Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ: «Υπάλληλοι εξεδηλώθησαν υπέρ της επικρατήσεως του κομμουνισμού κατά τον διεξαγόμενον Γερμανορωσσικόν πόλεμον»

Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ Ν. Ημαθίας και αφορά «εμπιστευτική εγκύκλιο» του Υπουργείου Γεωργίας της πρώτης δοσιλογικής κατοχικής κυβέρνησης, Γ. Τσολάκογλου, με ημερομηνία 5/8/1941. Δείχνει αφενός την ανοικτά φιλογερμανική και ταυτόχρονα αντικομουνιστική-αντισοβιετική της στάση της και αφετέρου έμμεσα πλην σαφώς καταδεικνύει την αντιστασιακή-πατριωτική  στάση του Ελληνικού λαού και συγκεκριμένα εδώ των δημοσίων υπαλλήλων τόσο για την επίθεση της Γερμανίας στην ΕΣΣΔ, όσο και ευρύτερα, πριν αυτή πάρει «σάρκα και οστά» μέσω της δημιουργίας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ. Φυσικά το Εργατικό ΕΑΜ είχε ήδη κάνει την εμφάνιση του από 16 Ιούλη του 1941 και προφανώς είχε αρχίσει να παρεμβαίνει και στο χώρο των Δημόσιων Υπαλλήλων. Ταυτόχρονα μέσω της εγκυκλίου ουσιαστικά γίνεται και κάλεσμα προς αυτούς να στρατευτούν και υπέρ της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» όπως κάνουν αλλού πανεπιστημιακοί και υπάλληλοι, όπως τονίζει.
alekos24
Γράφει λοιπόν το σχετικό έγγραφο:
«Ελληνική Πολιτεία
Υπουργείον Γεωργίας
Υπηρεσία Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού
Αριθ. Πρωτ. 91913
Εγκ. 272
Εν Αθήναις 5/8/1941
Προς
Τας Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία
Απάσας τας υφ’ ημάς Αρχάς
Περιήλθεν εις γνώσιν τόσον ημών όσο και του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως ότι αι Αρχαί Κατοχής έχουσι και περισυλέγουσι στοιχεία, καθ’ α υπάλληλοι  εξεδηλώθησαν υπέρ της επικρατήσεως του κομμουνισμού κατά τον διεξαγόμενον Γερμανορωσσικόν πόλεμον.
Κρίνομεν περιττόν να τονίσομεν τους κινδύνους, οίτινες επαπειλούσιν του υπαλλήλους τούτους.
Εκ του λυπηρού γεγονότος όμως τούτου αγόμεθα εις το συμπέρασμα ότι υπάλληλοι  τινές πλανώνται οικτρώς ελαυνόμενοι από ρωμαντισμόν και αισθηματολογίαν χωρίς να προσφεύγωσι εις την λογικήν  και την σκληράν πραγματικότητα.
Ανεξαρτήτως τούτων, πάντες οι Έλληνες και επομένως και οι υπάλλοι εις την κατάστασιν εις ην ευρέθη η Ελλάς έχουσιν υποχρέωσιν να τηρήσωσι την εθνική ενότητα και συνεκτικότητά των, να επιδείξωσιν αξιοπρέπειαν και να διατηρώσωσι τα Πάτρια.
Οι υπάλληλοι έχουσι υποχρέωσιν να εξυπηρετώσι τον Ελληνικός λαόν νομίμω, να διαφωτίζωσι και καθοδηγώσι το περιβάλλον των , να επιδεικνύουν ψυχραιμίαν, ηρεμίαν και πίστι επί το μέλλον  και να αξιώσι όπως και ο λαός εκπληροί τα καθήκοντά του.
Δεν είναι επιτρεπτόν ούτε νοητόν οι υπάλληλοι να γίνονται φορείς διαδόσεων και αφορμήν ανησυχιών , διότι ούτοι θεωρούνται και πρέπει να είναι το βάθρον του Κράους και οι προσωποποίησις της υψηλοφροσύνης. Υπάλληλοι με ταπεινά ελατήρια και νοσηράς σκέψεις δέον να εξωβελίζονται, ίνα ο υπαλληλικός κόσμος  εξυψωθεί εις το προσήκον ύψος, εις το οποίον τον θέλει το Κράτος.
Ο υπάλληλοι δέον να πιστεύουν εις το μέλλον του Εθνους, χωρίς να διανοώνται να στρέφωνται καθ’οιουδήποτε, διότι θα εκτιμηθούν και ο βαθμός του πνεύματος αυτοθυσίας που επεδείχθη και ο βαθμός του πολιτισμού μας και τα δικαιώματα της υπερόχου φυλής μας.
Ας παραδειγματιστούν πάντες από το γεγονός ότι οι ξένοι καθηγηταί Πανεπιστημίου, αξιωματικοί και υπάλληλοι δια να εξυπηρετήσουν το Έθνος των εδέχθησαν και απεστάλησαν ως διερμηνείς , ως διδάσκαλοι χωρίων και ακόμη ως γυρολόγοι προφανώς με την αρχήν «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».