Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«EL GRECO-ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ» («Αλκυονίς» 5/2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ

«EL GRECO-ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ» 

 

Οι μελε­τη­τές της Ιστο­ρί­ας της Τέχνης αλλά και το συνε­χώς αυξα­νό­με­νο κοι­νό των έργων του δεν παύ­ουν να προ­σπα­θούν να κατα­νο­ή­σουν το «μυστή­ριο» που κρύ­βει το έργο του Δομί­νι­κου Θεοτοκόπουλου.

Προ­σπα­θούν να κατα­λά­βουν την αισθη­τι­κή ιδιαι­τε­ρό­τη­τά του που του επι­τρέ­πει να παρα­μέ­νει μονα­δι­κός στην Ιστο­ρία της Ζωγραφικής.

Όπως έγρα­ψε ο Βυζα­ντι­νο­λό­γος-Ακα­δη­μαϊ­κός Μανώ­λης Χατζη­δά­κης, «Ο Δομί­νι­κος ξεκι­νά και ωρι­μά­ζει μέσα στο Μεσαιω­νι­κό Ενε­το­κρα­τού­με­νο κόσμο της Κρή­της, όπου ζωγρα­φί­ζει βυζα­ντι­νά-χωρίς να αγνο­εί τα βενε­τσιά­νι­κα-μυεί­ται στην Βενε­τία τα μυστι­κά της μεγά­λης τέχνης των μαστό­ρων της, δέχε­ται στη Ρώμη τα μανιε­ρί­στι­κα κατά­λοι­πα της επο­χής του Μιχα­ήλ Άγγε­λου και ελευ­θε­ρώ­νε­ται στην Ισπα­νία του Φίλιπ­που του Β’, όπου τελι­κά ώρι­μος δίδει την καλ­λι­τε­χνι­κή έκφρα­ση σε έναν κόσμο που τη στερείται…»

Ο Δομί­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος, χωρίς προ­γό­νους και απο­γό­νους, παρα­μέ­νει πάντα ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ζωγρά­φους και ένα από τα πιο πρω­τό­τυ­πα πνευ­μα­τι­κά φαι­νό­με­να όλων των εποχών.

«Δού­λε­ψε σε μεγά­λο αιώ­να, μεγα­λύ­τε­ρος Απελ­λής, όχι για την επευ­φη­μία που αγο­ρά­ζε­ται και την ιδιορ­ρυθ­μία του θα την θαυ­μά­σουν, δεν θα την μιμη­θούν οι αιώ­νες …», έγρα­ψε στο επι­τά­φειο σονέ­το για τον έλλη­να φίλο του ο ποι­η­τής Ορτέν­σιο Φέλιξ Παραβιθίνο.

Για να κατα­νο­ή­σει όμως κανείς αυτό το μυστι­κό της μονα­δι­κό­τη­τας του Θεο­το­κό­που­λου, είναι απα­ραί­τη­το να παρα­κο­λου­θή­σει από τα πρώ­τα του βήμα­τα την πνευ­μα­τι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή του δια­μόρ­φω­ση και την ανά­πτυ­ξη της προ­σω­πι­κό­τη­τάς του μέσα στο δημιουρ­γι­κό κλί­μα της Κρη­τι­κής Ανα­γέν­νη­σης καθώς και τα κεί­με­να – σχό­λια του ζωγρά­φου, αργό­τε­ρα, στα περι­θώ­ρια των βιβλί­ων της πλού­σιας βιβλιο­θή­κης του.

Για­τί όταν μελε­τή­θη­καν και παρου­σιά­στη­καν, κατά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, αυτά τα σχό­λια από τους Ισπα­νούς ιστο­ρι­κούς της Τέχνης Φερ­νά­ντο Μαρί­ας και Αγκο­στιν Μπου­στα­μά­ντε, απο­κα­λύ­φθη­κε ένας ζωγρά­φος-φιλό­σο­φος, πρω­το­πό­ρος στην επο­χή του που έδι­νε στο μέχρι τότε χει­ρω­νά­κτη τεχνί­τη την πραγ­μα­τι­κή κοι­νω­νι­κή του υπό­στα­ση ενός δηλα­δή ελεύ­θε­ρου πνευ­μα­τι­κά σκε­πτό­με­νου καλλιτέχνη.

Από την οπτι­κή αυτή, η ται­νία ανα­ζη­τά να κατα­νο­ή­σει τις διά­φο­ρες πτυ­χές του φαι­νο­μέ­νου Δομί­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος, της μεγα­λύ­τε­ρης πνευ­μα­τι­κής δόξας του Σύγ­χρο­νου Ελλη­νι­σμού, που ενώ υπέ­γρα­φε τα έργα του πάντα στα Ελλη­νι­κά, έμει­νε στην Ιστο­ρία με το ισπα­νι­κό άρθρο EL και το ιτα­λι­κό GRECO, EL GRECO ο Έλληνας.

Η επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα της ται­νί­ας στην Αθή­να θα γίνει στον κινη­μα­το­γρά­φο «Αλκυο­νίς», Ιου­λια­νού 42, στά­ση ΗΣΑΠ Βικτώ­ρια, την Κυρια­κή 5 Φεβρουα­ρί­ου στις 12 το μεσημέρι.

Την προ­βο­λή θα προ­λο­γί­σει ο συγ­γρα­φέ­ας και θεω­ρη­τι­κός του κινη­μα­το­γρά­φου Τάσος Γου­δέ­λης. Η ται­νία έχει διάρ­κεια 82 λεπτά και οι βασι­κοί συντε­λε­στές είναι:

Έρευ­να-κάμε­ρα:

Λευ­τέ­ρης Χαρωνίτης

Αφη­γη­τές :

Αχιλ­λέ­ας Κυρια­κί­δης-Άννα Χατζηχρήστου

Μοντάζ-Καλ­λι­τε­χνι­κή Επιμέλεια:

Μιχά­λης Γαλανάκης

Μου­σι­κή:

Orlante De Lassos-Diego Ortiz-Frankiskos Leon Taritis-Palestrina

Φωτο­γρα­φία:

Κωστής Παπα­να­στα­σά­τος

Διεύ­θυν­ση Παραγωγής:

Κάτια Καπά­του

Συμ­με­το­χή στην παραγωγή:

Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινηματογράφου

ΕΡΤ Α.Ε.

Περι­φέ­ρεια Κρήτης

ΟΤΕ History Channel

Υπο­στή­ρι­ξη:

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Ηρακλείου

Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Σει­σαρ­χών Δήμου Ανωγείων

Παρα­γω­γή-Σενά­ριο-Σκη­νο­θε­σία:

Λευ­τέ­ρης Χαρωνίτης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο