Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δωρεάν “Βραδιές Κινηματογράφου” από το Δήμο Χαϊδαρίου

Άλλη μια νέα πρω­το­βου­λία του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου που θα γεμί­σει τις καλο­και­ρι­νές Δευ­τε­ριά­τι­κες βρα­διές με ται­νί­ες για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου, έχο­ντας επί­γνω­ση των οικο­νο­μι­κών δυσκο­λιών, παίρ­νει μία ακό­μα πρω­το­βου­λία και διορ­γα­νώ­νει ΔΩΡΕΑΝ ΒΡΑΔΙΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Πρό­κει­ται για μία προ­σπά­θεια που έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τις δεκά­δες πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα στον καθέ­να να απο­λαύ­σει αγα­πη­μέ­νες ται­νί­ες παλιό­τε­ρες και νέες αλλά και επι­λεγ­μέ­νες παι­δι­κές ται­νί­ες, κάνο­ντας τις καλο­και­ρι­νές βρα­διές όσο το δυνα­τόν πιο ευχά­ρι­στες για τα παι­διά, τους ενή­λι­κες ακό­μα και για τους απαι­τη­τι­κούς και «υπο­ψια­σμέ­νους» σινεφίλ.

cine-katerina2

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου σας προ­σκα­λεί από Δευ­τέ­ρα 11/7 και κάθε Δευ­τέ­ρα για εννέα παρα­στά­σεις, στις 9:00 μ.μ. σε ΔΩΡΕΑΝ «βρα­διές κινη­μα­το­γρά­φου» που διορ­γα­νώ­νει στο θερι­νό Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο «ΣΙΝΕ Κατε­ρί­να» (Δαβά­κη 18).

Η είσο­δος θα γίνε­ται με πρό­σκλη­ση (για 2 άτο­μα) και οι Δημό­τες θα μπο­ρούν να την προ­μη­θευ­τούν από το Γρα­φείο Ανέρ­γων στο ισό­γειο του Δημαρ­χεί­ου Χαϊ­δα­ρί­ου (Στρ. Καραϊ­σκά­κη 138 & Επαύ­λε­ως) με την προ­σκό­μι­ση Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή την ημέ­ρα της προ­βο­λής από την είσο­δο του κινηματογράφου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο