Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Οι αριθμοί κρουσμάτων και νεκρών σε ορισμένες χώρες προκαλούν ανησυχία

Ακρως ανη­συ­χη­τι­κά τα στοι­χεία για την εξέ­λι­ξη του κορο­νοϊ­ού, ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά την αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο. Για πρώ­τη φορά μετά την εκδή­λω­ση της επι­δη­μί­ας στην Κίνα τον Δεκέμ­βριο, η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα την Ευρώ­πη σε αριθ­μό κρου­σμά­των, με περισ­σό­τε­ρα από 2,7 εκα­τομ­μύ­ρια ασθε­νείς, παρό­τι η γηραιά ήπει­ρος παρα­μέ­νει η περι­φέ­ρεια του κόσμου που θρη­νεί τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα, σχε­δόν 200.000 νεκρούς. Ακο­λου­θούν η ΗΠΑ και ο Κανα­δάς (137.421) και η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή (121.662).

Ο κορο­ναϊ­ός συνε­χί­ζει να καλ­πά­ζει στις ΗΠΑ, με τον κορυ­φαίο επι­δη­μιο­λό­γο της χώρας Άντο­νι Φάου­τσι να χτυ­πά νέο «καμπα­νά­κι» σημειώ­νο­ντας ότι η έξαρ­ση του ιού στις νότιες και τις δυτι­κές πολι­τεί­ες των ΗΠΑ «θέτει σε κίν­δυ­νο όλη τη χώρα».

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το τελευ­ταίο 24ωρο κατα­γρά­φη­καν του­λά­χι­στον 57.683 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα στις 20:30 χθες τοπι­κή ώρα (03:30 σήμε­ρα ώρα Ελλά­δας), το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπ­κινς, σε ακό­μη ένα θλι­βε­ρό ρεκόρ που σημειώ­νε­ται μετά την αρχή της πανδημίας.

Πάνω από 129.000 νεκροί στις ΗΠΑ

Την παρα­μο­νή της εορ­τής της Ημέ­ρας Ανε­ξαρ­τη­σί­ας, η χώρα κατέ­γρα­ψε 728 νέους θανά­τους εξαι­τί­ας της Covid-19, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ιατρι­κής σχο­λής της Βαλ­τι­μό­ρης. Το σύνο­λο των θυμά­των του κορο­ναϊ­ού στις ΗΠΑ ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 129.405.

Οι ΗΠΑ, η μακράν πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα στον πλα­νή­τη από την παν­δη­μία, έχει κατα­γρά­ψει συνο­λι­κά επι­σή­μως σχε­δόν 2,8 εκα­τομ­μύ­ρια κρούσματα.

Συναγερμός στην Αυστραλία μετά το νέο άλμα στον αριθμό των κρουσμάτων

Η δεύ­τε­ρη πολυ­πλη­θέ­στε­ρη πολι­τεία της Αυστρα­λί­ας, η Βικτό­ρια, κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα το μεγα­λύ­τε­ρο άλμα στον αριθ­μό των κρου­σμά­των του κορο­ναϊ­ού από τα τέλη Μαρ­τί­ου, ανα­γκά­ζο­ντας τις αρχές να επε­κτεί­νουν τις εντο­λές για παρα­μο­νή των πολι­τών στα σπί­τια τους σε δύο ακό­μα προ­ά­στια και να θέσουν σε lockdown εννέα συγκρο­τή­μα­τα κατοικιών.

Η πολι­τεία κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα 108 νέα κρού­σμα­τα, συγκρι­τι­κά με 66 χθες και πάνω από 70 για κάθε μία από τις τέσ­σε­ρις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, με απο­τέ­λε­σμα οι αρχές να επι­βά­λουν εκ νέου lockdown σε πάνω από 30 προ­ά­στια νωρί­τε­ρα αυτή την εβδομάδα.

«Αυτά τα νού­με­ρα είναι πραγ­μα­τι­κή ανη­συ­χία για όλους μας», δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός της πολι­τεί­ας της Βικτό­ριας Ντά­νιελ Άντριους σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Η πολυ­πλη­θέ­στε­ρη πολι­τεία της Αυστρα­λί­ας, η Νέα Νότια Ουα­λία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα έξι νέα κρού­σμα­τα, πέντε εκ των οποί­ων αφο­ρού­σαν ταξι­διώ­τες που ήρθαν από το εξωτερικό.

Ανησυχία στο Τόκιο

Την ίδια στιγ­μή, το Τόκιο επι­βε­βαί­ω­σε περί­που 130 νέα κρού­σμα­τα του κορο­ναϊ­ού σήμε­ρα, με τον αριθ­μό των νέων περι­στα­τι­κών να ξεπερ­νά τα 100 για τρί­τη συνε­χή ημέ­ρα, όπως μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό δίκτυο NHK.

Ο αριθ­μός των περι­στα­τι­κών Covid-19 στο Τόκιο έχει αυξη­θεί σε υψη­λό διμή­νου, λόγω της εξά­πλω­σης του κορο­ναϊ­ού σε περιο­χές της ιαπω­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας με νυχτε­ρι­νή ζωή.

Χθες, το Τόκιο ανα­κοί­νω­σε 124 νέα κρού­σμα­τα, συγκρι­τι­κά με 107 μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα. Τα ποσο­στά μόλυν­σης παρα­μέ­νουν πολύ χαμη­λό­τε­ρα σε σχέ­ση με πολ­λές άλλες χώρες αλλά ο αυξα­νό­με­νος αριθ­μός των κρου­σμά­των και η πιθα­νό­τη­τα νέων περιο­ρι­σμών κρα­τούν σε επα­γρύ­πνη­ση τις αρχές και τις επιχειρήσεις.

Μεξικό : Νέος τραγικός απολογισμός με 29.843 νεκρούς

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Μεξι­κού ανα­κοί­νω­σε χθες Παρα­σκευή ότι το προη­γού­με­νο 24ωρο κατέ­γρα­ψε 654 νέους θανά­τους εξαι­τί­ας της Covid-19 και 6.740 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2.

Ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κορο­ναϊ­ού στη χώρα πλέ­ον ανέρ­χε­ται σε 29.843 νεκρούς επί συνό­λου 245.251 ανθρώ­πων που έχουν προσβληθεί.

Ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των είναι μόλις κατά ένα λιγό­τε­ρο από το ρεκόρ που κατα­γρά­φη­κε την προη­γού­με­νη μέρα.

Στε­λέ­χη της μεξι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης έχουν επι­ση­μά­νει επα­νει­λημ­μέ­να πως ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν μολυν­θεί πιθα­νόν είναι πολύ υψη­λό­τε­ρος από αυτόν των κρου­σμά­των που επι­βε­βαιώ­θη­καν με δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, με δεδο­μέ­νο ότι γίνο­νται συγκρι­τι­κά λίγα τεστ.

Βραζιλία: Χαλάρωση του νόμου για τη χρήση μάσκας

Ο πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου χαλά­ρω­σε την Παρα­σκευή τον νόμο σχε­τι­κά με τη χρή­ση της μάσκας στους δημό­σιους χώρους, ενά­ντια στη δια­σπο­ρά του νέου κορω­νοϊ­ού, καθι­στώ­ντας την μη υπο­χρε­ω­τι­κή στα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα και τους χώρους λατρείας.

Σύμ­φω­να με την Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης την Παρα­σκευή, ο επι­κε­φα­λής του βρα­ζι­λιά­νι­κου κρά­τους επι­κύ­ρω­σε το νομο­σχέ­διο, που είχε υπερ­ψη­φί­σει το Κογκρέ­σο, το πρώ­το που αφο­ρά τη χρή­ση της μάσκας σε εθνι­κό επί­πε­δο, ωστό­σο άσκη­σε βέτο απο­κλεί­ο­ντας σει­ρά διατάξεων.

Μία εξ αυτών προ­έ­βλε­πε την υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση της μάσκας «στους χώρους λατρεί­ας ή σε βιο­μη­χα­νι­κές και εμπο­ρι­κές εγκαταστάσεις».

Όμως, ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος έκρι­νε το συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό, κάνο­ντας λόγο για «πιθα­νή παρα­βί­α­ση οικια­κού ασύ­λου», δεδο­μέ­νου ότι συχνά πρό­κει­ται για ιδιω­τι­κές ιδιοκτησίες.

Επι­πλέ­ον, κατήρ­γη­σε ένα άρθρο που υπο­χρε­ώ­νει τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα και τις βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις να παρέ­χουν δωρε­άν μάσκες στους εργα­ζό­με­νούς τους και άλλο ένα που προ­βλέ­πει πως οι δημό­σιες αρχές πρέ­πει να δια­νέ­μουν μάσκες «στους οικο­νο­μι­κά ασθε­νείς πληθυσμούς».

Η χρή­ση της μάσκας ήταν ήδη υπο­χρε­ω­τι­κή εδώ και πολ­λές εβδο­μά­δες σε πολι­τεί­ες της Βρα­ζι­λί­ας, μέσω των δια­ταγ­μά­των που είχαν εκδώ­σει οι κυβερνήτες.

Η Βρα­ζι­λία είναι η δεύ­τε­ρη πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα παγκο­σμί­ως από την παν­δη­μία Covid-19, με σχε­δόν 1,5 εκα­τομ­μύ­ρια επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα και 63.174 νεκρούς.

Ινδία: Περισσότερα από 22.000 νέα κρούσματα

Η Ινδία κατέ­γρα­ψε χτες τη μεγα­λύ­τε­ρη της ημε­ρή­σια αύξη­ση κρου­σμά­των του κορω­νοϊ­ού, με περισ­σό­τε­ρα από 22.000 νέα περι­στα­τι­κά και 442 θανάτους.

Το δυτι­κό κρα­τί­διο της Μαχα­ρά­στρα, όπου βρί­σκε­ται το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό κέντρο της χώρας, το Μου­μπάι, έχει τον υψη­λό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό στην Ινδία, με 6.364 νέα κρού­σμα­τα και 198 νέους θανάτους.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός κρου­σμά­των στη χώρα ξεπερ­νά τις 640.000, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Ρωσία: Πλησιάζουν τα 675.000 τα κρούσματα

Περισ­σό­τε­ροι από 10.000 είναι οι νεκροί στη Ρωσία λόγω του κορω­νοϊ­ού ενώ τα κρού­σμα­τα του Covid ‑19 ανέρ­χο­νται σε 674.515 στη χώρα.

Πάντως, μόνο το τελευ­ταίο 24ωρο ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται σε 6.632 και οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται σε του­λά­χι­στον 168 άτο­μα, σύμ­φω­να με τις αρχές της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο