­νο­μία της χώρας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, σε ύφε­ση τα τελευ­ταία δύο χρό­νια, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Αλμπέρ­το Φερ­νά­ντες πασχί­ζει να διευ­θε­τή­σει τη νέα οδυ­νη­ρή κρί­ση δημό­σιου χρέ­ους. Οικο­νο­μο­λό­γοι προ­βλέ­πουν συρ­ρί­κνω­ση του ΑΕΠ της Αργε­ντι­νής κατά 12% το 2020.

Εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας στη Μελβούρνη για έξι εβδομάδες

Η Μελ­βούρ­νη, δεύ­τε­ρη πολυ­πλη­θέ­στε­ρη πόλη της Αυστρα­λί­ας, άρχι­σε σήμε­ρα την εφαρ­μο­γή μέτρων απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας για έξι εβδο­μά­δες, μετά την έκρη­ξη των νέων κρου­σμά­των COVID-19, ενώ οι γει­το­νι­κές της Πολι­τεί­ες προ­χώ­ρη­σαν στην εφαρ­μο­γή μέτρων προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψουν την εξά­πλω­ση ενός δεύ­τε­ρου κύμα­τος της πανδημίας.

Η Αυστρα­λία κατόρ­θω­σε να απο­φύ­γει τις απώ­λειες που είχαν άλλες χώρες από την εξά­πλω­ση του COVID-19, που έχει στοι­χί­σει τη ζωή 544.055 ανθρώ­πων σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, ενώ το ξέσπα­σμα της παν­δη­μί­ας στη Μελ­βούρ­νη επέ­βα­λε στην Πολι­τεία της Βικτό­ριας τη λήψη «μέτρων προ­σω­πι­κής απο­μό­νω­σης» για τον πλη­θυ­σμό των πέντε εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων της.

Η Βικτό­ρια ανέ­φε­ρε χθες 134 νέα περι­στα­τι­κά μόλυν­σης, ενώ ο αριθ­μός αυτός ήταν μειω­μέ­νος σε σχέ­ση με τον αριθ­μό-ρεκόρ των κρου­σμά­των που είχε κατα­γρα­φεί προχθές.

Εννέα νέα κρούσματα στην Κίνα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κίνας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έως τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της ενη­με­ρώ­θη­κε για τον εντο­πι­σμό εννέα νέων επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2, όλα τους «εισα­γό­με­να», κατά την ορο­λο­γία του Πεκί­νου όταν εντο­πί­ζο­νται άνθρω­ποι που έχουν προ­σβλη­θεί μετα­ξύ των ταξι­διω­τών οι οποί­οι φθά­νουν στην κινε­ζι­κή επι­κρά­τεια από το εξωτερικό.

Δεν εντο­πί­στη­κε κανέ­να κρού­σμα εγχώ­ριας μετά­δο­σης του ιού και δεν ανα­φέρ­θη­κε κανέ­νας θάνα­τος εξαι­τί­ας του COVID-19, κατά την ίδια πηγή.

Στο Πεκί­νο, όπου επι­βλή­θη­καν αυστη­ρά μέτρα το τελευ­ταίο διά­στη­μα, μετά το ξέσπα­σμα σε χον­δρι­κή αγο­ρά τρο­φί­μων, δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε κανέ­να κρού­σμα για τρί­τη συνα­πτή ημέρα.

Επι­σή­μως, ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού στη χώρα όπου άρχι­σε, στα τέλη του Δεκεμ­βρί­ου του 2019, ανέρ­χε­ται σε 4.634 νεκρούς επί του συνό­λου των 83.581 ανθρώ­πων που έχουν προσβληθεί.

Νιγηρία: Στους 684 οι νεκροί — Στα 30.249 τα κρούσματα

Τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 στη Νιγη­ρία ξεπέ­ρα­σαν τα 30.000, ανα­κοί­νω­σε το νιγη­ρια­νό κέντρο ελέγ­χου και πρό­λη­ψης ασθε­νειών (NCDC).

Συνο­λι­κά έχουν κατα­γρα­φεί 30.249 κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον κορω­νο­ϊό, ανα­κοί­νω­σε το κέντρο. Οι θάνα­τοι εξαι­τί­ας του COVID-19 ανέρ­χο­νται σε 684, κατά την ίδια πηγή.

Γερμανία: 12 θάνατοι εξαιτίας του κορωνοϊού

Ακό­μα 12 ασθε­νείς υπέ­κυ­ψαν στην COVID-19 τις προη­γού­με­νες 24 ώρες στη Γερ­μα­νία, όπου παράλ­λη­λα εντο­πί­στη­καν άλλα 442 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2, με τον απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού να φθά­νει έτσι συνο­λι­κά τους 9.048 νεκρούς επί συνό­λου 197.783 ανθρώ­πων που έχουν προ­σβλη­θεί, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το Ινστι­τού­το Ρόμπερτ Κοχ.

Βόρεια Μακεδονία: Υποχρεωτικό τεστ σε όσους έρχονται από Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Βοσνία

Η κυβέρ­νη­ση της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας απο­φά­σι­σε πως από σήμε­ρα Πέμ­πτη 9 Ιου­λί­ου, όσοι πολί­τες της Σερ­βί­ας, του Κοσό­βου, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Βοσ­νί­ας-Ερζε­γο­βί­νης επι­θυ­μούν να εισέρ­χο­νται στην επι­κρά­τεια της χώρας υπο­χρε­ού­νται να προ­σκο­μί­ζουν στις συνο­ρια­κές δια­βά­σεις αρνη­τι­κό δια­γνω­στι­κό τεστ κορω­νοϊ­ού, το αργό­τε­ρο 72 ώρες πριν την άφι­ξη τους.

Οι τέσ­σε­ρις παρα­πά­νω χώρες θεω­ρού­νται χώρες με υψη­λό επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο, λόγω της έκρη­ξης των κρου­σμά­των και θυμά­των του Covid-19 το τελευ­ταίο διάστημα.

Ωστό­σο και η υγειο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στη Βόρεια Μακε­δο­νία παρα­μέ­νει ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή, καθώς εδώ και πάνω από ένα μήνα παρα­τη­ρεί­ται ανα­ζω­πύ­ρω­ση της επιδημίας.

Μάλι­στα τις περα­σμέ­νες 24 ώρες κατα­γρά­φη­καν 163 νέα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού και 5 θάνα­τοι από επι­πλο­κές της νόσου.

Συνο­λι­κά, τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα στη χώρα των δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων ανέρ­χο­νται μέχρι στιγ­μής στα 7.046, ενώ 359 άτο­μα που είχαν προ­σβλη­θεί από τη νόσο έχα­σαν τη ζωή τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο