Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

DW: Ανεξιλέωτη η σφαγή στα Καλάβρυτα

Άρθρο του δημο­σιο­γρά­φου και ιστο­ρι­κού Έμπερ­χαρντ Ρόντ­χολτς φιλο­ξε­νεί η Γερ­μα­νι­κή Ραδιο­φω­νία Deutschlandfunk με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή 75η μαύ­ρη επέ­τειο της ναζι­στι­κής θηριω­δί­ας στα Καλά­βρυ­τα. Υπό τον τίτλο «Ατι­μώ­ρη­το μέχρι και σήμε­ρα το μακε­λειό στα Καλά­βρυ­τα» και μετά από ένα σύντο­μο χρο­νι­κό των γεγο­νό­των, ο αρθρο­γρά­φος σημειώ­νει, μετα­ξύ άλλων: «Όσον αφο­ρά τη δια­χεί­ρι­ση του παρελ­θό­ντος τα Καλά­βρυ­τα είναι σήμε­ρα διχα­σμέ­να. Αυτό φάνη­κε και κατά την επί­σκε­ψη του τότε γερ­μα­νού Προ­έ­δρου Γιο­χά­νες Ράου το 2000, ο οποί­ος είχε εκφρά­σει μεν τη θλί­ψη και τη ντρο­πή του, ωστό­σο ούτε ζήτη­σε συγνώ­μη, ούτε ανα­φέρ­θη­κε στο θέμα των απο­ζη­μιώ­σε­ων. Πέρα όμως από μια σει­ρά πρω­το­βου­λιών αρω­γής στα πλαί­σια της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών, μέχρι και σήμε­ρα (οι απο­ζη­μιώ­σεις) ουσια­στι­κά δεν δόθη­καν. Ο γενι­κό­τε­ρος στό­χος, όπως έχει δια­τυ­πω­θεί από αξιω­μα­τού­χο του γερ­μα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, «με την πάρο­δο του χρό­νου να επι­τευ­χθεί η απο­δυ­νά­μω­ση ή παρα­γρα­φή αξιώ­σε­ων των άλλο­τε αντι­πά­λων μας».

Μέχρι σήμε­ρα όμως ο στό­χος αυτός δεν έχει επι­τευ­χθεί, σύμ­φω­να με τον αρθρο­γρά­φο: «Μέχρι και σήμε­ρα η Ένω­ση Θυμά­των Κατα­βρυ­τι­νού Ολο­καυ­τώ­μα­τος δεν έχει απο­σύ­ρει τις αγω­γές απο­ζη­μί­ω­σης. Μπο­ρεί τον Ιού­νιο του 2005 ο δήμαρ­χος Καλα­βρύ­των Θανά­σης Παπα­δό­που­λος να τιμή­θη­κε με τον Ομο­σπον­δια­κό Σταυ­ρό Αξί­ας για τη διά­θε­ση συμ­φι­λί­ω­σης που επέ­δει­ξε. Ωστό­σο όταν η γερ­μα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να έγρα­ψε στην ιστο­σε­λί­δα της ότι (ο Θ. Παπα­δό­που­λος) ήταν δια­τε­θει­μέ­νος να απο­σύ­ρει την αξί­ω­ση απο­ζη­μιώ­σε­ων, ο ίδιος βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πος με τις οργι­σμέ­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες μεγά­λου αριθ­μού συμπο­λι­τών του και ανα­γκά­στη­κε να προ­χω­ρή­σει σε κατη­γο­ρη­μα­τι­κή διά­ψευ­ση. H σφα­γή των Καλα­βρύ­των παρα­μέ­νει ανοι­χτή πλη­γή και συμ­βο­λί­ζει μέχρι και σήμε­ρα εκα­το­ντά­δες παρό­μοιων, δια­πρα­χθέ­ντων στην Ελλά­δα, εγκλη­μά­των, από το Δίστο­μο μέχρι την Κάνδανο».

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο