Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» η μαχήτρια του ΔΣΕ Χρυσούλα Παπαλαζαρίδου — Λεβέντη

hrysoula_papalazaridou_leventi2

Χρυ­σού­λα Παπα­λα­ζα­ρί­δου – Λεβέ­ντη (1928–2016)

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

Τη  γνω­ρί­σα­με από την εμβλη­μα­τι­κή ασπρό­μαυ­ρη φωτο­γρα­φία του οπε­ρα­τέρ του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας Από­στο­λου Μου­σού­ρη, που κοσμεί μέχρι σήμε­ρα εκθέ­σεις και εκδό­σεις για τον ένδο­ξο ΔΣΕ. Στο άνθος της νιό­της της, η  Χρυ­σού­λα Παπα­λα­ζα­ρί­δου εντά­χτη­κε στο ΔΣΕ και πολέ­μη­σε για μια Ελλά­δα λεύ­τε­ρη και ανε­ξάρ­τη­τη και για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

Σήμε­ρα έπα­ψε να χτυ­πά η καρ­διά της, μετά από πολύ­και­ρη μάχη με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας που αντιμετώπιζε.

Η Χρυ­σού­λα Παπα­λα­ζα­ρί­δου – Λεβέ­ντη γεν­νή­θη­κε στις 6 Απρί­λη του 1928 στο Δόμι­ρο Σερ­ρών. Από τις γραμ­μές του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές μάχες στο Γράμ­μο-Βίτσι. Μετά την υπο­χώ­ρη­ση του ΔΣΕ κατέ­φυ­γε στη φιλό­ξε­νη ΣΔ Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας όπου έζη­σε για χρό­νια. Επα­να­πα­τρι­ζό­με­νη έζη­σε στη Λάρι­σα. Σε όλη της τη ζωή παρέ­μει­νε μαχή­τρια για τα ιδα­νι­κά του σοσια­λι­σμού-κομ­μου­νι­σμού. Ήταν μέλος του ΚΚΕ μέχρι που έκλει­σε τα μάτια της.

hrysoula_papalazaridou

«Χαρι­σμέ­νη στο Χρή­στο και την Έφη με σ. αγά­πη. Λεβέ­ντη Χρυ­σού­λα, Σμό­κο­βο 9/8/2003.»

Από το βιβλίο του Χρή­στου Ντα­βαν­τζή Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοι­πο­ρι­κό μιας ζωής που κυκλο­φό­ρη­σε πριν λίγες μέρες (δεί­τε εδώ) μετα­φέ­ρου­με δυο ακό­μα φωτο­γρα­φί­ες της Χρυ­σού­λας Παπα­λα­ζα­ρί­δου – Λεβέ­ντη. Είναι τρα­βηγ­μέ­νες (όπως και η πρώ­τη φωτο­γρα­φία) από την Α΄  Συν­διά­σκε­ψη Γυναι­κών στο Βίτσι, στις 8 Μάρ­τη του 1949. Τη μια φωτο­γρα­φία συνο­δεύ­ει ιδιό­χει­ρη αφιέ­ρω­ση της μαχή­τριας του ΔΣΕ προς τον συγ­γρα­φέα του βιβλί­ου και τη σύζυ­γό του: «Χαρι­σμέ­νη στο Χρή­στο και την Έφη με σ. αγά­πη. Λεβέ­ντη Χρυ­σού­λα, Σμό­κο­βο 9/8/2003.»

hrysoula_papalazaridou2

Χρυ­σού­λα Παπα­λα­ζα­ρί­δου – Λεβέ­ντη (1928–2016)

Η Χρυ­σού­λα Παπα­λα­ζα­ρί­δου – Λεβέ­ντη ανή­κει στη γενιά των κομ­μου­νι­στών, των αλύ­γι­στων της ταξι­κής πάλης, που πάντα θα εμπνέ­ουν με τη ζωή και τη δρά­ση τους τις νεό­τε­ρες γενιές. Άφη­σε παρα­κα­τα­θή­κη μια ζωή δοσμέ­νη στον αγώ­να για τα δίκια του λαού, τη λευ­τε­ριά του, την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό. Έζη­σε ως κομ­μου­νί­στρια, ως αντάρ­τισ­σα και ως τέτοια την αποχαιρετάμε.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 20 Ιού­νη, στις 6 το από­γευ­μα, στο Νέο Κοι­μη­τή­ριο Λάρισας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο