Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«East Med»: Οι «πανηγυρισμοί» ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ μετατράπηκαν σε «θρήνο»…

Οι «πανηγυρισμοί» ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για τον «East Med» μετατράπηκαν σε «θρήνο»…

Πριν από λίγες μέρες οι ΗΠΑ, με τη μορ­φή «non paper», έστει­λαν ένα μαντά­το στις κυβερ­νή­σεις της Ελλά­δας, του Ισρα­ήλ και της Κύπρου και τους μήνυ­σαν πως απο­σύ­ρο­νται από τη στή­ρι­ξη του ενερ­γεια­κού αγω­γού «East Med», ο οποί­ος προ­ο­ρί­ζε­ται να μετα­φέ­ρει φυσι­κό αέριο από την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, δια­μέ­σου της Ελλά­δας και της Ιτα­λί­ας, στην Ευρώπη.

Στο αιτιο­λο­γι­κό της από­φα­σης, μαζί με την επί­κλη­ση προ­βλη­μά­των «οικο­νο­μι­κής και εμπο­ρι­κής βιω­σι­μό­τη­τας» και στην έμφα­ση που δίνει για πιο «πρά­σι­νες» μορ­φές Ενέρ­γειας ή ακό­μα και την προ­ώ­θη­ση στην αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου made in USA, προς το συμ­φέ­ρον των αμε­ρι­κα­νι­κών μονο­πω­λί­ων, ανα­φέ­ρε­ται ότι το σχέ­διο για τον «East Med» απο­τε­λεί «εστία εντά­σε­ων στην περιοχή».

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, που υπερ­ψή­φι­σαν και ύμνη­σαν τον αγω­γό και τον ρόλο των ΗΠΑ, τον Μάη του 2020 στη Βου­λή, εκτέ­θη­καν ανε­πα­νόρ­θω­τα. Για­τί αυτός ο αγω­γός, που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων της Ελλά­δας, του Ισρα­ήλ, της Κύπρου και σχε­διά­στη­κε για να υπη­ρε­τή­σει την «απε­ξάρ­τη­ση» της ΕΕ από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως μέσο καλ­λιέρ­γειας ψεύ­τι­κων προσ­δο­κιών και εξα­πά­τη­σης του λαού.

Βεβαί­ως, το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο της αμη­χα­νί­ας τους είναι ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί — τους οποί­ους τα αστι­κά κόμ­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζουν ως «προ­στά­τες-σωτή­ρες» — μιλώ­ντας για «εστία εντά­σε­ων στην περιο­χή» δικαιώ­νουν τις θέσεις του τουρ­κι­κού αστι­κού κρά­τους για τις θαλάσ­σιες ζώνες και φου­σκώ­νουν τα πανιά των διεκ­δι­κή­σε­ών του στην περιοχή.

Οι απο­λο­γη­τές του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού ανη­συ­χούν για ενδε­χό­με­νη «στρο­φή» των ΗΠΑ και προ­σέγ­γι­ση της Τουρ­κί­ας στο πλαί­σιο του στό­χου τους να δια­μορ­φω­θούν όροι για τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Ανατ. Μεσό­γειο (και το Αιγαίο) προς όφε­λος των αμε­ρι­κα­νι­κών και ευρω­παϊ­κών ενερ­γεια­κών κολοσ­σών, με θύμα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, σε συν­δυα­σμό με το «παζά­ρι» για πιο ενερ­γή συμ­με­το­χή της Τουρ­κί­ας στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς και την απο­δυ­νά­μω­ση της ρωσι­κής επιρροής.

Οι εξε­λί­ξεις απο­δο­μούν βασι­κούς ισχυ­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που μίλη­σαν για «ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία» και συνέ­δε­σαν τον αγω­γό με την ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση της χώρας. Ο τότε υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, για να ανα­δεί­ξει τη συναί­νε­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ανέ­φε­ρε ότι «εγώ ήμουν ο δρο­μέ­ας στα τελευ­ταία μέτρα. Ξεκί­νη­σε επί κυβέρ­νη­σης ΠΑΣΟΚ και συνε­χί­στη­κε επί δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ».

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε το σχε­τι­κό νομο­σχέ­διο, απο­κά­λυ­ψε τα αστι­κά παρα­μύ­θια και τεκ­μη­ρί­ω­σε ότι ο «East Med» (όπως και οι άλλοι ενερ­γεια­κοί αγω­γοί) δεν έχει καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού, υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, των ενερ­γεια­κών ομί­λων, συνι­στά εργα­λείο των ΗΠΑ και της ΕΕ στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία, τρο­φο­δο­τεί τις αντι­θέ­σεις της τουρ­κι­κής και της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, πολύ περισ­σό­τε­ρο που ο αγω­γός προ­ω­θεί­ται χωρίς να έχουν οριο­θε­τη­θεί οι ΑΟΖ στην περιοχή.

Ταυ­τό­χρο­να, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ σημεί­ω­σαν ότι η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, υπο­στη­ρι­χτές του αγω­γού, «που­λά­νε φύκια για μετα­ξω­τές κορ­δέ­λες», απο­κρύ­πτουν προ­βλή­μα­τα που μπο­ρούν να οδη­γή­σουν στη ματαί­ω­ση του «East Med».

Ανε­ξάρ­τη­τα από την τύχη του αγω­γού, οι θέσεις του ΚΚΕ επι­βε­βαιώ­νο­νται και στην πρά­ξη απο­δει­κνύ­ε­ται πως η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, οι ενερ­γεια­κές συμ­φω­νί­ες για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε ΝΑΤΟι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό και οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, που μετα­τρέ­πουν τη χώρα σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, στρέ­φο­νται κατά άλλων λαών, βάζουν τον λαό σε μεγά­λους κινδύνους.

Από αυτά εξά­γο­νται σημα­ντι­κά συμπε­ρά­σμα­τα, χρή­σι­μα για την ανά­πτυ­ξη της λαϊ­κής πάλης για την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, παίρ­νο­ντας υπό­ψη ότι η αξιο­ποί­η­ση των παρα­γω­γι­κών δυνα­το­τή­των της χώρας απαι­τεί ριζι­κές αλλα­γές, οργά­νω­ση της οικο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες και όχι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, διε­θνείς σχέ­σεις στη βάση του αμοι­βαί­ου οφέ­λους των λαών και απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμμαχίες.

* Το άρθρο ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από το «Παρόν της Κυριακής»

Του Γιώρ­γου ΜΑΡΙΝΟΥ
Ο Γ. Μαρί­νος είναι μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο