Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση εικαστικών τεχνών: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – Εγκαίνια: Τετάρτη 23 Νοέμβρη

venezuela-zografiki

Ο πολι­τι­στι­κός χώρος “Francisco de Miranda”, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, φιλο­ξε­νεί την έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, με σκο­πό να ανα­δεί­ξει, στο ελλη­νι­κό κοι­νό, μερι­κά από τα πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κά έργα τέχνης της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, από 23 Νοέμ­βρη 2016 έως τις 11 Γενά­ρη 2017.

Εγκαί­νια Έκθε­σης: Τετάρ­τη, 23 Νοέμ­βρη 2016, ώρα 19:30

Με αυτή την ευκαι­ρία, τα έργα μεγά­λης φήμης καλ­λι­τε­χνών, όπως της Jacqueline Rosenberg από το Moura-Schinas της Βρα­ζι­λί­ας, της Juana Page από την Αργε­ντι­νή, του Jorge Cabieses-Valdes από τη Χιλή, του Francisco Rojas Miramontes από το Μεξι­κό, του Roberto Vergara από τον Πανα­μά, του Pedro Caballero από το Περού, της Estela Carballo από την Ουρου­γουάη και του Pedro Leon Zapata από τη Βενε­ζου­έ­λα, εκτί­θε­νται όλα μαζί σε ενιαίο χώρο για να προ­σφέ­ρουν ένα μονα­δι­κό μείγ­μα ρεα­λι­σμού, αφαί­ρε­σης και ζωγρα­φι­κού μανιε­ρι­σμού, που απο­τε­λεί­ται από τα δια­φο­ρε­τι­κά καλ­λι­τε­χνι­κά ενδια­φέ­ρο­ντα, που μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει η Λατι­νι­κή Αμερική.

Πολι­τι­στι­κός χώρος “Francisco de Miranda”

Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενεζουέλας,

Χάρη­τος 6, Κολωνάκι

Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή 09.00 — 17:00

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο