Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Κανένας θάνατος στην ηπειρωτική Κίνα, για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε η πανδημία

Ουδείς νέος θάνα­τος ανα­φέρ­θη­κε εξαι­τί­ας της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού το τελευ­ταίο 24ωρο στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας, τρεις μήνες μετά τον πρώ­το θάνα­το που κατα­γρα­φό­ταν στη χώρα εξαι­τί­ας της ασθέ­νειας COVID-19.

Ο ασια­τι­κός γίγα­ντας, όπου εντο­πί­στη­κε για πρώ­τη φορά ο SARS-CoV‑2 στα τέλη του 2019, είχε ανα­κοι­νώ­σει τον πρώ­το θάνα­το την 11η Ιανουα­ρί­ου. Έκτο­τε, 3.331 άνθρω­ποι υπέ­κυ­ψαν στην ασθέ­νεια COVID-19, που προ­κα­λεί ο ιός, στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα.

Αν και ξεπερ­νού­σε τους 100 κάθε 24ωρο τον Φεβρουά­ριο, ο καθη­με­ρι­νός αριθ­μός των νέων θανά­των άρχι­σε να κατε­βαί­νει στα­δια­κά, για να μειω­θεί σε μόλις έναν θάνα­το την Κυρια­κή, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα, και να φθά­σει στο μηδέν χθες, όπως ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Επι­τρο­πή (το υπουρ­γείο) Υγεί­ας σήμερα.

Ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των μόλυν­σης στην κοι­νό­τη­τα επί­σης κατα­γρά­φει στα­θε­ρή μεί­ω­ση από τις αρχές του Μαρ­τί­ου, όμως η Κίνα έχει βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με ένα δεύ­τε­ρο κύμα κρου­σμά­των που απο­κα­λεί «εισα­γό­με­να» — πρό­κει­ται για ασθε­νείς που ταξι­δεύ­ουν προς τη χώρα έχο­ντας μολυν­θεί στο εξω­τε­ρι­κό. Οι περι­πτώ­σεις αυτές πλη­σιά­ζουν αθροι­στι­κά τις χίλιες, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας.

Ως τα μεσά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας εντο­πί­στη­καν 32 νέα κρού­σμα­τα μόλυν­σης, όλα «εισα­γό­με­να», σύμ­φω­να με τις αρχές, που εντό­πι­σαν άλλες 30 περι­πτώ­σεις ασυμ­πτω­μα­τι­κών ασθε­νών, με το σύνο­λό τους να ανέρ­χε­ται έτσι σε 1.033.

Στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους, τα κρού­σμα­τα μόλυν­σης και οι θάνα­τοι έχουν κατα­γρα­φεί στην Ουχάν, τη μητρό­πο­λη της κεντρι­κής Κίνας όπου έκα­νε την εμφά­νι­σή του ο ιός την περα­σμέ­νη χρο­νιά πριν αρχί­σει να εξα­πλώ­νε­ται σε όλο τον πλα­νή­τη — έχει στοι­χί­σει μέχρι σήμε­ρα τη ζωή σε πάνω από 70.000 ανθρώπους.

Η Ουχάν, σε καρα­ντί­να την 23η Ιανουα­ρί­ου, θα δει τα μέτρα περιο­ρι­σμού της να αίρο­νται αύριο Τετάρ­τη, όταν πλέ­ον οι υγιείς καταρ­χήν θα απο­κτή­σουν ξανά τη δυνα­τό­τη­τα να βγαί­νουν από αυτό το αστι­κό κέντρο των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοίκων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο