Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ομόφωνη απόφαση για επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ενέ­κρι­ναν ομό­φω­να σήμε­ρα την επι­βο­λή οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων εις βάρος της Βενε­ζου­έ­λας καθώς και εμπάρ­γκο στην πώλη­ση όπλων, κλι­μα­κώ­νο­ντας την παρέμ­βα­σή στη χώρα. Στην από­φα­σή τους επι­ση­μαί­νουν ότι οι περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τον προη­γού­με­νο μήνα όξυ­ναν την κρί­ση στη χώρα.

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών απο­φά­σι­σαν τη στα­δια­κή επι­βο­λή των μέτρων, προ­κει­μέ­νου να κλι­μα­κώ­σουν τις πιέ­σεις υπέρ της αντι­πο­λί­τευ­σης, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μάλι­στα το πρό­σχη­μα της απο­φυ­γής «οικο­νο­μι­κής και πολι­τι­κής κατάρ­ρευ­σης».

«Ό,τι κάνου­με έχει στό­χο να ξεκι­νή­σει διά­λο­γος μετα­ξύ της κυβέρ­νη­σης και της αντι­πο­λί­τευ­σης ώστε να βρε­θεί μια δημο­κρα­τι­κή και ειρη­νι­κή λύση», δήλω­σε ο Ισπα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Αλφόν­σο Ντά­στις στους δημοσιογράφους.

Σε κοι­νή τους ανα­κοί­νω­ση οι 28 υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ δήλω­σαν ότι η νομι­κή βάση για την επι­βο­λή απα­γό­ρευ­σης ταξι­δί­ων στην Ευρώ­πη και το πάγω­μα των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων «θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί με στα­δια­κό και ευέ­λι­κτο τρό­πο και μπο­ρεί να επε­κτα­θεί».

Αλή­θεια, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, δια του υπουρ­γού εξω­τε­ρι­κών κ.Κοτζιά, τι θέση πήρε στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα; 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο