Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ»

Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων από το θάνα­το του σπου­δαί­ου Γερ­μα­νού συγ­γρα­φέα Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, η Κεντρι­κή Σκη­νή του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Μαρα­θώ­να παρου­σιά­ζει την παρά­στα­ση «Εγώ, ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ», μία συρ­ρα­φή κει­μέ­νων από θεα­τρι­κά έργα και ποι­ή­μα­τά του.

Κάτω από τις σκη­νο­θε­τι­κές οδη­γί­ες και τη διδα­σκα­λία του Νίκου Γκε­σού­λη, η ομά­δα της Κεντρι­κής Σκη­νής καθ’ όλη τη διάρ­κεια της χρο­νιάς μελέ­τη­σε το έργο του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ και επέ­λε­ξε τα απο­σπά­σμα­τα, που δημιούρ­γη­σαν μία ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση για το μεγά­λο ανα­μορ­φω­τή του παγκό­σμιου θεά­τρου. «Εζη­σα ανά­με­σα στους ανθρώ­πους τον και­ρό της ανταρ­σί­ας. Κι επα­να­στά­τη­σα μαζί τους», λέει ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ στο «Ποί­η­μα προς τους νέους». Κι αυτή είναι η ρίζα όλης της στά­σης του απέ­να­ντι στη ζωή και την τέχνη.

Η τελευ­ταία παρά­στα­ση του έργου «Εγώ, ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ», θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί  την Πέμ­πτη 15 Σεπτέμ­βρη οπό­τε και η Κεντρι­κή Σκη­νή του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Μαρα­θώ­να θα συμ­με­τά­σχει με το συγκε­κρι­μέ­νο έργο στους 30ούς Πανελ­λή­νιους Θεα­τρι­κούς Αγώ­νες Ερα­σι­τε­χνι­κών Θιά­σων Δήμου Ζωγράφου.

Τη μου­σι­κή της παρά­στα­σης υπο­γρά­φει ο Γιάν­νης Ψει­μά­δας, τα κοστού­μια και τα σκη­νι­κά η Δήμη­τρα Χαλ­κιο­πού­λου και τις χορο­γρα­φί­ες η Αγγε­λι­κή Ρέρ­ρα. Επι­λο­γή κει­μέ­νων: Θεα­τρι­κή ομά­δα. Μετά­φρα­ση κει­μέ­νων: Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος, Κώστας Κου­λου­φά­κος, Τίτος Πατρί­κιος. Φωτι­σμοί: Μαρί­να Λεφέβρ. Παίρ­νουν μέρος (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά): Ευστα­θία Βασι­λά­κη, Τίνα Βασι­λο­πού­λου, Βασί­λης Γερα­μά­νης, Νίκος Καρα­κου­λά­κο­γλου, Μαρία Κοντο­θό­δω­ρα, Μαριάν­τζε­λα Κων­στα­ντι­νί­δη, Γιώρ­γος Λέπου­ρης, Λάμπρος Πανό­που­λος, Μαρ­γα­ρί­τα Πατέ­λου, Αγγε­λι­κή Ρέρ­ρα, Ηρώ Σιλα­μια­νού, Κατε­ρί­να Σκόρ­δη-Τσού­ρα, Χάι­δω Σπα­νο­πού­λου, Σωτη­ρία Τσέ­λιου-Παπ­πά, Χρή­στος Φίλιππας.

Φωνη­τι­κά: Ολγα Πάσχου, Κατε­ρί­να Χατζά­κη. Ενορ­χή­στρω­ση, πλή­κτρα, σαξό­φω­νο, ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα: Γιάν­νης Ψειμάδας.

Ωρα έναρ­ξης: 21.00.

Διάρ­κεια: 1 ώρα και 15 λεπτά, Χωρίς διάλειμμα.

Τιμή εισι­τη­ρί­ου: 3 ευρώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο