Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Πάνω από 107.000 οι νεκροί και 1,7 εκατομμύριο κρούσματα στον κόσμο

Στους 107.064 ανέρ­χο­νται οι νεκροί από την παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού σε όλον τον κόσμο, σύμ­φω­να με την κατα­μέ­τρη­ση του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου που βασί­ζε­ται σε επί­ση­μες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 χτες βρά­δυ (ώρα Ελλά­δας) τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανέρ­χο­νταν στο 1.745.290 σε 193 χώρες και εδά­φη. Ο αριθ­μός αυτός δεν απο­τε­λεί παρά ένα κλά­σμα του πραγ­μα­τι­κού, αφού πολ­λές χώρες δεν κάνουν δια­γνω­στι­κά τεστ παρά μόνο στους ανθρώ­πους εκεί­νους που χρειά­ζο­νται νοση­λεία. Από αυτούς τους ασθε­νείς, του­λά­χι­στον 344.600 έχουν αναρρώσει.

#Covid-19: Θετικό στον ιό πάνω από το 10% του αεροπλανοφόρου «Θίοντορ Ρούζβελτ»

Τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες ανα­φέρ­θη­καν 6.205 νέοι θάνα­τοι και 81.219 νέα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώ­τος νεκρός από τον SARS-CoV‑2 ανα­φέρ­θη­κε στα τέλη Φεβρουα­ρί­ου, είναι η χώρα που έχει πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, τόσο σε ό,τι αφο­ρά τον αριθ­μό των κρου­σμά­των (514.415) όσο και στους θανά­τους (19.882). Παράλ­λη­λα, 29.347 ασθε­νείς έχουν ιαθεί.

Οι χώρες με τους περισ­σό­τε­ρους θανά­τους μέσα στο τελευ­ταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.880), η Βρε­τα­νία (917) και η Γαλ­λία (635).

Πάνω από 20.000 οι θάνατοι λόγω της Covid-19 στις ΗΠΑ

Μετά τις ΗΠΑ, οι χώρες που πλήτ­το­νται περισ­σό­τε­ρο είναι η Ιτα­λία (19.468 νεκροί, 152.271 κρού­σμα­τα), η Ισπα­νία (16.353 νεκροί, 161.852 κρού­σμα­τα), η Γαλ­λία (13.832 νεκροί, 129.654 κρού­σμα­τα) και η Βρε­τα­νία (9.875 νεκροί, 78.991 κρούσματα).

Η Κίνα, (εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) απ’ όπου ξεκί­νη­σε η παν­δη­μία στα τέλη Δεκεμ­βρί­ου του 2019, μετρά συνο­λι­κά 81.953 κρού­σμα­τα (46 νέα μετα­ξύ Παρα­σκευ­ής και Σαβ­βά­του) και 3.339 θανά­τους (3 νέοι). Οι ασθε­νείς που ανάρ­ρω­σαν ανέρ­χο­νται σε 77.525.

Στην Ευρώ­πη, μέχρι τις 22.00 από­ψε (ώρα Ελλά­δας), είχαν κατα­γρα­φεί 73.948 νεκροί σε σύνο­λο 898.273 κρου­σμά­των, στις ΗΠΑ και τον Κανα­δά 20.560 νεκροί (537.612 κρού­σμα­τα), στην Ασία 4.734 θάνα­τοι (134.227 κρού­σμα­τα), στη Μέση Ανα­το­λή 4.649 θάνα­τοι (96.597 κρού­σμα­τα), στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή 2.381 θάνα­τοι (57.797 κρού­σμα­τα), στην Αφρι­κή 726 θάνα­τοι (13.297 κρού­σμα­τα) και στην Ωκε­α­νία 66 θάνα­τοι (7.496 κρούσματα).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο