Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Debate: Ο Κουτσούμπας και οι άλλοι

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Ο Κου­τσού­μπας και οι άλλοι». Έτσι θα μπο­ρού­σε να τιτλο­φο­ρεί­ται η χθε­σι­νή τηλε­μα­χία των πολι­τι­κών αρχη­γών. Ένα debate που όπως οργα­νώ­θη­κε εξ’ αρχής, με τις τυπο­ποι­η­μέ­νες ερω­τα­πα­ντή­σεις, τους παράλ­λη­λους μονο­λό­γους και τον αυστη­ρό χρο­νι­κό περιο­ρι­σμό, δεν ήταν τίπο­τε περισ­σό­τε­ρο από μια άχρω­μη, άοσμη και, εν τέλει, αδιά­φο­ρη για το λαό διαδικασία.

Απο­κομ­μέ­νοι από τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ζώντας στο δικό τους απο­στει­ρω­μέ­νο πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά περι­βάλ­λον, οι επι­κε­φα­λής των αστι­κών κομ­μά­των επι­δό­θη­καν σε μια ανού­σια κούρ­σα για προ­κει­μέ­νου να απο­δεί­ξουν ποιός είναι ικα­νό­τε­ρος δια­χει­ρι­στής της εξου­σί­ας που ευνο­εί το κεφά­λαιο σε βάρος των εργαζόμενων.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης, με τον πολι­τι­κό ελι­τι­σμό που χαρα­κτη­ρί­ζει έναν καθα­ρό­αι­μο νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο, υπε­ρα­μύν­θη­κε της βαρ­βα­ρό­τη­τας που εκφρά­ζει η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής του. Δημο­σιο­νο­μι­κή πει­θαρ­χία, ανα­κύ­κλω­ση της φτώ­χειας, αυξή­σεις-κοροϊ­δία σε μισθούς, διά­λυ­ση δημό­σιας Υγεί­ας και Παι­δεί­ας, ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, δισε­κα­τομ­μύ­ρια για εξο­πλι­σμούς του ΝΑΤΟ, προ­σή­λω­ση στα συμ­φέ­ρο­ντα ΗΠΑ-ΕΕ, κλπ.

Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­χεί­ρη­σε να γυρί­σει το ρολόϊ πίσω στο 2015, αυτο­πα­ρου­σια­ζό­με­νος ξεδιά­ντρο­πα και πάλι ως πολι­τι­κός «σωτή­ρας», λες και δεν υπήρ­ξε ποτέ η τετρα­ε­τία της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της οποί­ας τα πεπραγ­μέ­να προ­σπά­θη­σε να δια­φη­μί­σει ως… φιλο­λαϊ­κές κατα­κτή­σεις! Όσο όμως κι’ αν παλεύ­ει να εμφα­νί­σει τον ΣΥΡΙΖΑ ως εναλ­λα­κτι­κή λύση απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αδυ­να­τεί να κρύ­ψει την στρα­τη­γι­κή σύγκλι­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ στα θεμε­λιώ­δη πολι­τι­κά ζητήματα.

Από την πλευ­ρά του, η παρου­σία του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρου­λά­κη απέ­δει­ξε την ορθό­τη­τα της λαϊ­κής ρήσης, πως ο λύκος μπο­ρεί να αλλά­ξει προ­βιά, ποτέ όμως τα χού­για του. Το ΠΑΣΟΚ μπο­ρεί να έγι­νε ΚΙΝΑΛ και ξανά ΠΑΣΟΚ, να άλλα­ξε αρχη­γούς, πρό­σω­πα, σύμ­βο­λα και να επα­νήλ­θε στον πρά­σι­νο ήλιο, αλλά στην ουσία της πολι­τι­κής του παρέ­μει­νε ίδιο και απα­ράλ­λα­χτο: η γνω­στή, αμαρ­τω­λή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, έτοι­μη ανά πάσα στιγ­μή να συμ­βάλ­λει στην στα­θε­ρό­τη­τα του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, εγκλω­βί­ζο­ντας τη ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση λαϊ­κών στρωμάτων…

Ο Κ. Βελό­που­λος, με την άνε­ση ενός τηλε­ο­πτι­κού έμπο­ρα που δια­φη­μί­ζει από κηρα­λοι­φές έως επι­στο­λές του Ιησού, ψάρε­ψε στα θολά νερά της ακρο­δε­ξιάς επι­χει­ρώ­ντας να εκμε­ταλ­λευ­τεί το κενό που άφη­σε η Χρυ­σή Αυγή και το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα Κασιδιάρη.

Όσο για τον Γ. Βαρου­φά­κη, οι παρεμ­βά­σεις του επι­βε­βαί­ω­σαν το ρόλο ΜεΡΑ25 ως κόμ­μα­τος ταγ­μέ­νου στην θωρά­κι­ση της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, με φόντο τα εναλ­λα­κτι­κά νομί­σμα­τα, την «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη» και τις… «πλω­τές ανε­μο­γεν­νή­τριες». Δημιουρ­γι­κή ασά­φεια και «ρήξη» μόνο στα λόγια…

Μονα­δι­κή όαση, χωρίς καμία υπερ­βο­λή, στην τηλε­μα­χία των αρχη­γών απο­τέ­λε­σε ο λόγος του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Και αυτό διό­τι ήταν ο μόνος εκ των παρι­στα­μέ­νων που έβα­λε στο τρα­πέ­ζι της συζή­τη­σης τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζό­με­νων και του λαού.

Αυτήν την φορά, κάθε καλό­πι­στος άνθρω­πος μπό­ρε­σε να δια­κρί­νει ποιος μιλά «ξύλι­νη γλώσ­σα» και ποιος μιλά τη γλώσ­σα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, του εργα­ζό­με­νου, του χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χου, του άνερ­γου, του φοιτητή.

Στο χθε­σι­νό ντι­μπέιτ ήταν ο Κου­τσού­μπας και όλοι οι άλλοι, επι­βε­βαιώ­νο­ντας έτσι αυτό που ισχύ­ει και στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας: Δεκά­δες κόμ­μα­τα, δύο μόνο πολι­τι­κές. Από τη μια το ΚΚΕ και από την άλλη όλοι οι άλλοι. Με αυτό κατά νου, οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία, ο λαός πρέ­πει να πάει να ψηφί­σει στις 21 Μάη.

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και το Τελ Αβίβ και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων στις Διπλωματικές Σπουδές (Etudes Diplomatiques) και την Δημόσια Διοίκηση (Public Policy). Είναι αρχισυντάκτης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ατέχνως» στο οποίο αρθρογραφεί από το 2015. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του αγγλόφωνου ενημερωτικού ιστότοπου «In Defense of Communism» ενώ άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Ναι, αλλά ο Στάλιν» και «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Ατέχνως.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο