Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Dua Lipa: Σάλος για τον χάρτη που απεικονίζει τη «Μεγάλη Αλβανία»

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η πρό­σφα­τη ανάρ­τη­ση της βρε­τα­νί­δας τρα­γου­δί­στριας της ποπ μου­σι­κής, Dua Lipa, όπου απει­κο­νί­ζε­ται χάρ­της της λεγό­με­νης «Μεγά­λης Αλβανίας».

Η αλβα­νι­κής κατα­γω­γής τρα­γου­δί­στρια, παι­δί μετα­να­στών από το Κόσο­βο, ανάρ­τη­σε tweet που απει­κο­νί­ζει χάρ­τη της «Μεγά­λης Αλβα­νί­ας», με ενσω­μα­τω­μέ­να τμή­μα­τα της Ελλά­δας, της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου, της Σερ­βί­ας και της απο­σχι­σμέ­νης επαρ­χί­ας του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου, με τη λέξη «autochthonous» (αυτόχθων/γηγενής) από κάτω.

Ο ίδιος χάρ­της απει­κο­νί­ζο­νταν σε πανό που είχε προ­κα­λέ­σει σύρ­ρα­ξη το 2014, κατά τη διάρ­κεια ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να μετα­ξύ Σερ­βί­ας και Αλβα­νί­ας στο Βελιγράδι.

Η ανάρ­τη­ση έχει προ­κα­λέ­σει σωρεία αντι­δρά­σε­ων από χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου οι οποί­οι κατη­γό­ρη­σαν την τρα­γου­δί­στρια για προ­ώ­θη­ση εθνι­κι­στι­κών ιδε­ών. Αρκε­τοί κατη­γο­ρούν την 23χρονη ποπ σταρ για «συμπά­θεια απέ­να­ντι στον φασι­σμό» καθώς η διευ­ρυ­μέ­νη Αλβα­νία υπήρ­ξε ιστο­ρι­κά κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, ως υπο­τε­λές — στις δυνά­μεις του Άξο­να — κράτος.

Σε κάθε περί­πτω­ση, εθνι­κι­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τα όπως αυτό της «Μεγά­λης Αλβα­νί­ας» χρη­σι­μο­ποιού­νται για την προ­ώ­θη­ση των επι­κίν­δυ­νων ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην βαλ­κα­νι­κή χερ­σό­νη­σο, στο πλαί­σιο των γεω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών τους με άλλες ισχυ­ρές δυνά­μεις (Ρωσία).

Ήδη εδώ αρκε­τό διά­στη­μα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία κατάρ­γη­σης συνό­ρων μετα­ξύ Αλβα­νί­ας και Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου, κάτι που σύμ­φω­να με την Σερ­βία απο­τε­λεί προ­σπά­θεια να επι­βλη­θεί η δημιουρ­γία της Μεγά­λης Αλβα­νί­ας ως τετε­λε­σμέ­νο γεγονός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο