Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Daily Mail: Απόπειρα δολοφονίας στενού συνεργάτη του Πούτιν με «συνθετικό δηλητήριο»

Δημο­σί­ευ­μα της βρε­τα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Daily Mail», που επι­κα­λεί­ται ρωσι­κή σελί­δα στο Telegram, κάνει λόγο για από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενός εκ των πλέ­ον στε­νών συνερ­γα­τών του ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, του Νικο­λάι Πατρούσεφ.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο δημο­σιεύ­μα, ο Πατρού­σεφ μετα­φέρ­θη­κε εσπευ­σμέ­να σε νοσο­κο­μείο της Μόσχας έπει­τα από ξαφ­νι­κή αδια­θε­σία που ένιω­σε μετά το τέλος της δου­λειάς του.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ιατρι­κής εξέ­τα­σης έδει­ξαν ότι στον οργα­νι­σμό του 71χρονου ρώσου αξιω­μα­τού­χου βρέ­θη­κε συν­θε­τι­κό δηλητήριο.

Σύμ­φω­να με την ρωσι­κή σελί­δα που ανή­κει σε πολέ­μιους της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν, ο Πατρού­σεφ σώθη­κε εξαι­τί­ας της έγκαι­ρης ιατρι­κής παρέμ­βα­σης και, ενδε­χο­μέ­νως, από την μη υψη­λή συγκέ­ντρω­ση της δηλη­τη­ριώ­δους ουσί­ας που εισήλ­θε στο σώμα μέσω του δέρματος.

Το Κρεμ­λί­νο δεν έχει μέχρι στιγ­μής επι­βε­βαιώ­σει το γεγονός.

Ποιος είναι ο Νικολάι Πατρούσεφ

Ο Πατρού­σεφ, γεν­νη­μέ­νος στο Λένιν­γκραντ το 1951, θεω­ρεί­ται το «δεξί χέρι» του προ­έ­δρου Πού­τιν, είναι πρώ­ην επι­κε­φα­λής της μυστι­κής υπη­ρε­σί­ας FSB και γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας. Επί πολ­λά χρό­νια, από το 1975 έως το 1991 εργά­στη­κε στην KGB.

Όπως ανα­φέ­ρει δημο­σί­ευ­μα της «Washington Post», ο Ν. Πατρού­σεφ θεω­ρεί­ται ενας απ’ τους «αρχι­τέ­κτο­νες» της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, έχο­ντας κατά το πρό­σφα­το παρελ­θόν δηλώ­σει ότι οι ΗΠΑ βρί­σκο­νται πίσω από την έντα­ση στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία σε μια προ­σπά­θεια να υπο­νο­μεύ­σουν τη Ρωσι­κή Ομοσπονδία.

Ο ρώσος αξιω­μα­τού­χος είχε επί­σης προ­βεί σε δηλώ­σεις σε ΜΜΕ της χώρας του, προ­βλέ­πο­ντας είχε την κατάρ­ρευ­ση της Ευρώ­πης υπό το βάρος μιας παγκό­σμιας επι­σι­τι­στι­κής και προ­σφυ­γι­κής κρί­σης αλλά και τη διά­σπα­ση της Ουκρα­νί­ας σε πολ­λά κράτη.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο «Daily Mail»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο