Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τη 55η επέτειο της “Απόβασης στον Κόλπο των Χοίρων” (17/4)

plagia_giron_ekdilosi

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κυρια­κή 17 Απρί­λη 19.30

Σε αυτή­την κρί­σι­μη περί­ο­δο των τελευ­ταί­ων χρό­νων, βιώ­νου­με την επί­θε­ση διαρ­κεί­ας του νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και των παρα­γώ­γων του που άμε­σο στό­χο έχουν την απο­δό­μη­ση των κοι­νω­νιών μέσα από το τσά­κι­σμα της εργα­τι­κής τάξης, της νεο­λαί­ας και των εκφρά­σε­ών τους. Παράλ­λη­λα δεχό­μα­στε την μιντια­κή επί­θε­ση που στο­χεύ­ει την συλ­λο­γι­κή μνή­μη των κινη­μά­των και όλων των αγω­νι­στριών και αγω­νι­στών, και που υπο­βαθ­μί­ζει τις ιστο­ρι­κές μας νίκες που έδω­σαν ώθη­ση στην ιστορία.

Επει­δή αυτή η «μνή­μη» δεν θέλου­με να μπει στην λήθη, το Café Satyricon θα διορ­γα­νώ­σει μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων με σκο­πό να ανα­δει­χθούν αυτές οι στα­γό­νες ιστο­ρί­ας, να διδα­χθού­με από τις μικρές ήττες και τις μεγά­λες στιγ­μές που χάθη­καν, να πάρου­με κου­ρά­γιο από τις νίκες και να συνε­χί­σου­με ατα­λά­ντευ­τα μπροστά.

Στο πλαί­σιο των προ­α­να­φερ­θέ­ντων το Café Satyricon και ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρ­τί» συν­διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση- συζή­τη­ση με αφορ­μή την επέ­τειο των 55 ετών από την ιστο­ρι­κή νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης ένα­ντι του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, όταν η CIA  υπο­στή­ρι­ξε την βίαια ανα­τρο­πή της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και απο­βί­βα­σε, στις 17 Απρί­λη του 1961, 1500 ενόπλους.

Θα προ­βλη­θεί οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό και την συζή­τη­ση θα ανοί­ξει ο Τζωρτζ  Μεχρα­μπιάν, εκ μέρους του «Χοσέ Μαρτί».

Τέλος, το Café Satyricon είναι ανοι­κτό σε κάθε πρό­τα­ση σωμα­τεί­ου, συλ­λο­γι­κό­τη­τας, πολι­τι­κής οργά­νω­σης για διορ­γά­νω­ση ή συν­διορ­γά­νω­ση για ανά­λο­γων γεγονότων.

Στον χώρο θα λει­τουρ­γή­σει πολι­τι­κό βιβλιο­πω­λείο από τις εκδό­σεις «Διε­θνές Βήμα» και Red Marks.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο