Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Der Spiegel: «Ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί πια… μήπως είχε δίκιο τελικά ο Μαρξ;»

Την ορθό­τη­τα και επι­και­ρό­τη­τα του Μαρξ «ανα­κά­λυ­ψε» το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό «Der Spiegel», στο τελευ­ταίο για το 2022 τεύ­χος του που κυκλο­φο­ρεί με εξώ­φυλ­λο τον σπου­δαίο φιλό­σο­φο και πατέ­ρα της κοσμο­θε­ω­ρί­ας του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

Με τίτλο «Μήπως είχε δίκιο τελι­κά ο Μαρξ;», το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό κάνει ανα­φο­ρά στις διαρ­κώς κλι­μα­κού­με­νες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μι­κές κρί­σεις και στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «ο κλα­σι­κός καπι­τα­λι­σμός δεν λει­τουρ­γεί πια».

Το περιο­δι­κό ανα­φέ­ρε­ται τα λεγό­με­να του Αμε­ρι­κα­νού δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χου επεν­δυ­τή Ρέι Ντά­λιο, ο οποί­ος σημειώ­νει πως τον τελευ­ταίο και­ρό έπα­ψε πια να δια­βά­ζει τα πρω­ι­νά τη Wall Street Journal στη βίλα των 2.000 τ.μ, αλλά το «Κεφά­λαιο» του Μαρξ.

«Ο καπι­τα­λι­σμός δεν λει­τουρ­γεί πια για τους περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους», λέει ο Ντά­λιο, του οποί­ου υπο­λο­γί­ζε­ται ότι η περιου­σία του είναι περί­που 22 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Σε μια κρί­ση… αυτο­γνω­σί­ας, ο Ντάιο σημειώ­νει ότι ο πλού­τος και η ευη­με­ρία δια­νέ­μο­νται μόνο μονό­πλευ­ρα. «Όσοι είναι φτω­χοί, παρα­μέ­νουν φτω­χοί και δεν υπάρ­χει σχε­δόν ούτε ίχνος ίσων ευκαι­ριών. Στα­μα­τή­στε το», λέει ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος. Και, βέβαια, ως γνή­σιος καπι­τα­λι­στής προ­σθέ­τει ότι ότι ο καπι­τα­λι­σμός πρέ­πει επει­γό­ντως να… μεταρ­ρυθ­μι­στεί ριζι­κά, ειδάλ­λως θα χαθεί.

«Πάρα πολ­λά πράγ­μα­τα δεν λει­τουρ­γούν πλέ­ον. Η παγκο­σμιο­ποί­η­ση πρό­κει­ται να καταρ­ρεύ­σει, παίρ­νο­ντας μαζί της το γερ­μα­νι­κό οικο­νο­μι­κό μοντέ­λο. Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα εγκλω­βί­ζε­ται σε αντα­γω­νι­στι­κά μπλοκ, ο πλη­θω­ρι­σμός διευ­ρύ­νει περαι­τέ­ρω το χάσμα μετα­ξύ πλου­σί­ων και φτω­χών και έχου­με χάσει σχε­δόν όλους τους κλι­μα­τι­κούς στό­χους μας», σημειώ­νει το «Der Spiegel».

«Η κλι­μα­τι­κή κρί­ση είναι το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα των προ­βλη­μά­των που προ­κα­λεί ο καπι­τα­λι­σμός. Οι τρέ­χο­ντες περι­βαλ­λο­ντι­κοί κίν­δυ­νοι συν­δέ­ο­νται στε­νά με τις μαρ­ξι­στι­κές κρι­τι­κές του καπι­τα­λι­σμού. Πριν από 150 και πλέ­ον χρό­νια, ο Καρλ Μαρξ είχε εντο­πί­σει τους κιν­δύ­νους αυτού του συστή­μα­τος για τον πλα­νή­τη», ανα­φέ­ρει το άρθρο του γερ­μα­νι­κού περιοδικού.

Ασφα­λώς, κανείς δεν περί­με­νε το «Der Spiegel» και δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χους τύπου Ντά­λιο για να επι­βε­βαιώ­σουν την επι­και­ρό­τη­τα και ανα­γκαιό­τη­τα του μαρ­ξι­σμού. Απλά τώρα, ακό­μη και οι ίδιοι οι υπέρ­μα­χοι του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος αδυ­να­τούν να το υπε­ρα­σπι­στούν και γι’ αυτό καλούν σε «ριζι­κή μεταρ­ρύθ­μι­σή του» μπας και κατα­φέ­ρουν να βάλουν φρέ­νο στον τρο­χό της ιστορίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο