Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

East Med: Οι λύκοι αγκαλιά με τα σκυλιά…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Ο Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, ο εγκλη­μα­τί­ας που τα χέρια του είναι βαμ­μέ­να με το αίμα των αθώ­ων παι­διών της Παλαι­στί­νης, το βρώ­μι­κο γερά­κι του πολέ­μου που στη χώρα του κατη­γο­ρεί­ται για σωρεία σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς, βρί­σκε­ται και πάλι στην Ελλάδα.

Μια Ελλά­δα που, με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και με την συνε­νο­χή των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, μπλέ­κε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στην περιο­χή. Πριν λίγους μήνες ήταν η κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις, που μετα­τρέ­πει ολό­κλη­ρη τη χώρα σε αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κό στρα­τό­πε­δο και σήμε­ρα μπαί­νουν οι υπο­γρα­φές για τον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ενερ­γεια­κό αγω­γό «East Med».

Ποιός βγαί­νει, όμως, κερ­δι­σμέ­νος από την δια­κρα­τι­κή συμ­φω­νία για τον «East Med» που Μητσο­τά­κης, Νετα­νιά­χου και ο κύπριος πρό­ε­δρος Ανα­στα­σιά­δης υπο­γρά­φουν σήμε­ρα στην Αθή­να; Τα αστι­κά επι­τε­λεία παρου­σιά­ζουν την ενερ­γεια­κή αυτή συμ­φω­νία ως παρά­γο­ντα «ασφά­λειας», ως «ασπί­δα» και «διπλω­μα­τι­κό χαρ­τί» της Ελλά­δας απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Με λίγα λόγια, προ­σπα­θούν να πεί­σουν το λαό ότι βγαί­νει κερ­δι­σμέ­νος από μια τέτοια συμφωνία.

Pompeo Anastasiadis Neta

Μάρ­της 2019. Τρι­με­ρής συνά­ντη­ση Ελλά­δας-Κύπρου-Ισρα­ήλ υπό την αιγί­δα των ΗΠΑ.

Πρό­κει­ται για ψέμα. Ο «East Med», όπως άλλω­στε και οι γεω­τρή­σεις πολυ­ε­θνι­κών στην κυπρια­κή ΑΟΖ, υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας μονο­πω­λια­κών ομί­λων και τα στρα­τη­γι­κά σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ και ΕΕ. Η συμ­φω­νία για τον «East Med» εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο των ευρύ­τε­ρων ενερ­γεια­κών αντα­γω­νι­σμών και αντι­θέ­σε­ων στην περιο­χή που καμία σχέ­ση δεν έχουν με τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των λαών. Αντί­θε­τα, περι­πλέ­κουν το κου­βά­ρι των αντι­θέ­σε­ων και εντεί­νουν επι­κίν­δυ­να τους κιν­δύ­νους μιας πολε­μι­κής σύρραξης.

Η πρό­σφα­τη ιστο­ρία «κραυ­γά­ζει» για το που οδη­γούν οι ενερ­γεια­κοί αντα­γω­νι­σμοί του μονο­πω­λια­κού κεφα­λαί­ου. Οδή­γη­σαν σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Συρία, εκεί όπου «οι λύκοι αγκα­λιά με τα σκυ­λιά» δια­μέ­λι­σαν, έσφα­ξαν και αιμα­το­κύ­λη­σαν ολό­κλη­ρους λαούς.

Η προ­σπά­θεια εξω­ραϊ­σμού των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και τα «παρα­μύ­θια» περί ενερ­γεια­κής ανα­βάθ­μι­σης της Ελλά­δας από τα αστι­κά επι­τε­λεία είναι κυριο­λε­κτι­κά «τρο­πά­ρια για φονιάδες».

Σε αυτά τα τρο­πά­ρια μόνο ο λαός με την πάλη του ενά­ντια στο σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα μπο­ρεί να βάλει τέλος. Έτσι ώστε να πάψουν, μια για πάντα, να καθο­ρί­ζουν το μέλ­λον και τις τύχες του οι «λύκοι αγκα­λιά με τα σκυλιά»…

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο