Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Documento: Διάλειμμα στον …«αντιδεξιό» αγώνα με συνέντευξη ακροδεξιού!

«Συμ­πτώ­σεις;»

Τον Χρή­στο Γού­δη άλλοι τον θυμού­νται να παρεμ­βαί­νει με την ακα­δη­μαϊ­κή του ιδιό­τη­τα σε κάτι μετα­με­σο­νύ­χτιες εκπο­μπές, από τις οποί­ες παρέ­λαυ­νε κάθε πιθα­νή και απί­θα­νη περί­πτω­ση συνω­μο­σιο­λό­γων και «ψεκα­σμέ­νων». Άλλοι τον θυμού­νται για την υπο­ψη­φιό­τη­τά του με τον ΛΑ.Ο.Σ. το 2007. Οι περισ­σό­τε­ροι όμως τον γνω­ρί­ζουν ως τον «δια­νοη­τή» των φασι­στοει­δών, αφού συνερ­γά­στη­κε με τη Χρυ­σή Αυγή, ενώ εκλέ­χθη­κε και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Αθή­νας με επι­κε­φα­λής τον κατά­δι­κο ναζί Κασι­διά­ρη το 2014. Στη συνέ­χεια εμφα­νι­ζό­ταν στο πλάι του τελευ­ταί­ου σε πάνελ δια­δι­κτυα­κών εκπο­μπών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ενώ αρθρο­γρα­φού­σε στη φασι­στο­φυλ­λά­δα «Ελεύ­θε­ρη Ώρα».

Από την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, όμως, ο Χρ. Γού­δης έχει στο παλ­μα­ρέ του άλλη μια εμφά­νι­ση: Αυτήν τη φορά φιλο­ξε­νή­θη­κε στην εφη­με­ρί­δα «Documento», παρα­χω­ρώ­ντας συνέ­ντευ­ξη για ένα πρό­σφα­το βιβλίο του. Ποιος ξέρει για­τί η συγκε­κρι­μέ­νη εφη­με­ρί­δα, σε ένα διά­λειμ­μα από τον …«αντι­δε­ξιό» αγώ­να, ανέ­λα­βε το «ξέπλυ­μα» του συγκε­κρι­μέ­νου φασι­στοει­δούς, η πορεία του οποί­ου δεν αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο για παρερμηνείες.

Αντί άλλου σχο­λί­ου, ας σημειω­θεί μόνο ότι δεν είναι η πρώ­τη φορά που κατα­γρά­φο­νται τέτοιες «συμ­πτώ­σεις»: Το 2015, επι­χει­ρη­μα­το­λο­γώ­ντας για την ανά­γκη «συνεν­νό­η­σης με τους εταί­ρους», ο Γού­δης έδι­νε τα συγ­χα­ρη­τή­ριά του στην «πατριω­τι­κή πλευ­ρά του ΣΥΡΙΖΑ» για το 3ο μνη­μό­νιο που υπέ­γρα­ψε μετά το δημοψήφισμα…»

«Ριζο­σπά­στης», 5/11/2021

Σημείωση «Ατέχνως»

Ψάχνο­ντας σήμε­ρα, 6/11/2021, την συνέ­ντευ­ξη του Χρ. Γού­δη στην ιστο­σε­λί­δα του «Documento» δια­πι­στώ­σα­με ότι η σελί­δα έχει αφαιρεθεί.

documento goudis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο