Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

DW: Διέξοδος στο προσφυγικό η «αλβανική λύση»;

Στο σενά­ριο να γίνει η Αλβα­νία τόπος μαζι­κής κατα­γρα­φής και ταυ­το­ποί­η­σης προ­σφύ­γων, ανα­φέ­ρε­ται άρθρο στην ηλε­κτρο­νι­κή σελί­δα της Deutsche Welle και εξε­τά­ζει τις διευ­κο­λύν­σεις και τα πολι­τι­κά οφέ­λη μιας τέτοιας επιλογής.

Συγκε­κρι­μέ­να γρά­φει η Deutsche Welle:

Η Αλβα­νία ενδέ­χε­ται να γίνει τόπος μαζι­κής κατα­γρα­φής και ταυ­το­ποί­η­σης προ­σφύ­γων, μιας και βρί­σκε­ται στην Ευρώ­πη, αλλά εκτός ΕΕ. Η Frontex θα μπο­ρού­σε να συνο­δεύ­ει στην Αλβα­νία τα σκά­φη με τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες. Χρυ­σή τομή για την καγκε­λά­ριο Μέρ­κελ, τον Βαυα­ρό υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Χορστ Ζέε­χο­φερ και τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Είναι μια υπό­θε­ση εργα­σί­ας ή μήπως κάτι περισ­σό­τε­ρο; Στην Αλβα­νία θα μπο­ρού­σαν να δημιουρ­γη­θούν ένα ή και περισ­σό­τε­ρα κέντρα υπο­δο­χής και φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Η πρό­τα­ση φαί­νε­ται να προ­ήλ­θε από τον πρό­ε­δρο του ευρω­παϊ­κού συμ­βου­λί­ου Ντό­ναλντ Τουσκ και τον αυστρια­κό καγκε­λά­ριο Ζεμπά­στιαν Κουρτς. Μιλώ­ντας στην αλβα­νι­κή σύντα­ξη της DW ο αυστρια­κός κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Πέτερ Λάουν­σκι-Τίφε­νταλ επι­βε­βαί­ω­σε ότι διε­ξά­γο­νται συνο­μι­λί­ες με διά­φο­ρες χώρες, ανά­με­σά τους και η Αλβα­νία. Από την πλευ­ρά του ο Έντρι Φού­γκα σύμ­βου­λος του αλβα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, δήλω­σε στην DW ότι δεν υπάρ­χει σχε­τι­κό αίτη­μα ή συνο­μι­λί­ες. Η αντι­πο­λί­τευ­ση έχει ωστό­σο δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη και κατη­γο­ρεί την κυβέρ­νη­ση ότι το μόνο που επι­διώ­κει είναι μια γρή­γο­ρη έντα­ξη στην ΕΕ με αντάλ­λαγ­μα τη δημιουρ­γία προ­σφυ­γι­κών καταυλισμών.

Γιατί στην Αλβανία;

Στο Δυρ­ρά­χιο υπάρ­χουν οι δυνα­τό­τη­τες για μεγά­λα κέντρα υπο­δο­χής και ταυ­το­ποί­η­σης προ­σφύ­γων. Οι δυνά­μεις της Frontex θα μπο­ρού­σαν να συνο­δεύ­ουν εκεί τα σκά­φη με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες για να γίνει η κατα­γρα­φή τους και να απο­φα­σι­στεί για την παρα­μο­νή ή όχι των αιτού­ντων άσυλο.

Στα θετι­κά της «αλβα­νι­κής λύσης» συγκα­τα­λέ­γε­ται ότι η Αλβα­νία δεν ανή­κει στην ΕΕ. Κατά συνέ­πεια δεν ισχύ­ουν κανό­νες της ΕΕ, όπως το Σέγκεν ή ο Κανο­νι­σμός του Δου­βλί­νου. Η Αλβα­νία ωστό­σο είναι μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέ­πεια δια­τη­ρεί στε­νούς δεσμούς με τη Δύση σε ζητή­μα­τα ασφαλείας.

Eνδεχόμενη συμφωνία με την Αλβανία θα αποκλιμάκωνε την αντιπαράθεση Μέρκελ-Ζέεχοφερ

Παράλ­λη­λα η Αλβα­νία έχει εμπει­ρία στη δια­χεί­ρι­ση προ­σφυ­γι­κών κρί­σε­ων. Την περί­ο­δο 1998–1999 δέχθη­κε στο έδα­φός σχε­δόν 1 εκα­τομ­μύ­ριο Κοσο­βά­ρους, που ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν, τότε, το Κοσ­συ­φο­πέ­διο. Εκτός αυτού το 2015 στο από­γειο της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης η Αλβα­νία κατα­σκεύ­α­σε προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς, οι οποί­οι ωστό­σο δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ποτέ. Αλβα­νι­κά μέσα μετα­δί­δουν ότι λόγω της υπάρ­χου­σας υπο­δο­μής είναι εφι­κτή η υπο­δο­χή αρκε­τών χιλιά­δων ανθρώ­πων. Σε αντί­θε­ση με άλλες χώρες, όπως η Λιβύη, η Αλβα­νία είναι μια ασφα­λής χώρα στο κατώ­φλι της ΕΕ. Και επει­δή θέλει να εντα­χθεί στην ΕΕ προ­τί­θε­ται να σεβα­στεί θεμε­λιώ­δης ευρω­παϊ­κές αρχές, όπως τα ανθρώ­πι­να δικαιώματα.

Μια ενδε­χό­με­νη συμ­φω­νία με την Αλβα­νία θα απο­κλι­μά­κω­νε την αντι­πα­ρά­θε­ση της καγκε­λα­ρί­ου Μέρ­κελ (CDU) και του χρι­στια­νο­κοι­νω­νι­στή (CSU) υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Χορστ Ζέε­χο­φερ στους κόλ­πους των γερ­μα­νών συντη­ρη­τι­κών. Η επι­λο­γή της Αλβα­νί­ας θα ικα­νο­ποιού­σε τον γερ­μα­νό υπoυρ­γό Εσω­τε­ρι­κών, ο οποί­ος τάσ­σε­ται υπέρ των κέντρων υπο­δο­χής εκτός ΕΕ. Ο επι­κε­φα­λής των Χρι­στια­νο­κοι­νω­νι­στών θα μπο­ρού­σε να καρ­πω­θεί την «αλβα­νι­κή λύση» και να την εξαρ­γυ­ρώ­σει στις επι­κεί­με­νες τοπι­κές εκλο­γές στη Βαυα­ρία. Και έτσι θα έλη­γε «αναί­μα­κτα» η κρί­ση μετα­ξύ Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών (CDU) και Χρι­στια­νο­κοι­νω­νι­στών (CSU) που απει­λεί να τινά­ξει στον αέρα την κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού στο Βερολίνο.

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο