Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ: «Υπάλληλοι εξεδηλώθησαν υπέρ της επικρατήσεως του κομμουνισμού κατά τον διεξαγόμενον Γερμανορωσσικόν πόλεμον»

Πρό­κει­ται για ένα σπά­νιο ντο­κου­μέ­ντο που βρί­σκε­ται στα Γ.Α.Κ Ν. Ημα­θί­ας και αφο­ρά «εμπι­στευ­τι­κή εγκύ­κλιο» του Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας της πρώ­της δοσι­λο­γι­κής κατο­χι­κής κυβέρ­νη­σης, Γ. Τσο­λά­κο­γλου, με ημε­ρο­μη­νία 5/8/1941. Δεί­χνει αφε­νός την ανοι­κτά φιλο­γερ­μα­νι­κή και ταυ­τό­χρο­να αντι­κο­μου­νι­στι­κή-αντι­σο­βιε­τι­κή της στά­ση της και αφε­τέ­ρου έμμε­σα πλην σαφώς κατα­δει­κνύ­ει την αντι­στα­σια­κή-πατριω­τι­κή  στά­ση του Ελλη­νι­κού λαού και συγκε­κρι­μέ­να εδώ των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων τόσο για την επί­θε­ση της Γερ­μα­νί­ας στην ΕΣΣΔ, όσο και ευρύ­τε­ρα, πριν αυτή πάρει «σάρ­κα και οστά» μέσω της δημιουρ­γί­ας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ. Φυσι­κά το Εργα­τι­κό ΕΑΜ είχε ήδη κάνει την εμφά­νι­ση του από 16 Ιού­λη του 1941 και προ­φα­νώς είχε αρχί­σει να παρεμ­βαί­νει και στο χώρο των Δημό­σιων Υπαλ­λή­λων. Ταυ­τό­χρο­να μέσω της εγκυ­κλί­ου ουσια­στι­κά γίνε­ται και κάλε­σμα προς αυτούς να στρα­τευ­τούν και υπέρ της «Νέας Τάξης Πραγ­μά­των» όπως κάνουν αλλού πανε­πι­στη­μια­κοί και υπάλ­λη­λοι, όπως τονίζει.
alekos24
Γρά­φει λοι­πόν το σχε­τι­κό έγγραφο:
«Ελλη­νι­κή Πολιτεία
Υπουρ­γεί­ον Γεωργίας
Υπη­ρε­σία Διοικητικού
Τμή­μα Προσωπικού
Αριθ. Πρωτ. 91913
Εγκ. 272
Εν Αθή­ναις 5/8/1941
Προς
Τας Διευ­θύν­σεις, Τμή­μα­τα και Γραφεία
Απά­σας τας υφ’ ημάς Αρχάς
Περι­ήλ­θεν εις γνώ­σιν τόσον ημών όσο και του κ. Προ­έ­δρου της Κυβερ­νή­σε­ως ότι αι Αρχαί Κατο­χής έχου­σι και περι­συ­λέ­γου­σι στοι­χεία, καθ’ α υπάλ­λη­λοι  εξε­δη­λώ­θη­σαν υπέρ της επι­κρα­τή­σε­ως του κομ­μου­νι­σμού κατά τον διε­ξα­γό­με­νον Γερ­μα­νο­ρωσ­σι­κόν πόλεμον.
Κρί­νο­μεν περιτ­τόν να τονί­σο­μεν τους κιν­δύ­νους, οίτι­νες επα­πει­λού­σιν του υπαλ­λή­λους τούτους.
Εκ του λυπη­ρού γεγο­νό­τος όμως τού­του αγό­με­θα εις το συμπέ­ρα­σμα ότι υπάλ­λη­λοι  τινές πλα­νώ­νται οικτρώς ελαυ­νό­με­νοι από ρωμα­ντι­σμόν και αισθη­μα­το­λο­γί­αν χωρίς να προ­σφεύ­γω­σι εις την λογι­κήν  και την σκλη­ράν πραγματικότητα.
Ανε­ξαρ­τή­τως τού­των, πάντες οι Έλλη­νες και επο­μέ­νως και οι υπάλ­λοι εις την κατά­στα­σιν εις ην ευρέ­θη η Ελλάς έχου­σιν υπο­χρέ­ω­σιν να τηρή­σω­σι την εθνι­κή ενό­τη­τα και συνε­κτι­κό­τη­τά των, να επι­δεί­ξω­σιν αξιο­πρέ­πειαν και να δια­τη­ρώ­σω­σι τα Πάτρια.
Οι υπάλ­λη­λοι έχου­σι υπο­χρέ­ω­σιν να εξυ­πη­ρε­τώ­σι τον Ελλη­νι­κός λαόν νομί­μω, να δια­φω­τί­ζω­σι και καθο­δη­γώ­σι το περι­βάλ­λον των , να επι­δει­κνύ­ουν ψυχραι­μί­αν, ηρε­μί­αν και πίστι επί το μέλ­λον  και να αξιώ­σι όπως και ο λαός εκπλη­ροί τα καθή­κο­ντά του.
Δεν είναι επι­τρε­πτόν ούτε νοη­τόν οι υπάλ­λη­λοι να γίνο­νται φορείς δια­δό­σε­ων και αφορ­μήν ανη­συ­χιών , διό­τι ούτοι θεω­ρού­νται και πρέ­πει να είναι το βάθρον του Κρά­ους και οι προ­σω­πο­ποί­η­σις της υψη­λο­φρο­σύ­νης. Υπάλ­λη­λοι με ταπει­νά ελα­τή­ρια και νοση­ράς σκέ­ψεις δέον να εξω­βε­λί­ζο­νται, ίνα ο υπαλ­λη­λι­κός κόσμος  εξυ­ψω­θεί εις το προ­σή­κον ύψος, εις το οποί­ον τον θέλει το Κράτος.
Ο υπάλ­λη­λοι δέον να πιστεύ­ουν εις το μέλ­λον του Εθνους, χωρίς να δια­νο­ώ­νται να στρέ­φω­νται καθ’οιουδήποτε, διό­τι θα εκτι­μη­θούν και ο βαθ­μός του πνεύ­μα­τος αυτο­θυ­σί­ας που επε­δεί­χθη και ο βαθ­μός του πολι­τι­σμού μας και τα δικαιώ­μα­τα της υπε­ρό­χου φυλής μας.
Ας παρα­δειγ­μα­τι­στούν πάντες από το γεγο­νός ότι οι ξένοι καθη­γη­ταί Πανε­πι­στη­μί­ου, αξιω­μα­τι­κοί και υπάλ­λη­λοι δια να εξυ­πη­ρε­τή­σουν το Έθνος των εδέ­χθη­σαν και απε­στά­λη­σαν ως διερ­μη­νείς , ως διδά­σκα­λοι χωρί­ων και ακό­μη ως γυρο­λό­γοι προ­φα­νώς με την αρχήν «ο σκο­πός αγιά­ζει τα μέσα».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο