Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση-παρουσίαση της έκδοσης: “Θα συνεχίσουμε να προχωράμε με βήμα σταθερό”, Ραούλ Κάστρο (22/10)

raul15

Από το κείμενο:

·       «Εάν πετύ­χουν κάποια μέρα να μας δια­σπά­σουν θα είναι η αρχή του τέλους για την πατρί­δα μας, την Επα­νά­στα­ση, τον σοσια­λι­σμό και για την εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία που ατσα­λώ­θη­καν με την αντί­στα­ση και τη θυσία τόσων γενε­ών Κου­βα­νών από το 1868».

·       «Πρέ­πει να ενι­σχύ­ου­με ανά­με­σά μας την αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κουλ­τού­ρα […] ενά­ντια στις από­πει­ρες εδραί­ω­σης προ­τύ­πων μικρο­α­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τον ατο­μι­σμό, τον εγω­ι­σμό, την αισχρο­κέρ­δεια, την κοι­νο­το­πία και την όξυν­ση του καταναλωτισμού».

·       «Η ανά­πτυ­ξη της εθνι­κής οικο­νο­μί­ας, μαζί με τον αγώ­να για την ειρή­νη και την ιδε­ο­λο­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα, είναι οι βασι­κές απο­στο­λές του Κόμ­μα­τος […] καθώς εξα­σφα­λί­ζει τη συνει­δη­τή, ενερ­γη­τι­κή και αφο­σιω­μέ­νη συμ­με­το­χή της πλειο­νό­τη­τας του πλη­θυ­σμού στη δια­δι­κα­σία επι­και­ρο­ποί­η­σης του οικο­νο­μι­κού και κοι­νω­νι­κού μοντέλου».

·       «Είναι επι­τα­κτι­κή η άρση του απο­κλει­σμού […] και πρέ­πει να επι­στρα­φούν τα εδά­φη που κατέ­χο­νται παρά­νο­μα από τη Ναυ­τι­κή Βάση του Γκουα­ντά­να­μο, γεγο­νός που αντί­κει­ται στη θέλη­ση της κυβέρ­νη­σης και του λαού της Κούβας».

·       «Κανέ­νας δεν θα πρέ­πει να εκλά­βει ότι, για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κάτι τέτοιο, η Κού­βα θα απαρ­νη­θεί τις αξί­ες της Επανάστασης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο