Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eπίσκεψη – προσκύνημα στον Αη Στράτη (18/7) — Άνοιξε κατάλογος για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχών

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας οργα­νώ­νει επί­σκε­ψη στον Αη Στρά­τη, μαρ­τυ­ρι­κό τόπο εξο­ρί­ας, για να τιμή­σει τη θυσία των μελών του ΚΚΕ και άλλων αγω­νι­στών, που πέθα­ναν εκεί από την πεί­να τον χει­μώ­να του 1941–42, εξό­ρι­στοι και εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι από το καθε­στώς της μετα­ξι­κής δικτατορίας.

Θα είναι επί­σης μια επί­σκε­ψη — προ­σκύ­νη­μα ανα­γνώ­ρι­σης και τιμής της θυσί­ας και της προ­σφο­ράς και των χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών, που βρέ­θη­καν εξό­ρι­στοι στον Αη Στρά­τη από τις μετα­κα­το­χι­κές κυβερ­νή­σεις, για την προ­σφο­ρά τους στον αγώ­να για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας και τη συμ­με­το­χή τους στους ταξι­κούς αγώ­νες για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες στον τόπο μας.

Η επί­σκε­ψη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 18 Ιού­λη 2015 και γίνε­ται στα πλαί­σια των εκδη­λώ­σε­ων για τα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΚΚΕ. Θα παρα­βρε­θεί αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Όπως ανα­κοι­νώ­νε­ται από την Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή της εκδή­λω­σης για τη μετα­κί­νη­ση των επι­σκε­πτών θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το πλοίο της γραμ­μής «Εξπρές Πήγασος».

Η ανα­χώ­ρη­ση θα γίνει από το Λαύ­ριο το Σάβ­βα­το, 18 Ιού­λη, στις 9 το πρωί, που σημαί­νει επι­βί­βα­ση το αργό­τε­ρο μέχρι τις 7.30. Η επι­στρο­φή θα γίνει από τον Αη Στρά­τη στις 22.30 το βρά­δυ με άφι­ξη στο Λαύ­ριο στις 6 το πρωί της Κυριακής.

Για τη μετα­κί­νη­ση προς και από το Λαύ­ριο θα δρο­μο­λο­γη­θούν πούλμαν.

Για τη διευ­κό­λυν­ση της ομα­δι­κής μετα­κί­νη­σης θα χρεια­στεί να συντα­χθεί και να δοθεί έγκαι­ρα στη ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία λίστα με τα ονο­μα­τε­πώ­νυ­μα των επι­βα­τών μέχρι το τέλος του Ιού­νη, μαζί με το ανά­λο­γο αντί­τι­μο του εισι­τη­ρί­ου. Η τιμή έχει προσ­διο­ρι­στεί στα 35 ευρώ και περι­λαμ­βά­νει το εισι­τή­ριο του πλοί­ου και τη μετα­φο­ρά προς και από το Λαύριο.

Για τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής έχει ανοι­χτεί κατά­λο­γος στην ΚΟ Αττι­κής, στις ΤΟ και την ΚΝΕ. Οσοι πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν θα πρέ­πει έγκαι­ρα να δηλώ­σουν τη συμ­με­το­χή τους στις Οργα­νώ­σεις και στα τηλέ­φω­να: 210.5282.500 (για την ΚΟ Αττι­κής), 210.4114.801 (για τον Πει­ραιά), 210.2592.602 (για την ΚΝΕ).

Στη διάρ­κεια του ταξι­διού στο πλοίο θα υπάρ­χει έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας και ντο­κου­μέ­ντων για τον Αη Στρά­τη, ενώ θα προ­βλη­θεί και ειδι­κό ντοκιμαντέρ.

Με την άφι­ξη στο νησί θα γίνει επί­σκε­ψη στον τόπο όπου βρί­σκο­νται τα οστά των εξο­ρί­στων, καθώς επί­σης επί­σκε­ψη στο μου­σείο (στο παλιό αναρ­ρω­τή­ριο). Θα ακο­λου­θή­σει συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία όπου θα γίνουν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου και η εκδή­λω­ση θα κλεί­σει με καλ­λι­τε­χνι­κό πρόγραμμα.

Από την Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή επι­ση­μαί­νε­ται το γεγο­νός ότι το νησί είναι μικρό και δεν έχει τις κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές για να καλύ­ψει τις ανά­γκες σίτι­σης όλων των επι­σκε­πτών. Για αυτό, πέρα από τις προ­σπά­θειες της Οργα­νω­τι­κής να καλυ­φθούν κάποιες ανά­γκες, καλό είναι κάθε επι­σκέ­πτης να κάνει την ανά­λο­γη ατο­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία. Επί­σης, καθέ­νας και καθε­μία να έχουν καπέ­λο, ελα­φρύ ρου­χι­σμό, ίσως μπου­φάν για το βρά­δυ, παπού­τσια για άνε­το περ­πά­τη­μα και βεβαί­ως οι άρρω­στοι τα φάρ­μα­κά τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο