Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Der Spiegel: Παράνομες επαναπροωθήσεις από Λιμενικό και Frontex

Στο νέο του τεύ­χος το περιο­δι­κό Der Spiegel παρου­σιά­ζει νέο απο­κα­λυ­πτι­κό ρεπορ­τάζ σε συνερ­γα­σία με τα δίκτυα ερευ­νη­τι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας Lighthouse Reports και Bellingcat, την εκπο­μπή του ARD «Report Mainz» και το ιαπω­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Asahi για το ζήτη­μα των φερό­με­νων παρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων (push-backs) στο Αιγαίο, εστιά­ζο­ντας όμως αυτή τη φορά στην Frontex. O τίτλος του ρεπορ­τάζ είναι «Οι συνερ­γοί» και εξε­τά­ζει τον ρόλο που δια­δρα­μα­τί­ζουν οι υπάλ­λη­λοι του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Συνο­ριο­φυ­λα­κής και Ακτοφυλακής.

Το ρεπορ­τάζ ξεκι­νά με μια νέα μαρ­τυ­ρία πρό­σφυ­γα από τη Συρία, του Τζού­μα αλ Μπα­ντί, για επα­να­προ­ώ­θη­ση λέμ­βου στην οποία επέ­βαι­νε ο ίδιος μαζί με άλλα 21 άτο­μα από τα ελλη­νι­κά ύδα­τα πίσω στην Τουρ­κία στις 28 Απρι­λί­ου. Η μαρ­τυ­ρία επι­βαιώ­νε­ται, σύμ­φω­να με το Spiegel, από βίντεο που έχει στη διά­θε­σή του το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό. Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ: «Μια ολό­κλη­ρη νύχτα και μέχρι το πρωί Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες επα­να­προ­ω­θού­σαν άνδρες και γυναί­κες, έχο­ντας περι­κυ­κλώ­σει τη λέμ­βο. Η τουρ­κι­κή ακτο­φυ­λα­κή κατέ­γρα­ψε την επι­χεί­ρη­ση. Πάνω από τους πρό­σφυ­γες πετού­σε αερο­σκά­φος που χρη­σι­μο­ποιεί η Frontex.»

«Το πλή­ρω­μα του αερο­σκά­φους παρα­κο­λού­θη­σης G‑WKTH ήταν μέρος επι­χεί­ρη­σης της ΕΕ. Το αερο­πλά­νο πέτα­ξε δύο φορές πάνω από το στε­νό της Μυκά­λης, όπου βρί­σκο­νταν οι Αλ-Μπά­ντι και οι άλλοι μετα­νά­στες. Πρώ­τη φορά στις 2:41 π.μ. και δεύ­τε­ρη φορά στις 3:18 π.μ.», σύμ­φω­να με στοι­χεία του Spiegel. Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ το αερο­σκά­φος αυτού του τύπου που χρη­σι­μο­ποιεί η Frontex δια­θέ­τει κάμε­ρες υψη­λής ανά­λυ­σης, που συλ­λέ­γουν στοι­χεία και τα απο­στέλ­λουν στα κεντρι­κά της Frontex στη Βαρ­σο­βία. «Ωστό­σο η Frontex δεν έστει­λε βοή­θεια», ανα­φέ­ρει το ρεπορτάζ.

Τι λέει η Ελλάδα και η Frontex

«Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται ότι επα­να­προ­ω­θεί πρό­σφυ­γες στην Τουρ­κία, παρό­λο που το Spiegel και άλλα διε­θνή μέσα, έχουν τεκ­μη­ριώ­σει πολ­λά από τα λεγό­με­να push-backs. Oι Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες γίνο­νται όλο και πιο αδί­στα­κτοι. Όπως και στην περί­πτω­ση του Αλ Μπα­ντί επα­να­προ­ω­θούν ακό­μη και εκεί­νους τους πρό­σφυ­γες που έχουν ήδη φτά­σει στα ελλη­νι­κά νησιά. Τέτοιες επι­χει­ρή­σεις είναι παρά­νο­μες, σύμ­φω­να με το διε­θνές δίκαιο. Αξιω­μα­τού­χοι της Frontex υπο­στη­ρί­ζουν δημό­σια ότι δεν γνω­ρί­ζουν τις επα­να­προ­ω­θή­σεις από Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες. Η Frontex έχει στεί­λει στην Ελλά­δα 600 υπαλ­λή­λους καθώς και πλοία, ντρό­ουν και αερο­σκά­φη», παρα­τη­ρεί το ρεπορ­τάζ. Όμως η δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να δεί­χνει για πρώ­τη φορά «ότι οι αξιω­μα­τού­χοι της Frontex γνω­ρί­ζουν για τις παρά­νο­μες πρα­κτι­κές των Ελλή­νων συνο­ριο­φυ­λά­κων — και συμ­με­τέ­χουν εν μέρει στα ίδια push-backs. Οι παρα­βιά­σεις του νόμου έχουν γίνει συνη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο στα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα της Ευρώ­πης. Και η ΕΕ το αφή­νει να συμβεί.»

Στη συνέ­χεια το ρεπορ­τάζ παρου­σιά­ζει ανα­λυ­τι­κά και άλλες μαρ­τυ­ρί­ες προ­σφύ­γων που περι­γρά­φουν λεπτο­με­ρώς push-backs στο Αιγαίο, με στοι­χεία που προ­κύ­πτουν επί­σης από βίντεο και στα οποία φαί­νε­ται πάλι η παρου­σία δυνά­με­ων της Frontex. Σε άλλο σημείο σημειώ­νει: «Η έρευ­να δεί­χνει ότι η Frontex βρέ­θη­κε κοντά σε του­λά­χι­στον έξι push-backs από τον Απρί­λιο με ένα αερο­σκά­φος επι­τή­ρη­σης, ενώ κοντά βρί­σκο­νταν πορ­το­γα­λι­κά ή ρου­μα­νι­κά σκά­φη. Ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός θα μπο­ρού­σε να είναι πολύ υψη­λό­τε­ρος (…) H Frontex, μετά από ερώ­τη­μα του Spiegel, δεν αρνή­θη­κε τα μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά, δηλώ­νο­ντας ότι οι αξιω­μα­τού­χοι προ­στα­τεύ­ουν τα θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα των μετα­να­στών και σέβο­νται το δικαί­ω­μα της μη επα­να­προ­ώ­θη­σης. Όλα τα ανα­φε­ρό­με­να περι­στα­τι­κά τα έχουν προ­ω­θη­θεί στην ελλη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κή, η οποία έχει ξεκι­νή­σει εσω­τε­ρι­κή έρευ­να. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τους ισχυ­ρι­σμούς, λέγο­ντας ότι τηρεί το νόμο και δεν πραγ­μα­το­ποιεί παρά­νο­μες απε­λά­σεις.» To Spiegel μετα­ξύ άλλων παρα­τη­ρεί: «Τα επό­με­να χρό­νια, η Frontex πρό­κει­ται να επε­κτα­θεί περαι­τέ­ρω, με περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα και περισ­σό­τε­ρους υπαλ­λή­λους για την υπο­στή­ρι­ξη των ελέγ­χων στα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα της Ευρώ­πης. Η συνε­νο­χή της Frontex σε εγκλή­μα­τα στο Αιγαίο δημιουρ­γεί νέες αμφι­βο­λί­ες ως προς την καταλ­λη­λό­τη­τα της υπηρεσίας.»

Πηγή: Deutsche Welle

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο