Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής επιστήμονας της ΕΕ διαφωνώντας για την πολιτική έναντι της νόσου

Ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Έρευ­νας (ERC), Ιτα­λός καθη­γη­τής Μάου­ρο Φερά­ρι, θεω­ρού­με­νος ως εκ της θέσης του ο επι­κε­φα­λής επι­στή­μο­νας της Ευρώ­πης, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του, εκτι­μώ­ντας ότι απέ­τυ­χε να πεί­σει τις Βρυ­ξέλ­λες πως χρειά­ζε­ται ένα μεγά­λης κλί­μα­κας επι­στη­μο­νι­κό πρό­γραμ­μα κατα­πο­λέ­μη­σης της νόσου Covid-19.

Ο Φερά­ρι, ο οποί­ος είχε ξεκι­νή­σει την τετρα­ε­τή θητεία του μόλις φέτος τον Ιανουά­ριο, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του στην πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, χθες το βρά­δυ, σύμ­φω­να με τους «Φαϊ­νάν­σιαλ Τάιμς».

Σε μία δήλω­ση σχε­δόν 1.000 λέξε­ων ανα­φέ­ρει ότι «έχα­σε την πίστη του στο σύστη­μα», κάνει λόγο για «εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή καται­γί­δα» και δηλώ­νει «άκρως απο­γοη­τευ­μέ­νος από την ευρω­παϊ­κή απά­ντη­ση στη νόσο Covid-19».

Μετα­ξύ άλλων, προ­βάλ­λει ως αιτία της παραί­τη­σής του, πέρα από την ανε­παρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση των επι­στη­μό­νων, «την παντε­λή απου­σία συντο­νι­σμού στις πολι­τι­κές παρο­χής υπη­ρε­σιών υγεί­ας μετα­ξύ των κρατών-μελών».

Ο καθη­γη­τής σημεί­ω­σε ότι η πρό­τα­σή του για ένα ειδι­κό πρό­γραμ­μα κατα­πο­λέ­μη­σης της νόσου κατα­ψη­φί­στη­κε ομό­φω­να από το διευ­θυ­ντι­κό συμ­βού­λιο του ERC.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο