Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Covid-19: Στο «κόκκινο» Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κιλκίς και Χαλκιδική

Στο «κόκ­κι­νο» επί­πε­δο του επι­δη­μιο­λο­γι­κού χάρ­τη για τον κορω­νο­ϊό εισέρ­χο­νται η Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Λάρι­σα, το Κιλ­κίς και η Χαλκιδική.

Δεν έχει ακό­μη απο­σα­φη­νι­στεί αν θα υπάρ­ξουν πρό­σθε­τα μέτρα για τις εν λόγω περιο­χές. Η κυβερ­νη­τι­κή θέση, πάντως, κινεί­ται στην κατεύ­θυν­ση της εφαρ­μο­γής των υπάρ­χο­ντων μέτρων.

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΣΚΑΪ, η επι­τρο­πή ειση­γή­θη­κε σε όλες τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες της επι­κρά­τειας, οι πολί­τες να εισέρ­χο­νται μόνο με 3 προ­ϋ­πο­θέ­σεις: με πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ή νόση­σης, ή rapid test.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο