Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Die Welt»: Μακρόν, Ντράγκι, Σολτς πήγαν στην Ουκρανία για διπλωματική λύση

Οι Ευρω­παί­οι ηγέ­τες επι­διώ­κουν πλέ­ον μια διπλω­μα­τι­κή λύση στη σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, εγκα­τα­λεί­πο­ντας το αφή­γη­μα της «ήττας της Ρωσί­ας», καθώς η παρά­τα­ση του πολέ­μου απει­λεί να προ­κα­λέ­σει μη ανα­στρέ­ψι­μη ζημιά στις ευρω­παϊ­κές οικο­νο­μί­ες, ισχυ­ρί­ζε­ται σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα της γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Die Welt».

Το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει πως κατά τη χθε­σι­νή τους επί­σκε­ψη στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς, ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Μάριο Ντρά­γκι και ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν τάχθη­καν υπέρ της χορή­γη­σης στην Ουκρα­νία του καθε­στώ­τος της υπο­ψή­φιας χώρας για έντα­ξη στην ΕΕ αλλά «σε αντάλ­λαγ­μα», πίσω από κλει­στές πόρ­τες, «πιθα­νό­τα­τα προ­σπά­θη­σαν να πεί­σουν τον Ζελέν­σκι να καθί­σει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τον Ρώσο ομό­λο­γό του Βλα­ντι­μίρ Πούτιν».

Η εφη­με­ρί­δα απο­δί­δει τη στά­ση των ηγε­τών στην οικο­νο­μι­κή ζημιά που έχουν υπο­στεί οι μεγά­λες ευρω­παϊ­κές οικο­νο­μί­ες στον από­η­χο της ουκρα­νι­κής κρί­σης, ζημιά που αυξά­νε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο και γίνε­ται όλο και πιο δύσκο­λο να αντισταθμιστεί.

«Ο πλη­θω­ρι­σμός έχει φτά­σει σε επί­πε­δα ρεκόρ και η οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη έχει στα­μα­τή­σει», συνε­χί­ζει η «Die Welt».

Σύμ­φω­να με την «Die Welt», ο Μακρόν εμφα­νί­στη­κε ως ο πλέ­ον «πραγ­μα­τι­στής», καθώς οι οδυ­νη­ρές για τη γαλ­λι­κή οικο­νο­μία συνέ­πειες της κρί­σης έχουν αυξή­σει τις ανη­συ­χί­ες του, κάνο­ντάς τον να επι­διώ­κει πλέ­ον όχι τη νίκη ή έστω την «ακε­ραιό­τη­τα» της Ουκρα­νί­ας, αλλά μία συμ­φω­νία που θα δώσει ένα τέλος στη σύγκρου­ση. Μάλι­στα, κατά την επί­σκε­ψή του, σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, θέλη­σε να «ξεκα­θα­ρί­σει» αυτή του τη θέση.

Ανά­λο­γη άπο­ψη δια­μορ­φώ­νει πλέ­ον ‑σύμ­φω­να με την «Die Welt»- και η Ιταλία.

Όπως ανα­φέ­ρει, «τόσο για τον Μακρόν όσο και για τον Ντρά­γκι εξα­κο­λου­θεί να είναι σημα­ντι­κό η ουκρα­νι­κή κρί­ση να τελειώ­σει το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό. Στην Ιτα­λία, η κατά­στα­ση γίνε­ται όλο και πιο δυσά­ρε­στη, για παρά­δειγ­μα, η παρα­γω­γι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας δεν θα ανα­κάμ­ψει λόγω της σύγκρου­σης και η στα­θε­ρό­τη­τα της χώρας μπο­ρεί να διακυβεύεται».

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό άλλω­στε πως κατά τη διάρ­κεια των δηλώ­σε­ων που ακο­λού­θη­σαν τη συνά­ντη­ση με τον Ζελέν­σκι, οι τρεις ηγέ­τες εξέ­φρα­σαν τη στή­ρι­ξή τους στο αίτη­μα της Ουκρα­νί­ας για έντα­ξη στην ΕΕ, ανα­κοί­νω­σαν την απο­στο­λή επι­πλέ­ον όπλων, αλλά απέ­φυ­γαν δια­κρι­τι­κά να τοπο­θε­τη­θούν στο αίτη­μα του Ουκρα­νού προ­έ­δρου για την επι­βο­λή νέων, σκλη­ρό­τε­ρων κυρώ­σε­ων στη Ρωσία…

(Πηγή: «Die Welt»)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο