Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“DAILY MAIL”: Ο γιος του Μπάιντεν χρηματοδοτούσε βιολογικά εργαστήρια με θανατηφόρους ιούς στην Ουκρανία

Βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια στην Ουκρα­νία, τα οποία έκα­ναν πει­ρά­μα­τα με θανα­τη­φό­ρους ιούς, χρη­μα­το­δο­τού­σε ο Χάντερ Μπάι­ντεν, γιος του προ­έ­δρου των ΗΠΑ, σύμ­φω­να με τη «Daily Mail».

Η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου την Πέμ­πτη υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ο Χ. Μπάι­ντεν βοή­θη­σε στη χρη­μα­το­δό­τη­ση ενός αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού ερευ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος «βιο­ό­πλων» στην Ουκρανία.

Οι ισχυρισμοί χαρακτηρίστηκαν ως «προπαγανδιστικό τέχνασμα», ωστόσο τα email και η αλληλογραφία που έλαβε και δημοσιεύει η «Dailymail.com», από τον εγκαταλελειμμένο φορητό υπολογιστή του Χάντερ, δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί μπορεί να είναι αληθινοί.

Σύμ­φω­να με τα email που δημο­σιεύ­ο­νται, ο Χάντερ βοή­θη­σε στην εξα­σφά­λι­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων για τη «Metabiota», εται­ρεία που είναι ανά­δο­χος του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας και που ειδι­κεύ­ε­ται στην έρευ­να για ασθέ­νειες που προ­κα­λούν παν­δη­μί­ες, που θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως βιο­λο­γι­κά όπλα. Η Dailymail δημο­σιεύ­ει email από τον Απρί­λιο του 2014, στο οποίο η αντι­πρό­ε­δρος της Metabiota, Mary Guttieri έγρα­ψε στον Χάντερ ότι έχει ετοι­μά­σει ένα σημεί­ω­μα το οποίο περι­γρά­φει πώς θα μπο­ρού­σαν «να διεκ­δι­κή­σουν την πολι­τι­στι­κή και οικο­νο­μι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της Ουκρα­νί­ας από τη Ρωσία».

Ακό­μη, ο Χ. Μπάι­ντεν σύστη­σε τη «Metabiota» σε μια ουκρα­νι­κή εται­ρεία φυσι­κού αερί­ου, την «Burisma», για ένα «επι­στη­μο­νι­κό έργο» που περι­λαμ­βά­νει εργα­στή­ρια υψη­λού επι­πέ­δου βιο­α­σφά­λειας στην Ουκρανία.

Σύμ­φω­να με τη «Dailymail», ο γιος του προ­έ­δρου και οι συνά­δελ­φοί του επέν­δυ­σαν 500.000 δολά­ρια στη «Metabiota», μέσω της εται­ρεί­ας τους «Rosemont Seneca Technology Partners».

Συγκέ­ντρω­σαν πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια χρη­μα­το­δό­τη­σης για την εται­ρεία από επεν­δυ­τι­κούς κολοσ­σούς, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της «Goldman Sachs».

Τα αρχεία των κρα­τι­κών δαπα­νών δεί­χνουν ότι το υπουρ­γείο Άμυ­νας ανέ­θε­σε σύμ­βα­ση 18,4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στη «Metabiota» μετα­ξύ Φλε­βά­ρη 2014 και Νοέμ­βρη 2016, με 307.091 δολά­ρια να προ­ο­ρί­ζο­νται για «ερευ­νη­τι­κά έργα της Ουκρανίας».

Ακό­μη, το δημο­σί­ευ­μα της «Dailymail» ανα­φέ­ρει ότι η «Metabiota» έχει στε­νούς δεσμούς με το Ινστι­τού­το Ιολο­γί­ας της Γιου­χάν (WIV), που θεω­ρεί­ται ύπο­πτο ότι είναι η πηγή της επι­δη­μί­ας COVID-19. Ερευ­νη­τές από το συγκε­κρι­μέ­νο ινστι­τού­το, το «Metabiota» και την «EcoHealth Alliance» δημο­σί­ευ­σαν από κοι­νού μια μελέ­τη το 2014 σχε­τι­κά με μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες από νυχτε­ρί­δες στην Κίνα, η οποία σημειώ­νει ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δοκι­μές στο Ινστι­τού­το Ιολο­γί­ας της Γιουχάν.

Πηγή: «Dailymail»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο