Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: 50 νεκροί — 81 νέα κρούσματα — 1.415 συνολικά — 90 διασωληνωμένοι

Στους 50 έχουν φτά­σει οι νεκροί από τον κορω­νο­ϊό στην Ελλά­δα, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του καθη­γη­τή Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και εκπρο­σώ­που του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, Σωτή­ρη Τσιό­δρα. Τα κρού­σμα­τα στη χώρα μας είναι 1.415.

Ο κ. Τσιό­δρας ενη­μέ­ρω­σε πως επι­βε­βαιώ­θη­καν 81 νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού και επι­πλέ­ον 20 άτο­μα που επι­βαί­νουν στο πλοίο «Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος».

Εκ των θανό­ντων, οι 38 είναι άνδρες και οι 12 γυναί­κες. Η μέση ηλι­κία τους τα 72 έτη, ενώ το 94% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή ήταν μεγά­λης ηλικίας.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι παρα­μέ­νουν 90 ασθε­νείς, μέσης ηλι­κί­ας 76 ετών, ενώ έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ έξι άτομα.

«Θεω­ρη­τι­κά κανείς δεν είναι άτρω­τος. Αρκεί να μην αρρω­στή­σου­με όλοι μαζί» σχο­λί­α­σε στην αρχή της ενη­μέ­ρω­σης ο κ. Τσιόδρας.

Ο Σωτή­ρης Τσιό­δρας επα­νήλ­θε στο θέμα της μάσκας και δήλω­σε ότι οι οδη­γί­ες των ευρω­παϊ­κών αρχών επι­ση­μαί­νουν ότι πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιεί­ται από νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, ασθε­νείς και ανθρώ­πους που φρο­ντί­ζουν ασθενείς.

Υπο­γράμ­μι­σε, δε, ότι οι μάσκες χρειά­ζο­νται στο νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και θύμι­σε ότι υπάρ­χει παγκο­σμί­ως τερά­στια έλλειψη.

Σε ό,τι αφο­ρά στην κατα­γρα­φή των θανά­των, ξεκα­θά­ρι­σε: «Είμα­στε ανοι­χτοί σε κρι­τι­κή, για­τί δεν φοβό­μα­στε την αλή­θεια. Αν υπήρ­χαν περισ­σό­τε­ροι, θα είχαν κατα­γρα­φεί στο γενι­κό σύστη­μα στα ληξιαρ­χεία σε πραγ­μα­τι­κό χρόνο».

Ο καθη­γη­τής έκα­νε λόγο για ταχύ­τα­τη δια­σπο­ρά του ιού, όπου βρί­σκει πρό­σφο­ρο έδα­φος, και τόνι­σε πως ο αριθ­μός των νεκρών προ­κύ­πτει από μία επί­ση­μη δια­δι­κα­σία, η οποία εφαρ­μό­ζε­ται σε όλες τις ευρω­παϊ­κές χώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο