Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

EL CHE! ΕΝΑΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ! — του Σπύρου Σταθάτου

Τι γίνε­ται όταν το πάθος σου για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του μεγά­λου Τσε Γκε­βά­ρα απο­τυ­πώ­νε­ται σε έναν τόσο ξεχω­ρι­στό μονό­λο­γο; Ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και ηθο­ποιός Βασί­λης Κυριά­κου ενσαρ­κώ­νει τον θρυ­λι­κό επα­να­στά­τη σε μια παρά­στα­ση που έχει τόσα να προ­σφέ­ρει αλλά και να θυμί­σει στον θεα­τή. Εμείς την παρα­κο­λου­θή­σα­με στον φιλό­ξε­νο χώρο της σχο­λής Εl Abrazo Τango, όπου κυριαρ­χεί το αργε­ντί­νι­κο στοι­χείο και έχει ήδη φιλο­ξε­νη­θεί δύο φορές (17 και 24/2) ενώ υπάρ­χει και άλλη μια παρά­στα­ση το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το 2/3 στις 20:30, προ­τού μετα­φερ­θεί στο Παρί­σι στις 9/3 στο Comedie Nation.

Η ιστο­ρία ξεκι­νά από το θάνα­το του Τσε Γκε­βά­ρα, ο οποί­ος έγι­νε στις 9/10/1967 στο χωρίο Λα Χιγκέ­ρα της Βολι­βί­ας, κατό­πιν εντο­λής του δικτά­το­ρα Μπα­ριέ­ντος, με εννιά σφαί­ρες στο στή­θος και στο θώρα­κα. Ένας θάνα­τος πολύ βολι­κός για τους επι­κρι­τές του Τσε, που έγι­νε για­τί στο δύσκο­λο τελευ­ταίο του αγώ­να τον άφη­σαν αβοήθητο.

Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, είναι ότι ο Τσε δεν πέθα­νε ποτέ. Πυρο­βό­λη­σε τους επί­δο­ξους δολο­φό­νους του και κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει, ώσπου τελι­κά έφτα­σε στο σπί­τι του, στο Μπου­έ­νος Άιρες. Εκεί κατά­φε­ρε τελι­κά να απο­τί­σει φόρο τιμής στην αγα­πη­μέ­νη του μητέ­ρα Σέλια, που δεν πρό­λα­βε να την κηδέ­ψει και να την αποχαιρετίσει.

Ύστε­ρα ο Βασί­λης Κυριά­κου, επι­χει­ρεί ένας Flashback στην ζωή του Τσε, χωρίς ίχνος υπερ­βο­λής και προ­σπα­θώ­ντας να απο­δώ­σει τον ήρωα στην σωστή του διά­στα­ση. Μιλά­ει για την γέν­νη­ση του, τους γονείς του, την μάχη με το άσθμα που τον συντρό­φευε σε όλη την ζωή του αλλά και την από­φα­σή του να ακο­λου­θή­σει το δρό­μο της ιατρικής.

Η πορεία του θα συνε­χι­στεί με την από­φα­ση του να γυρί­σει, με τον επι­στή­θιο φίλο του Αλμπέρ­το Γρα­νά­δο, την Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή με μια μοτο­συ­κλέ­τα. Εκεί ουσια­στι­κά, παρα­τη­ρώ­ντας την εκμε­τάλ­λευ­ση του ανθρώ­που από άνθρω­πο, γεν­νιέ­ται η επα­να­στα­τι­κή του συνεί­δη­ση. Όταν γυρί­ζει από αυτό το ταξί­δι, τελειώ­νει την ιατρι­κή αλλά φαί­νε­ται ότι δεν είναι αυτό που τον τραβάει.

Η γνω­ρι­μία του με τον Φιντέλ Κάστρο, θα απο­δει­χθεί κατα­λυ­τι­κή για την μετέ­πει­τα πορεία του. Μαζί με μια χού­φτα επα­να­στα­τών σαλ­πά­ρουν με το πλοίο Γκράν­μα προς τις ακτές της Κού­βας, για να την απε­λευ­θε­ρώ­σουν από το καθε­στώς του δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα. Τα κατα­φέρ­νουν και ο ίδιος γίνε­ται “Comandante”. Παί­ζει κατα­λυ­τι­κό ρόλο στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση αλλά και στην προ­σπά­θεια ανα­γέν­νη­σης της Κού­βας ως Υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας και πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας. Κάπου εδώ όμως, πιστεύ­ει ότι το έργο του έχει ολο­κλη­ρω­θεί. Παραι­τεί­ται από τα αξιώ­μα­τά του και φεύ­γει πρώ­τα για το Κον­γκό και μετά για την Βολι­βία για να μετα­φέ­ρει τη φλό­γα της επα­νά­στα­σης και όλες τις κατα­πιε­σμέ­νες χώρες. Εκεί τον βρί­σκει ο θάνατος.

Ο μονό­λο­γος που παρα­κο­λου­θού­με με αμειω­το ενδια­φέ­ρον επί μιά­μι­ση ώρα είναι αντά­ξιος της προ­σω­πι­κό­τη­τας του μεγά­λου Επα­να­στά­τη. Σε κανέ­να σημείο δεν φάνη­κε να πλα­τειά­ζει ή να επα­να­λαμ­βά­νε­ται ο ρόλος και αυτό οφεί­λε­ται στο πάθος, στη θέρ­μη αλλά και στην υπο­κρι­τι­κή ικα­νό­τη­τα του Βασί­λη Κυριά­κου. Θα λέγα­με ότι είναι μια παρά­στα­ση που σε κερ­δί­ζει από το πρώ­το ως το τελευ­ταίο λεπτό και σε κάνει να ταυ­τί­ζε­σαι με τον ήρωα στην  προ­σπά­θειά του να δημιουρ­γή­σει τον νέο άνθρωπο.

Η φλό­γα του Επα­να­στά­τη Τσε φαί­νε­ται στα μάτια του θεα­τρι­κού συγ­γρα­φέα, αλλά και ηθο­ποιού Βασί­λη Κυριά­κου γεγο­νός το οποίο, αν μη τι άλλο, μας συγκινεί.

 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ!

ΙΝFΟ: EL ABRAZO TANGO (Καραβαγγέλη1, Αμπελόκηποι.)

          2/3/2024 20:30

          COMEDIE NATION, 9/3/2024 στις 16:00, Παρίσι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο