Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Στην Ιταλία έτοιμοι να υιοθετήσουν το «μοντέλο Νότιας Κορέας» 

Σύμ­φω­να με τον Τύπο, οι ιτα­λι­κές αρχές είναι έτοι­μες να υιο­θε­τή­σουν το «μοντέ­λο της Νότιας Κορέ­ας» για την κατα­πο­λέ­μη­ση του κορο­νοϊ­ού. Όπως εξη­γεί η εφη­με­ρί­δα La Repubblica, πρό­κει­ται για εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες τεστ, με στό­χο να ανι­χνευ­θεί ο ιός στους ασθε­νείς που δεν παρου­σιά­ζουν συμ­πτώ­μα­τα. Στό­χος, είναι να μπο­ρέ­σουν να ελεγ­χθούν, στην συνέ­χεια, όλες οι κινή­σεις τους μέσω συστή­μα­τος GPS, ώστε να υπάρ­χει η βεβαιό­τη­τα ότι δεν έρχο­νται σε επα­φή με υγιείς πολίτες.

Στην Νότια Κορέα τα τεστ αυτά έγι­ναν κυρί­ως σε οδη­γούς, με γρή­γο­ρο τρό­πο και χωρίς επι­κίν­δυ­νη και παρα­τε­τα­μέ­νη επα­φή με τους νοση­λευ­τές. Σε κάποιες, μεμο­νω­μέ­νες περι­πτώ­σεις οι εξε­τά­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κατ΄οίκον. Συνο­λι­κά, ο ιός ανι­χνεύ­θη­κε σε του­λά­χι­στο 250.000 άτομα.

Στην συνέ­χεια, όλοι οι ασθε­νείς ετέ­θη­σαν υπό παρα­κο­λού­θη­ση μέσω ηλε­κτρο­νι­κής εφαρ­μο­γής και τεχνο­λο­γί­ας Gps, με διαρ­κή εξα­κρί­βω­ση των κινή­σε­ων και επα­φών τους.

Οι ιτα­λοί σχο­λια­στές υπο­γραμ­μί­ζουν ότι η «τεχνο­λο­γι­κή αυτή παρα­κο­λού­θη­ση» θέτει ένα πρό­βλη­μα σε ότι αφο­ρά την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και του απόρ­ρη­του της προ­σω­πι­κής ζωής των πολι­τών, αλλά οι περισ­σό­τε­ροι κατα­λή­γουν στο συμπέ­ρα­σμα ότι αυτή την στιγ­μή, προ­έ­χει η δημό­σια υγεία.

Ένα συμπέ­ρα­σμα που επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τις τελευ­ταί­ες, δύσκο­λες επι­λο­γές, στην μάχη κατά του ιού: στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα, μετέ­φε­ραν για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε τρεις ημέ­ρες, πάνω από εβδο­μή­ντα φέρε­τρα που δεν μπό­ρε­σαν να απο­τε­φρω­θούν στο Μπέρ­γκα­μο, σε άλλες ιτα­λι­κές πόλεις και περι­φέ­ρειες, ώστε να απο­φευ­χθούν τρα­γι­κές συνέ­πειες ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρων διαστάσεων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο