Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

DIAMOND LEAGUE ΣΤΙΒΟΥ: Πρώτος και στην Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου

Το πρώ­το δια­μά­ντι της καριέ­ρας του παρέ­λα­βε ο Μίλ­τος Τεντό­γλου μετά τον θρί­αμ­βο του στον τελι­κό του μήκους στο Diamond League της Ζυρί­χης, με άλμα στα 8,42μ. Ο χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης, μετά τον απο­ψι­νό άθλο του, ανα­δεί­χθη­κε νικη­τής της σει­ράς για το 2022 και έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας αθλη­τής στί­βου (στους άνδρες) που κατα­κτά­ει το πολυ­πό­θη­το διαμάντι!

Ο αθλη­τής του Γιώρ­γου Πομά­σκι είχε άκυ­ρη την πρώ­τη προ­σπά­θεια του, ενώ στη δεύ­τε­ρη προ­σγειώ­θη­κε στα 8,14μ. και αναρ­ρι­χή­θη­κε στην πρώ­τη θέση. Στην τρί­τη προ­σπά­θεια το άλμα του ήταν στα 7,96μ. και στην τέταρ­τη στα 8,03μ., χάνο­ντας όμως προ­σω­ρι­νά την κορυ­φή, καθώς ο Αμε­ρι­κα­νός Μαρ­κίς Ντέ­ντι έφθα­σε τα 8,16μ. Ωστό­σο, η απά­ντη­ση του Έλλη­να πρω­τα­θλη­τή ήταν άμε­ση, σημειώ­νο­ντας 8,33μ. στην πέμ­πτη προ­σπά­θεια και 8,42 μ. στο έκτο και τελευ­ταίο άλμα του.

Στη δεύ­τε­ρη θέση με καλύ­τε­ρο άλμα στα 8,18μ. βρέ­θη­κε ο Μαρ­κίς Ντέ­ντι και στην τρί­τη ο Κου­βα­νέ­ζος Μαϊ­κέλ Μασό με 8,05μ.

Πλέ­ον ο Τεντό­γλου στο­χεύ­ει στην κατά­κτη­ση της κορυ­φής και σε Παγκό­σμιο ανοι­χτού στί­βου, που είναι και ο μονα­δι­κός τίτλος που λεί­πει από την πλού­σια συλ­λο­γή του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο