Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών κομμάτων για την πανδημία του κορονοϊού

Με Κοι­νή Ανα­κοί­νω­σή τους 58 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλον τον κόσμο τοπο­θε­τού­νται για την παγκό­σμια κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί με την παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού. Στην Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση, που ξεκί­νη­σε με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, τα ΚΚ αφού αρχι­κά δηλώ­νουν τη συμπα­ρά­στα­σή τους τόσο στους για­τρούς και νοση­λευ­τές, όσο και σε όσους έχουν προ­βλη­θεί από την ασθέ­νεια, καταγ­γέλ­λουν τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στο δημό­σιο τομέα της Υγεί­ας, ως απο­τέ­λε­σμα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις που είναι στην υπη­ρε­σία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας, για τη στή­ρι­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας των μονο­πω­λια­κών ομίλων.

Υπο­γραμ­μί­ζουν πως η συγκε­κρι­μέ­νη κατά­στα­ση δεί­χνει την αντι­κοι­νω­νι­κή φύση του καπι­τα­λι­σμού και την ανα­γκαιό­τη­τα και τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας. Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απαι­τούν να ληφθούν άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας, με τη στή­ρι­ξη και ισχυ­ρο­ποί­η­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγείας.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο της Κοι­νής Ανα­κοί­νω­σης, όπως και οι υπο­γρα­φές έχουν ως εξής:

Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα

Άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των λαών

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα τοπο­θε­τού­μα­στε με ευθύ­νη απέ­να­ντι στους λαούς μας. Είμα­στε εδώ! Παρό­ντα στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για να ληφθούν άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και τη δια­σφά­λι­ση των δικαιω­μά­των της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των, παντού!

Στέλ­νου­με τις θερ­μές μας ευχα­ρι­στί­ες στους για­τρούς και τους νοση­λευ­τές, το προ­σω­πι­κό των νοσο­κο­μεί­ων, των μονά­δων Υγεί­ας που δίνει τη μάχη αντι­πα­λεύ­ο­ντας μεγά­λες δυσκολίες.

Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας σε όσους επλή­γη­σαν από την παν­δη­μία του CoVID-19 και τους ευχό­μα­στε ταχεία ανάρ­ρω­ση από την ασθένεια.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τις χώρες που ανα­πτύσ­σουν δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης με τις χώρες που πλήτ­το­νται περισ­σό­τε­ρο, όπως η απο­στο­λή υλι­κών προ­στα­σί­ας και επαγ­γελ­μα­τιών Υγεί­ας από χώρες όπως η Κίνα, η Κού­βα και η Ρωσία, δρά­σεις που έρχο­νται σε αντί­θε­ση με την ανυ­παρ­ξία της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Ο κίν­δυ­νος από την παν­δη­μία του CoVID-19 κατα­δει­κνύ­ει τρα­γι­κά τις βαθιές ελλεί­ψεις των συστη­μά­των Υγεί­ας σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, που ήταν γνω­στές πριν την εμφά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού. Αυτές οι ελλεί­ψεις δεν προ­έ­κυ­ψαν τυχαία, είναι το απο­τέ­λε­σμα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις που είναι στην υπη­ρε­σία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας, για τη στή­ρι­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας των μονο­πω­λια­κών ομί­λων. Αυτή η πολι­τι­κή υπο­νο­μεύ­ει τις μεγά­λες επι­στη­μο­νι­κές και τεχνο­λο­γι­κές δυνα­τό­τη­τες, που υπάρ­χουν σήμε­ρα, για την κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών πρό­λη­ψης και περί­θαλ­ψης του λαού.

Η σημε­ρι­νή εμπει­ρία απο­κα­λύ­πτει την αντι­κοι­νω­νι­κή και παρα­σι­τι­κή φύση του καπι­τα­λι­σμού και ανα­δει­κνύ­ει την ανω­τε­ρό­τη­τα και την επι­και­ρό­τη­τα του σοσια­λι­σμού και του κεντρι­κού επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού με κρι­τή­ριο της λαϊ­κές ανά­γκες, που μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα και την πρό­λη­ψη, τα νοσο­κο­μεία, το ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, το φάρ­μα­κο, τα εργα­στή­ρια, τις εξε­τά­σεις και ό,τι άλλο χρειά­ζε­ται για την κάλυ­ψη των πάγιων, αλλά και των έκτα­κτων ανα­γκών Υγεί­ας του λαού.

Η επι­βρά­δυν­ση της παγκό­σμιας οικο­νο­μί­ας που προ­ϋ­πήρ­χε, τώρα ενι­σχύ­ε­ται παρα­πέ­ρα από την εξά­πλω­ση του κορο­νοϊ­ού και αυξά­νει τον κίν­δυ­νο εκδή­λω­σης μιας νέας κρί­σης το επό­με­νο διά­στη­μα. Oι κυβερ­νή­σεις που είναι στην υπη­ρε­σία του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, παρά την προ­πα­γάν­δα περί “ομο­ψυ­χί­ας”, επι­κε­ντρώ­νουν τα οικο­νο­μι­κά μέτρα στην υπο­στή­ρι­ξη μονο­πω­λια­κών ομί­λων και για άλλη μια φορά θα επι­διώ­ξουν να ρίξουν τα βάρη της κρί­σης στους εργά­τες και στα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Οι εργά­τες και οι λαοί δεν μπο­ρούν ούτε πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν ξανά!

Η «ατο­μι­κή ευθύ­νη» δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως πρό­σχη­μα για να καλυ­φθεί η κρα­τι­κή και κυβερ­νη­τι­κή ευθύ­νη. Σήμε­ρα η λήψη των ανα­γκαί­ων μέτρων απαι­τεί τον αγώ­να των λαών ενά­ντια την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, που θυσιά­ζει την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών και την Υγεία των λαών στο βωμό της καπι­τα­λι­στι­κής κερδοφορίας.

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απαι­τού­με να ληφθούν άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας και μετα­ξύ αυτών τα ακόλουθα:

 • Άμε­ση ισχυ­ρο­ποί­η­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα. Κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) και υπο­δο­μές που απαι­τού­νται για την πλή­ρη λει­τουρ­γία των δημό­σιων υπη­ρε­σιών υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και έρευνας.
 • Άμε­ση χορή­γη­ση δωρε­άν στο λαό από το κρά­τος όλων των ανα­γκαί­ων μέσων προ­φύ­λα­ξης και προ­στα­σί­ας (μάσκες, γάντια, αντι­ση­πτι­κά κλπ.) και πάτα­ξη της αισχρο­κέρ­δειας. Εδώ και τώρα χορή­γη­ση όλων των μέτρων προ­στα­σί­ας στο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό που δίνει τη μάχη στα νοσο­κο­μεία με θυσί­ες και προ­σω­πι­κό κόστος.
 • Προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος και των δικαιω­μά­των των εργα­τι­κών — λαϊ­κών στρω­μά­των. Να μπει φρέ­νο στην ασυ­δο­σία του κεφα­λαί­ου που με πρό­σχη­μα την επι­δη­μία του CoVID-19 κάνει εκτε­τα­μέ­να απο­λύ­σεις και επι­χει­ρεί να τσα­κί­σει παρα­πέ­ρα τα δικαιώ­μα­τα στο μισθό, στο χρό­νο εργα­σί­ας, στην άδεια και άλλα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Να παρ­θούν άμε­σα όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δουλειάς.
 • Καμία περι­στο­λή των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των των λαών με πρό­σχη­μα τον κορονοϊό.
 • Να τερ­μα­τι­στούν όλες οι κυρώ­σεις και τα μέτρα οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού, που σε αυτή την κατά­στα­ση είναι ακό­μη πιο άδι­κα και εγκλη­μα­τι­κά και δυσχε­ραί­νουν τη ζωή των λαών στις χώρες ενά­ντια στις οποί­ες στρέ­φο­νται, να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής των λαών.
 • Λέμε όχι στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και στις στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις, όπως αυτές του ΝΑΤΟ, και απαι­τού­με να ανα­κα­τευ­θυν­θούν οι δημό­σιοι πόροι για να στη­ρι­χθούν οι ανά­γκες των λαών, όπως η χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας και της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

Κατά­λο­γος κομ­μά­των που υπογράφουν:

 1. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αζερμπαϊτζάν
 2. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αιγύπτου
 3. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αλβανίας
 4. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αργεντινής
 5. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αυστραλίας
 6. Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρίας
 7. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας
 8. Κόμ­μα Βουλ­γά­ρων Κομμουνιστών
 9. Βρα­ζι­λιά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 10. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βρετανίας
 11. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βρετανίας
 12. Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 13. Ενο­ποι­η­μέ­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γεωργίας
 14. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στη Δανία
 15. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας
 16. Ιορ­δα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 17. Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλανδίας
 18. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιρλανδίας
 19. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ινδίας
 20. Κόμ­μα Του­ντέχ, Ιράν
 21. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας
 22. Κομ­μου­νι­στές Καταλονίας
 23. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, Ιταλία
 24. Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα Καζακστάν
 25. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Καναδά
 26. Κόμ­μα Εργα­τών Κορέας
 27. Σοσια­λι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Κροατίας
 28. ΑΚΕΛ, Κύπρος
 29. Λιβα­νέ­ζι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 30. Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα (Λιθουα­νία)
 31. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα  Μάλτας
 32. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξικού
 33. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μπαγκλαντές
 34. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Νορβηγίας
 35. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ολλανδίας
 36. Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα
 37. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ουκρανίας
 38. Ένω­ση Κομ­μου­νι­στών Ουκρανίας
 39. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πακιστάν
 40. Κόμ­μα Λαού Παλαιστίνης
 41. Παλαι­στι­νια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 42. Παρα­γουά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 43. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πολωνίας
 44. Πορ­το­γα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 45. Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Ρουμανίας
 46. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομοσπονδίας
 47. Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσίας
 48. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σοβιε­τι­κής Ένωσης
 49. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιουγκοσλαβίας
 50. Κομ­μου­νι­στές Σερβίας
 51. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σουαζιλάνδης
 52. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σουηδίας
 53. Συρια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα
 54. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας
 55. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βοη­μί­ας Μορα­βί­ας (Τσε­χία)
 56. Φιλιπ­πι­νέ­ζι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (PKP 1930)
 57. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Φινλανδίας
 58. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Χιλής
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο