Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

DW: Κι όμως, υπάρχουν «θύματα» του εμβολίου

Τον Μάρ­τιο του 2021 ο Σάσα Σβαρτς ανυ­πο­μο­νού­σε να κάνει το εμβό­λιο για τον κορω­νο­ϊό. Ήταν η επο­χή που τα κομ­μω­τή­ρια άνοι­γαν ξανά, αν και τα κρού­σμα­τα της παν­δη­μί­ας είχαν αρχί­σει να αυξά­νο­νται, ενώ η εμβο­λια­στι­κή καμπά­νια φαι­νό­ταν να παρα­παί­ει. Αλλά ο εμβο­λια­σμός ήταν μία υπό­σχε­ση ελευ­θε­ρί­ας και απο­δέ­σμευ­σης από τους κατα­να­γκα­σμούς των υγειο­νο­μι­κών μέτρων. Μόλις 30 ετών ήταν την επο­χή εκεί­νη ο Σάσα Σβαρτς. Περι­γρά­φει τον εαυ­τό του ως έναν άνθρω­πο δρα­στή­ριο, ευδιά­θε­το, με αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και ποι­κί­λα ενδιαφέροντα.

Όμως στις 25 Μαρ­τί­ου του 2021 ο Σάσα Σβαρτς έκα­νε το εμβό­λιο της Astra Zeneca και από τότε, όπως λέει, όλα έχουν αλλά­ξει. «Ποτέ δεν αισθα­νό­μουν τόσο άπρα­γος και τόσο αβο­ή­θη­τος. Ήταν σαν μία ομί­χλη στον εγκέ­φα­λο, ήταν μία αίσθη­ση ανυ­παρ­ξί­ας», λέει σήμε­ρα. Στην αρχή αισθα­νό­ταν πυρε­τό, ζάλη και πονο­κέ­φα­λο. Αργό­τε­ρα κατέ­γρα­ψε σε μία λίστα 96 δια­φο­ρε­τι­κά συμ­πτώ­μα­τα. Το χει­ρό­τε­ρο ήταν η αίσθη­ση απρα­ξί­ας και ακι­νη­σί­ας. Ήταν αδύ­να­τον να συγκε­ντρω­θεί για να δια­βά­σει ένα βιβλίο.

Δυσκολίες στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

Τον Ιού­νιο του 2021 έκα­νε μία δεύ­τε­ρη δόση, αυτή τη φορά με BionTech, ελπί­ζο­ντας να βελ­τιω­θεί η κατά­στα­σή του, η οποία όμως μάλ­λον επι­δει­νώ­θη­κε. Μια μέρα έχα­σε τις αισθή­σεις του, ενώ εργα­ζό­ταν. Από τότε παρα­μέ­νει στο σπί­τι του με αναρ­ρω­τι­κή άδεια, κλι­νή­ρης και εντε­λώς εξα­ντλη­μέ­νος. «Πέρα­σαν έξι μήνες για να βρω έναν ανο­σο­λό­γο, που θα με πάρει στα σοβα­ρά, εμέ­να και τα συμ­πτώ­μα­τά μου. Θυμά­μαι ότι είχα ξεσπά­σει σε κλά­μα­τα στην αίθου­σα ανα­μο­νής του ιατρεί­ου», λέει. «Προη­γου­μέ­νως όλοι οι για­τροί μου έλε­γαν ότι πρό­κει­ται για ψυχο­σω­μα­τι­κά συμ­πτώ­μα­τα, τα οποία απο­κλεί­ε­ται να οφεί­λο­νται στο εμβόλιο».

Ο ίδιος επι­ση­μαί­νει ότι είναι ένα από τα θύμα­τα των παρε­νερ­γειών του εμβο­λί­ου για τον κορω­νο­ϊό. Όπως ανα­φέ­ρει το Ινστι­τού­το Ανο­σο­λο­γί­ας Paul Ehrlich, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα της Deutsche Welle, από την αρχή της εμβο­λια­στι­κής καμπά­νιας έχουν εντο­πι­στεί 333.492 κρού­σμα­τα πιθα­νών παρε­νερ­γειών και 50.833 ενδε­χό­με­να κρού­σμα­τα «σοβα­ρών περε­νερ­γειών». Με τη γλώσ­σα της στα­τι­στι­κής δηλα­δή το 1,78 στα 1.000 σκευά­σμα­τα προ­κα­λεί παρε­νέρ­γειες, ενώ 0,27 στα 1.000 σκευά­σμα­τα εμφα­νί­ζουν σοβα­ρές παρενέργειες.

Τελι­κά ο Σάσα Σβαρτς απευ­θύν­θη­κε στην Πανε­πι­στη­μια­κή Κλι­νι­κή του Μάρ­μπουργκ, η οποία έχει συστή­σει ειδι­κό τμή­μα για την παρα­κο­λού­θη­ση πιθα­νών παρε­νερ­γειών του εμβο­λί­ου. Εκεί οι για­τροί διέ­γνω­σαν υπερ­διέ­γερ­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος ως συνέ­πεια του εμβο­λια­σμού. Ο Σβαρτς αισθάν­θη­κε να απαλ­λάσ­σε­ται επι­τέ­λους από τον στιγ­μα­τι­σμό της ψυχο­σω­μα­τι­κής δια­τα­ρα­χής. Αλλά θερα­πεία δεν υπάρ­χει μέχρι σήμε­ρα. Ο ίδιος δεν δίστα­σε να εισα­χθεί για τρεις μήνες σε ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή, ελπί­ζο­ντας να βελ­τιω­θεί η κατά­στα­σή του, κάτι που όμως δεν συνέ­βη. «Τελευ­ταία κάνω παρά­ξε­να πράγ­μα­τα», λέει, «για παρά­δειγ­μα μπή­κα με το ποδή­λα­το στο σού­περ-μάρ­κετ πρό­σφα­τα. Στις χει­ρό­τε­ρες φάσεις απλώς ακι­νη­το­ποιού­μαι στο κρε­βά­τι μου και κοι­τάω το ταβά­νι, δεν μπο­ρώ να κάνω ο,τιδήποτε. Τώρα ξεκί­νη­σα μαθή­μα­τα γαλ­λι­κών, μία φορά την εβδο­μά­δα, αλλά μετά το πρώ­το μάθη­μα αιθά­νο­μαι εξαντλημένος».

Ομάδα αυτοβοήθειας για τις παρενέργειες

Ό,τι και να συμ­βαί­νει, ο Σάσα Σβαρτς δεν θέλει να αφε­θεί στη μοί­ρα του. Γι αυτό ίδρυ­σε μία ομά­δα αυτο­βο­ή­θειας στην περιο­χή της Κολω­νί­ας, στην οποία συμ­με­τέ­χουν 70 άνθρω­ποι που υπο­φέ­ρουν από τις παρε­νέρ­γειες του εμβο­λια­σμού. Συνα­ντώ­νται μία φορά τον μήνα και ανταλ­λάσ­σουν από­ψεις και εμπει­ρί­ες. Πολ­λοί βέβαια δεν μπο­ρούν να έρθουν, για­τί, όπως λένε, δεν αισθά­νο­νται ικα­νοί να σηκω­θούν από το κρε­βά­τι τους. Αλλά δεν είναι και εύκο­λο να μιλή­σουν για το πρό­βλη­μά τους. «Όταν ποστά­ρου­με κάτι σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, τις περισ­σό­τε­ρες φορές δεχό­μα­στε απα­ξιω­τι­κά και υβρι­στι­κά σχό­λια» λέει ο ιδρυ­τής της ‘ομά­δας αυτο­βο­ή­θειας’. «Άλλοι μας λένε ότι τα θέλα­με και τα πάθα­με που πήγα­με να εμβο­λια­στού­με, άλλοι μας κατα­τάσ­σουν αυτο­μά­τως στους οπα­δούς της συνω­μο­σιο­λο­γί­ας, κάτι που απλώς δεν ισχύει».

Όλα αυτά έχουν και οικο­νο­μι­κό αντί­κτυ­πο. Για ένα διά­στη­μα ο Σάσα Σβαρτς εισέ­πρατ­τε επί­δο­μα ασθε­νεί­ας, αλλά σε λίγες ημέ­ρες θα πρέ­πει να κάνει αίτη­ση για επί­δο­μα ανερ­γί­ας. Από το κρά­τος δεν έχει λάβει απο­ζη­μί­ω­ση. Καθώς ο εμβο­λια­σμός είχε γίνει μέσω του εργο­δό­τη του, παρα­μέ­νει σε επα­φή με τα αρμό­δια επαγ­γελ­μα­τι­κά επι­με­λη­τή­ρια, ελπί­ζο­ντας ότι θα εκτα­μιεύ­σουν κάποια βοή­θεια. Σε δύο χρό­νια έχει συσ­σω­ρεύ­σει χρέη 4.000 ευρώ. Ο για­τρός του είχε «συστή­σει» αιμο­κά­θαρ­ση, αλλά το ταμείο του αρνεί­ται να καλύ­ψει τα έξο­δα, τα οποία θα έφτα­ναν τα 15.000 ευρώ.

Δικαστική προσφυγή ή …υπομονή;

Ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Υγεί­ας Καρλ Λάου­τερ­μπαχ δηλώ­νει τώρα ότι πρέ­πει να «ανα­γνω­ρι­στούν» το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν οι πιθα­νές παρε­νέρ­γειες στην περί­ο­δο μετά τον εμβο­λια­σμό (post vac) και εξαγ­γέλ­λει ένα νέο κρα­τι­κό πρό­γραμ­μα, με το οποίο οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα εξε­τά­ζο­νται με μεγα­λύ­τε­ρη αξιο­πι­στία και θα δέχο­νται την ενδε­δειγ­μέ­νη ιατρι­κή βοήθεια.

Πολ­λοί δεν θέλουν να περι­μέ­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της κρα­τι­κής μέρι­μνας και εμπι­στεύ­ο­νται περισ­σό­τε­ρο τα …δικα­στή­ρια. Ο Τομπί­ας Ούλ­μπριχ, δικη­γό­ρος στο Ντί­σελ­ντορφ, εκπρο­σω­πεί ήδη 750 ανθρώ­πους που λένε ότι έχουν εμφα­νί­σει σοβα­ρές παρε­νέρ­γειες μετά τον εμβο­λια­σμό. Μέχρι στιγ­μής έχει κατα­θέ­σει 130 αγω­γές. Στις 28 Απρι­λί­ου εκδι­κά­ζε­ται στη Φραν­κφούρ­τη η πρώ­τη αγω­γή απο­ζη­μί­ω­σης κατά της BionTech, ενώ ακο­λου­θούν παρό­μοιες υπο­θέ­σεις στο Ντί­σελ­ντορφ, το Μόνα­χο και το Φράνκενταλ.

Ο Τομπί­ας Ούλ­μπριχ λέει ότι ο ίδιος και η ομά­δα του έχουν κάνει πάνω από 3.000 ραντε­βού με πιθα­νούς ενά­γο­ντες. Ο ίδιος απο­δί­δει ευθύ­νες στον υπουρ­γό Υγεί­ας λέγο­ντας ότι «για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα παρου­σί­α­ζε τον εμβο­λια­σμό ως μία δια­δι­κα­σία χωρίς παρε­νέρ­γειες. Εμείς πάντως προ­ε­τοι­μά­ζου­με με ιδιαί­τε­ρη επι­μέ­λεια την κάθε προ­σφυ­γή μας, γι αυτό ελπί­ζω ότι τα δικα­στή­ρια θα μας δικαιώσουν».

Πηγή: DW

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο