Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο ποιητής Φίλιππος Μαυρογιώργης

Σε ηλι­κία 92 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο ποι­η­τής-συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος, κρι­τι­κός, δικη­γό­ρος, μαχη­τής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Φίλιπ­πος Μαυρογιώργης.

Ο Φίλιπ­πος Μαυ­ρο­γιώρ­γης γεν­νή­θη­κε το 1924 στην Ικα­ρία. Σπού­δα­σε στην Πάντειο, στη Νομι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κης και σε σχο­λή σκη­νο­θε­σί­ας κινη­μα­το­γρά­φου και άσκη­σε τη δικη­γο­ρία. Στην Κατο­χή υπη­ρέ­τη­σε στις ελλη­νι­κές  μονά­δες της Μέσης Ανατολής.

Αξιό­λο­γη και ποι­κί­λη η πνευ­μα­τι­κή προ­σφο­ρά του με τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της  να είναι το δίπτυ­χο «αγώ­νας-τέχνη του λόγου, δηλα­δή αγώνας-ποίηση».

Στον πνευ­μα­τι­κό χώρο εμφα­νί­στη­κε το 1957 με την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Νικα­ριά», ενώ ακο­λού­θη­σαν οι ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές «Πορεία Ειρή­νης» 1967, «Της φωτιάς και της δρο­σιάς» 1977, «Αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κα» 1979 (τιμη­τι­κή διά­κρι­ση του βρα­βεί­ου Ειρή­νης «Ιπε­κτσί»), «Καλη­μέ­ρα αυγή» 1980, «Μνη­μό­συ­να» 1981, «Η Μπα­λά­ντα της Ειρή­νης» 1984 (πρώ­το βρα­βείο Ειρή­νης Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, τιμη­τι­κή διά­κρι­ση του βρα­βεί­ου Ειρή­νης «Ιπε­κτσί»), «Φύλ­λα Δάφ­νης» 1985 κ.ά. Δημο­σί­ευ­σε επί­σης κρι­τι­κά δοκί­μια και μελέ­τες σε εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά  για τον Κάλ­βο, Παλα­μά, Σεφέ­ρη, Βάρ­να­λη, Κοτζιού­λα, δημο­τι­κό τρα­γού­δι. Ήταν μέλος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών.

Είχε για χρό­νια την ευθύ­νη για την έκδο­ση του περιο­δι­κού «Ικα­ρια­κά», της Πανι­κα­ρια­κής Αδελ­φό­τη­τας Αθη­νών και της εφη­με­ρί­δας «Νέα Ικα­ρία». Υπήρ­ξε δρα­στή­ριο μέλος του ελλη­νι­κού Κινή­μα­τος Ειρή­νης και μέλος της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Λογοτεχνών.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάβ­βα­το στον Εύδη­λο Ικαρίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο