Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Ξεκινούν σήμερα οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 3 Οκτώ­βρη, οι εμβο­λια­σμοί με τα νέα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια που στο­χεύ­ουν τις υπο­πα­ραλ­λα­γές ΒΑ.4, ΒΑ.5, της μετάλ­λα­ξης Όμι­κρον του SARS-COV2, καθώς και το αρχι­κό στέ­λε­χος του κορο­νοϊ­ού που εντο­πί­στη­κε για πρώ­τη φορά στην πόλη Ουχάν της Κίνας το 2019.

Η πλατ­φόρ­μα για όλους τους δικαιού­χους της ανα­μνη­στι­κής δόσης άνοι­ξε στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου και μέχρι στις 28 Σεπτεμ­βρί­ου είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί 12.185 ραντεβού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από 14 Σεπτεμ­βρί­ου ξεκί­νη­σαν οι εμβο­λια­σμοί των ανα­μνη­στι­κών δόσε­ων με το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο εμβό­λιο ΒΑ.1, καθώς ήταν το πρώ­το που εγκρί­θη­κε από τον ΕΜΑ την 1η Σεπτεμ­βρί­ου. Μέχρι 28 Σεπτεμ­βρί­ου είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 41.839 εμβο­λια­σμοί με το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο εμβό­λιο ΒΑ.1, εκ των οποί­ων 4.338 αφο­ρού­σαν 1η ανα­μνη­στι­κή δόση, 31.499 2η ανα­μνη­στι­κή δόση και 5.997 3η ανα­μνη­στι­κή δόση. Με το ίδιο εμβό­λιο είχαν προ­γραμ­μα­τι­σθεί, έως 28 Σεπτεμ­βρί­ου, 10.870 ραντεβού.

Τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια προ­ο­ρί­ζο­νται μόνο για ανα­μνη­στι­κή δόση. Ως εκ τού­του πριν από τη χορή­γη­ση του επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νου διδύ­να­μου εμβο­λί­ου απαι­τεί­ται η ολο­κλή­ρω­ση του βασι­κού εμβολιασμού.

Ο βασι­κός εμβο­λια­σμός περι­λαμ­βά­νει δύο δόσεις των μονο­δύ­να­μων mRNA εμβο­λί­ων ή του πρω­τεϊ­νι­κού εμβο­λί­ου ή μια δόση του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου Johnson & Johnson για το γενι­κό πλη­θυ­σμό και 3 δόσεις των μονο­δύ­να­μων mRNA εμβο­λί­ων για τους ανο­σο­κα­τα­σταλ­μέ­νους ασθε­νείς. Οι ανα­μνη­στι­κές δόσεις γίνο­νται πλέ­ον μόνο με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβόλια.

Οι ειδι­κοί συστή­νουν τον εμβο­λια­σμό με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια για την ενί­σχυ­ση της ανο­σί­ας και την πρό­λη­ψη της σοβα­ρής νόσου , τονί­ζο­ντας ότι ο έγκαι­ρος εμβο­λια­σμός με την ανα­μνη­στι­κή δόση είναι σημα­ντι­κό­τε­ρο από τον τύπο του εμβο­λί­ου που θα χορηγηθεί.

Οι δικαιού­χοι των ανα­μνη­στι­κών δόσεων

Συστή­νε­ται η χορή­γη­ση ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) ένα­ντι του κορο­νοϊ­ού σε χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 3 μηνών μετά την τελευ­ταία δόση του εμβο­λί­ου ή τη νόση­ση από κορονοϊό:

- σε όλα τα άτο­μα ηλι­κί­ας 60 ετών και άνω

- σε άτο­μα ηλι­κί­ας 12–59 ετών που ανή­κουν σε ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του θερά­πο­ντα ιατρού

- σε δια­μέ­νο­ντες και εργα­ζό­με­νους σε μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων ή άλλες μονά­δες φρο­ντί­δας χρο­νί­ως πασχόντων

- σε επαγ­γελ­μα­τί­ες υγείας

- σε δια­βιού­ντες με άτο­μα σε ανο­σο­κα­τα­στο­λή ή άλλο υπο­κεί­με­νο νόσημα

- σε φρο­ντι­στές ατό­μων που πάσχουν από νοσή­μα­τα που αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο επι­πλο­κών από κορονοϊό

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι:

- Άτο­μα που έχουν ήδη εμβο­λια­στεί με τη δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή δόση των μονο­δύ­να­μων εμβο­λί­ων και ανή­κουν στις παρα­πά­νω ομά­δες μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια (εφό­σον έχει παρέλ­θει χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 3 μηνών).

- Άτο­μα που νόση­σαν μετά τη χορή­γη­ση της δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής δόσης των μονο­δύ­να­μων εμβο­λί­ων δεν έχουν αντέν­δει­ξη και μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη του θερά­πο­ντα ιατρού.

- Παρέ­χε­ται εξα­το­μι­κευ­μέ­να η δυνα­τό­τη­τα εμβο­λια­σμού με διδύ­να­μα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια για δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή ή τρί­τη ανα­μνη­στι­κή δόση σε άτο­μα ηλι­κί­ας 30 ως 59 ετών που δεν ανή­κουν στις παρα­πά­νω κατη­γο­ρί­ες με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη του θερά­πο­ντα ιατρού.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο