Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργαζόμενοι Μέγκα: “δε ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά τα δεδουλευμένα μας”

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας //

Τη στιγ­μή που οι διά­φο­ροι κανα­λάρ­χες (πρώ­ην και επό­με­νοι) προ­σπα­θούν να εμπλέ­ξουν και τους εργα­ζό­με­νους των κανα­λιών τους στο μετα­ξύ τους σκλη­ρό αντα­γω­νι­σμό για τις τηλε­ο­πτι­κές άδειες και τους πιά­νει ξαφ­νι­κά ο πόνος για τις οικο­γέ­νειες όσων μεί­νουν χωρίς δου­λειά, έρχε­ται μια πρω­το­βου­λία σε δια­φο­ρε­τι­κό κλί­μα να βάλει τα πράγ­μα­τα στην ουσια­στι­κή τους διά­στα­ση (χωρίς να αθω­ώ­νει τους κυβερ­νώ­ντες της ΔΦΑ). Οι εργα­ζό­με­νοι του Μέγκα, που παρα­μέ­νουν απλή­ρω­τοι τους τελευ­ταί­ους μήνες και βλέ­πουν το μέλ­λον τους στην ανερ­γία, απεύ­θυ­ναν ανοι­χτή επι­στο­λή στους βασι­κούς μετό­χους της επι­χεί­ρη­σης, με την οποία τους θέτουν προ των ευθυ­νών τους, τους θυμί­ζουν τις υπο­χρε­ώ­σεις τους που έχουν “ξεχά­σει”, παρά το οικο­νο­μι­κό τους μέγε­θος και κατα­λή­γουν λέγο­ντας πως δε ζητά­νε ελε­η­μο­σύ­νη, αλλά την εξό­φλη­ση των δεδου­λευ­μέ­νων, θυμί­ζο­ντας πως τα δεσμευ­μέ­να χρή­μα­τα της εται­ρεί­ας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ είναι “απο­τέ­λε­σμα της αυτα­πάρ­νη­σης και επαγ­γελ­μα­τι­κό­τη­τας των εργα­ζο­μέ­νων και μόνο”. Ας σημειω­θεί πως η δύσκο­λη κατά­στα­ση από την οποία περ­νά­νε το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα (η οποία προ­φα­νώς αφο­ρά απο­κλει­στι­κά τους απλούς εργα­ζό­με­νους του κανα­λιού κι όχι τους μετό­χους ή τους μεγα­λο­δη­μο­σιο­γρά­φους) έχει συμ­βά­λει στη (βιο­λο­γι­κή) απώ­λεια δύο συνα­δέλ­φων τους, που δεν άντε­ξαν την ψυχο­λο­γι­κή πίεση.

Ακο­λου­θεί ανα­λυ­τι­κά το κεί­με­νο της επιστολής.

“Κύριε Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, Κύριε Μπό­μπο­λα, Κύριε Ψυχά­ρη, ειλι­κρι­νά λυπού­μα­στε που είμα­στε στη δυσά­ρε­στη θέση να σας υπεν­θυ­μί­σου­με ότι έχε­τε ‘ξεχά­σει’ 500 οικο­γέ­νειες στην επι­χεί­ρη­σή σας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, απλή­ρω­τους εδώ και πέντε μήνες.

Θα θέλα­με επί­σης να σας θυμί­σου­με ότι εμείς οι εργα­ζό­με­νοί σας συνε­χί­ζου­με με επαγ­γελ­μα­τι­σμό και σοβα­ρό­τη­τα να στε­κό­μα­στε δίπλα στην επι­χεί­ρη­σή σας. Τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά σας σχέ­δια για το MEGA και την εξέ­λι­ξή του μπο­ρεί να είναι κάτι που αφο­ρά μόνο εσάς.

Όμως είστε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να θυμά­στε ότι τους εργα­ζό­με­νους, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες και οι εργο­δό­τες τους πλη­ρώ­νουν έστω και αν έχουν απο­φα­σί­σει να τερ­μα­τί­σουν τη λει­τουρ­γία μιας επι­χεί­ρη­σης. Ειδι­κά όταν πρό­κει­ται για τρεις από τους πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους της χώρας, με πλού­σια φιλαν­θρω­πι­κή δράση.

Δεν ζητά­με ελε­η­μο­σύ­νη. Σας καλού­με να ανα­λο­γι­στεί­τε ότι είμα­στε άνθρω­ποι και όχι απλά λογι­στι­κά νούμερα.

Θρη­νού­με ήδη την απώ­λεια δύο συνα­δέλ­φων. Η δική σας αδια­φο­ρία και ολι­γω­ρία σχε­τι­κά με την αύξη­ση του μετο­χι­κού κεφα­λαί­ου οδή­γη­σε στο μπλο­κά­ρι­σμα των λογα­ρια­σμών μισθο­δο­σί­ας από τις τράπεζες.

Καλού­με τις τρά­πε­ζες να μη δεί­ξουν την ίδια αναλ­γη­σία και αδια­φο­ρία με τους μετό­χους και να μερι­μνή­σουν ώστε να απο­δε­σμεύ­σουν μέρος των περισ­σό­τε­ρων από 30 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που παρα­μέ­νουν δεσμευ­μέ­να στους λογα­ρια­σμούς της εται­ρεί­ας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, ώστε να απο­πλη­ρω­θούν τα δεδου­λευ­μέ­να και οι απο­ζη­μιώ­σεις μας. Αυτά τα χρή­μα­τα είναι απο­τέ­λε­σμα της αυτα­πάρ­νη­σης και της επαγ­γελ­μα­τι­κό­τη­τας των εργα­ζο­μέ­νων και μόνο.

Ακό­μη και αν η κυβέρ­νη­ση θέλει να τιμω­ρή­σει την επι­χεί­ρη­ση, εσείς οι μέτο­χοι τί έχε­τε ενα­ντί­ον μας;

Είμα­στε σε από­γνω­ση εξ αιτί­ας σας.

Σας καλού­με να προ­χω­ρή­σε­τε στην εξό­φλη­ση των δεδου­λευ­μέ­νων και των απο­ζη­μιώ­σε­ών μας. Η επι­χεί­ρη­ση είναι δική σας, οι ζωές δικές μας.

ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ MEGA”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο