Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: ΟΧΙ του ΠΟΥ στα “διαβατήρια ανοσίας” ή “πιστοποιητικά μη επικινδυνότητας”

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως αυτή τη στιγ­μή “δεν υπάρ­χουν στοι­χεία” ότι άνθρω­ποι που έχουν αναρ­ρώ­σει από την Covid-19 και έχουν αντι­σώ­μα­τα, είναι προ­στα­τευ­μέ­νοι από ένα δεύ­τε­ρο κύμα μόλυν­σης από τον κορονοϊό.

Με δήλω­ση που εξέ­δω­σε, ο ΠΟΥ προει­δο­ποιεί να μην δοθούν “δια­βα­τή­ρια ανο­σί­ας” ή “πιστο­ποι­η­τι­κά μη επι­κιν­δυ­νό­τη­τας” σε πρό­σω­πα που είχαν μολυν­θεί, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως η εν λόγω πρα­κτι­κή μπο­ρεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα να αυξή­σει τον κίν­δυ­νο μετά­δο­σης της νόσου, καθώς η ακρί­βειά τους δεν μπο­ρεί να είναι εγγυημένη.

Η πρα­κτι­κή αυτή θα μπο­ρού­σε στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα να αυξή­σει τους κιν­δύ­νους να συνε­χι­σθεί η διά­δο­ση του ιού, καθώς άνθρω­ποι που έχουν αναρ­ρώ­σει ενδέ­χε­ται να αγο­νή­σουν τις καθιε­ρω­μέ­νες προ­φυ­λά­ξεις κατά του ιού, προ­σθέ­τει.

“Μερι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν προ­τεί­νει ο εντο­πι­σμός αντι­σω­μά­των του SARS-Cov‑2, του ιού που προ­κα­λεί την Covid-19, να χρη­σι­μεύ­σει ως βάση για ένα ‘δια­βα­τή­ριο ανο­σί­ας’ ή ‘πιστο­ποι­η­τι­κό μη επι­κιν­δυ­νό­τη­τας”, το οποίο θα μπο­ρού­σε να δώσει τη δυνα­τό­τη­τα σε άτο­μα να ταξι­δέ­ψουν ή να επι­στρέ­ψουν στην εργα­σία τους θεω­ρώ­ντας πως είναι προ­στα­τευ­μέ­νοι από το ενδε­χό­με­νο να μολυν­θούν και πάλι”, ανα­φέ­ρει ο ΠΟΥ.

“Αυτή τη στιγ­μή δεν υπάρ­χει από­δει­ξη ότι άνθρω­ποι που έχουν αναρ­ρώ­σει από Covid-19 και έχουν αντι­σώ­μα­τα είναι προ­στα­τευ­μέ­νοι από μια δεύ­τε­ρη μόλυν­ση”, τονίζει.

Η Χιλή ανα­κοί­νω­σε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα πως θα αρχί­σει να χορη­γεί “δια­βα­τή­ρια υγεί­ας” σε ανθρώ­πους που έχουν αναρ­ρώ­σει από τη νόσο. Αφού θα ελέγ­χο­νται για να δια­πι­στω­θεί αν έχουν ανα­πτύ­ξει αντι­σώ­μα­τα ώστε να απο­κτή­σουν ανο­σία στον ιό, θα μπο­ρούν να επι­στρέ­φουν αμέ­σως στη δου­λειά τους.

Ο ΠΟΥ ανα­φέ­ρει πως συνε­χί­ζει να εξε­τά­ζει τα στοι­χεία για την αντι­σω­μα­τι­κή από­κρι­ση στον ιό.

Οι περισ­σό­τε­ρες μελέ­τες έχουν δεί­ξει πως άνθρω­ποι που έχουν αναρ­ρώ­σει από μόλυν­ση έχουν αντι­σώ­μα­τα στον ιό, σημειώ­νει ο ΠΟΥ. Ωστό­σο μερι­κοί απ’ αυτούς έχουν πολύ χαμη­λά επί­πε­δα εξου­δε­τε­ρω­τι­κών αντι­σω­μά­των στο αίμα τους, “πράγ­μα που υπο­δη­λώ­νει πως η κυτ­τα­ρι­κή ανο­σία μπο­ρεί επί­σης να έχει κρί­σι­μη σημα­σία για την ανάρ­ρω­ση”, προ­σθέ­τει.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο