Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η γνω­στή ιστο­σε­λί­δα «Ellinika Hoaxes». Ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, σε περί­ο­δο ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου όπου η προ­πα­γάν­δα και η λογο­κρι­σία σαρώ­νουν, τα «Ellinika Hoaxes» παίρ­νουν «προ­α­γω­γή». Από χωρο­φύ­λα­κες γίνο­νται ενω­μο­τάρ­χες στην «χωρο­φυ­λα­κή» του δια­δι­κτύ­ου, κρί­νο­ντας τους πάντες και τα πάντα, σύμ­φω­να με τα κρι­τή­ρια που έχει θέσει το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Έχου­με προ­σω­πι­κή εμπει­ρία για όσα λέμε. Το «ΑΤΕΧΝΩΣ» υπήρ­ξε από τα πρώ­τα μέσα στα οποία τα «Ellinika Hoaxes» επι­χεί­ρη­σαν να επι­βάλ­λουν το νόμο της «ΝΑΤΟι­κής αλή­θειας». Τον Οκτώ­βρη του 2018, οι δια­δι­κτυα­κοί χωρο­φύ­λα­κες (δεν είχαν πάρει προ­α­γω­γή ακό­μη) είχαν προ­σπα­θή­σει να δια­ψεύ­σουν την είδη­ση που πρω­το­δη­μο­σί­ευ­σε το «ΑΤΕΧΝΩΣ» για το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης της Δανί­ας σύμ­φω­να με το οποίο προ­βλέ­πο­νταν ποι­νές φυλά­κι­σης σε όσους ασκούν κρι­τι­κή στην εγκλη­μα­τι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ. Κατη­γό­ρη­σαν, λοι­πόν, ξεδιά­ντρο­πα το «ΑΤΕΧΝΩΣ» για παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, αλλά τους ήρθε… άσο ημί­χρο­νο, διπλό τελι­κό. Κοι­νώς, οι φωστή­ρες των «Ellinika Hoaxes» πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν κου­ρε­μέ­νοι, καθώς η είδη­ση επι­βε­βαιώ­θη­κε από πλη­θώ­ρα δημο­σιευ­μά­των του αστι­κού Τύπου της Δανίας.

Το παρα­πά­νω γεγο­νός έλα­βε χώρα τον Οκτώ­βρη του 2018, πρω­τού οι χωρο­φύ­λα­κες γίνουν ενω­μο­τάρ­χες ανα­λαμ­βά­νο­ντας για λογα­ρια­σμό του Facebook τον έλεγ­χο των «Fake News». Βέβαια, τα παλι­κά­ρια των «Ellinika Hoaxes» είχαν φρο­ντί­σει να δώσουν πολ­λά δια­πι­στευ­τή­ρια όπως, μετα­ξύ άλλων, ξεπλέ­νο­ντας τον ρόλο της ΜΚΟ «Λευ­κά Κρά­νη» στην Συρία αλλά και υιο­θε­τώ­ντας τα επι­χει­ρή­μα­τα των χου­ντο­ντερ­τι­λή­δων και χρυ­σαυ­γι­τών για την… μη ύπαρ­ξη νεκρών στο Πολυ­τε­χνείο! Ιδιαί­τε­ρα σε ότι αφο­ρά το τελευ­ταίο η γελοιο­ποί­η­σή τους ήταν ολοκληρωτική:

Τα «Ellinika Hoaxes» υπο­στή­ρι­ξαν πως η είδη­ση ότι υπήρ­ξαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο είναι «ψευ­δής». Ξέρε­τε για­τί; Διό­τι, όπως ισχυ­ρί­στη­καν, νεκροί υπήρ­ξαν μεν, όχι όμως ΕΝΤΟΣ του Πολυ­τε­χνεί­ου, αλλά έξω απ΄αυτό! Δηλα­δή, σα να λέμε, όχι πενή­ντα εκα­το­στά εντός της πύλης, αλλά πενή­ντα εκα­το­στά εκτός, στο πεζο­δρό­μιο επί της Πατησίων.

Επιστολή-υπόμνημα του «ΑΤΕΧΝΩΣ» στην ΕΣΗΕΑ

Το «ΑΤΕΧΝΩΣ» δεν έμει­νε άπρα­γο μπρο­στά στην δρά­ση των δια­δι­κτυα­κών μπά­τσων. Πέραν των συνε­χών δημο­σιευ­μά­των, απευ­θύν­θη­κε στην Ένω­ση Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών με υπό­μνη­μα (12/10/2018) του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακα­βά­νη (μέλος της ΕΣΗΕΑ), στο οποίο πέραν των επι­ση­μάν­σε­ων έμπαι­ναν και συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα. Μετα­ξύ άλλων, το υπό­μνη­μα επεσήμαινε:

«Πάμε σε μια κατά­στα­ση στο χώρο της ενη­μέ­ρω­σης όπου το συμπέ­ρα­σμα (ως γενί­κευ­ση επι­μέ­ρους γεγο­νό­των — ειδή­σε­ων) «Το ΝΑΤΟ μακε­λεύ­ει λαούς» και η «ΕΕ είναι εκκο­λα­πτή­ριο του φασι­σμού και οργα­νι­σμός για την εντα­τι­κό­τε­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων της Ευρώ­πης» θα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως fake news και ενδε­χο­μέ­νως θα διώ­κε­ται; Η πρό­σφα­τη ιστο­ρία μας (ελλη­νι­κή) έχει να μας διδά­ξει πολ­λά. Αφέ­λειες και ψευ­δαι­σθή­σεις δε μας επι­τρέ­πο­νται.»  (Δια­βά­στε το υπό­μνη­μα εδώ)

Η ΕΣΗΕΑ έπρα­ξε το ανα­με­νό­με­νο. Σιώ­πη­σε και αδια­φό­ρη­σε (πού να βρουν χρό­νο στις τόσες δημο­σιο­σχε­τί­στη­κες ασχο­λί­ες τους για τα προ­βλή­μα­τα των δημο­σιο­γρά­φων και της ενημέρωσης).

«Μουσαφίρηδες» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπάτσοι στο Facebook

Το 2019 ανα­κοι­νώ­θη­κε η συνερ­γα­σία του Facebook με την ιστο­σε­λί­δα «Ellinika Hoaxes» στο πλαί­σιο της «κατα­πο­λέ­μη­σης των ψευ­δών ειδή­σε­ων». Με απλά λόγια, όποιες αναρ­τή­σεις κρί­νουν τα «Ellinika Hoaxes» ότι δεν είναι αλη­θείς θα επι­ση­μαί­νο­νται ως «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση» και όσοι τις δημο­σιεύ­ουν και τις ανα­πα­ρά­γουν θα έχουν ανά­λο­γες ποι­νές από το Facebook.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δημο­σιο­ποί­η­σε η ιστο­σε­λί­δα, για τις υπη­ρε­σί­ες που προ­σέ­φε­ρε το 2019, εισέ­πρα­ξε το ποσό των 269.480 ευρώ, το οποίο καθο­ρί­ζε­ται από τον αριθ­μό των ελεγ­χό­με­νων αναρ­τή­σε­ων. Η δυνα­τό­τη­τα που τους παρέ­χε­ται να πέφτουν ενη­με­ρω­τι­κές σελί­δες εξαι­ρε­τι­κά χαμη­λά στην κατά­τα­ξη και στη δυνα­τό­τη­τα διά­δρα­σης με το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό, συνε­πά­γε­ται περιο­ρι­σμό της εμβέ­λειας του μέσου. Επί­σης, η ανα­γρα­φή μιας είδη­σης ως fake news πλήτ­τει θανά­σι­μα την αξιο­πι­στία ενός ενη­με­ρω­τι­κού μέσου στο κοι­νό. Και αυτό δεν είναι το χει­ρό­τε­ρο που μπο­ρεί να υπο­στεί ένα μέσο. Επι­κρέ­μα­ται ο κίν­δυ­νος το facebook να «ρίξει» τη σελίδα.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με: Το 2019 «έρι­ξαν» στο Facebook την σελί­δα «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα», με περισ­σό­τε­ρους από 20.000 followers, εξαι­τί­ας του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου των αναρ­τή­σε­ων της, ενώ η σελί­δα του «ΑΤΕΧΝΩΣ» βρέ­θη­κε ενα βήμα πριν την δια­γρα­φή, λαμ­βά­νο­ντας ειδο­ποί­η­ση για δήθεν «παρα­βί­α­ση των όρων της κοινότητας»).

Η εν λόγω συνερ­γα­σία δεν ήταν κεραυ­νός εν αιθρία, δεδο­μέ­νου ότι είχε προη­γη­θεί η πρό­σκλη­ση της εν λόγω σελί­δας στο συνέ­δριο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (Fact-Checking in EU) με «σκο­πό τον συντο­νι­σμό των ομά­δων και οργα­νι­σμών που ελέγ­χουν τις ψευ­δείς ειδή­σεις στην Ευρώ­πη, με απώ­τε­ρο σκο­πό την ανά­λη­ψη πρω­το­βου­λιών για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­κλή­σε­ων στο θέμα της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης ενό­ψει των Ευρω­ε­κλο­γών του Μαΐ­ου 2019». Ποιός τους προ­σκά­λε­σε εκεί; Για­τί παρα­κάμ­φθη­κε η ΕΣΗΕΑ (η οποία δήλω­σε άγνοια για το γεγονός);

Μέχρι και ο τότε υπουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής Λευ­τέ­ρης Κρέ­τσος έθε­σε δημό­σια το ζήτη­μα: Η εται­ρία ELLINIKA HOAXES δεν έχει τα απα­ραί­τη­τα εχέγ­γυα για να παί­ξει τον ρόλο που της ανέ­θε­σε η Facebook, να εντο­πί­ζει δηλα­δή ποια είδη­ση είναι ψευδής.

Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα

Ήδη τον Μάη του 2019, γράφαμε:

«Αυτοί που σπέρ­νουν fake news για να δικαιο­λο­γή­σουν βάρ­βα­ρους πολέ­μους παρου­σιά­ζο­νται ως προ­στά­τες της πραγ­μα­τι­κής ενη­μέ­ρω­σης. Ποιος δε θυμά­ται το αίμα που έτρε­ξε στη Γιου­γκο­σλα­βία, στο Ιράκ, στη Συρία αξιο­ποιώ­ντας fake news, τη Βενε­ζου­έ­λα σήμε­ρα που με fake news προ­σπα­θούν να ανα­τρέ­ψουν μια νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση; Και τόσες άλλες περι­πτώ­σεις. Τα λεγό­με­να fake news είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η οποία μάλι­στα δεν είναι καθό­λου και­νούρ­για. Δια­χρο­νι­κά, κόμ­μα­τα, ΜΜΕ, διά­φο­ροι μηχα­νι­σμοί χρη­σι­μο­ποιούν τη δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μέχρι και το ψέμα, προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στούν ένα άδι­κο και βάρ­βα­ρο σύστη­μα. Αυτά τα fake news έχουν πολ­λα­πλα­σια­στεί τα τελευ­ταία χρό­νια στο έδα­φος της πολύ πιο γρή­γο­ρης διά­δο­σης της είδη­σης, της ανω­νυ­μί­ας που παρέ­χουν το δια­δί­κτυο και τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης, αλλά και της ύπαρ­ξης φανε­ρών και κρυ­φών μηχα­νι­σμών (τους οποί­ους πλέ­ον κανείς δεν αμφι­σβη­τεί), που δρουν στο δια­δί­κτυο υπη­ρε­τώ­ντας πολι­τι­κά, οικο­νο­μι­κά, γεω­πο­λι­τι­κά και άλλα συμ­φέ­ρο­ντα. Ο φόβος τους όμως και εκεί στο­χεύ­ουν, είναι οι ειδή­σεις, τα γεγο­νό­τα που απο­κα­λύ­πτουν τα ψέμα­τά τους. Ο φόβος τους είναι η απο­κά­λυ­ψη των ταξι­κών προ­ε­κτά­σε­ων των ειδή­σε­ων. Πίσω από το κυνή­γι των fake news, πίσω από το κυνή­γι της «τοξι­κό­τη­τας» των ειδή­σε­ων κρύ­βε­ται (ή μπο­ρεί να κρυ­φτεί) το κυνή­γι της ταξι­κής προ­σέγ­γι­σης των ειδή­σε­ων» (Ποιος θα μας σώσει από τα Ellinika Hoaxes;)

Δυστυ­χώς, όταν πριν τρια χρό­νια το «ΑΤΕΧΝΩΣ» υπο­γράμ­μι­ζε τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που ελο­χεύ­ουν από την θέσπι­ση λογο­κρι­σί­ας στο δια­δί­κτυο με πρό­σχη­μα τα «Fake News», όταν προει­δο­ποιού­σε για τον ρόλο των τύπων που στε­λε­χώ­νουν τα «Ellinika Hoaxes», ελά­χι­στοι άκου­σαν και ακό­μη πιο λίγοι ανταποκρίθηκαν.

Έστω και τώρα, όμως, είναι ανά­γκη να πάρουν ξεκά­θα­ρη θέση οι ενώ­σεις συντα­κτών και τα συν­δι­κα­λι­στι­κά όργα­να των δημο­σιο­γρά­φων. Να πάρει επι­τέ­λους θέση η ΕΣΗΕΑ, που από το 2018 «σφυ­ρί­ζει» αδιά­φο­ρα ενώ της έχει γνω­στο­ποι­η­θεί το ζήτη­μα. Οι εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία και ο κίν­δυ­νος να φιμω­θεί, με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα, ο αντί­λο­γος στο κυρί­αρ­χο ευρω­να­τοι­κό αφή­γη­μα, κάνουν ακό­μη πιο επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη να ανα­δει­χθεί ο ρόλος των «Ellinika Hoaxes» και όσων τα χρη­μα­το­δο­τούν και τα προωθούν.

Αναμ­φί­βο­λα, θετι­κή εξέ­λι­ξη συνι­στά η σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ που ανα­φέ­ρε­ται στο ρόλο λογο­κρι­τή που έχει ανα­λά­βει η εν λόγω Αστι­κή Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρία. Ευελ­πι­στού­με να υπάρ­ξουν και άλλες παρό­μοιες δρά­σεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το «ΑΤΕΧΝΩΣ» είναι εδώ και χρό­νια στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης ενά­ντια στους Ευρω­να­τοι­κούς χωρο­φύ­λα­κες-μαντρό­σκυ­λα του δια­δι­κτύ­ου, δια­τρέ­χο­ντας τον άμε­σο κίν­δυ­νο να το εξα­φα­νί­σουν από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (έγι­νε στο Twitter, επι­χει­ρή­θη­κε στο Facebook). Ήμα­σταν, είμα­στε και θα είμα­στε εδώ, απέ­να­ντι στους «ιαβέ­ρη­δες» διώ­κτες της μαχη­τι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας και τα τσι­ρά­κια τους.

Παλαιότερες αναρτήσεις για τα «Ellinika Hoaxes»

Facebook: Το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο στη θέση των ανεκ­δι­ή­γη­των Ellinika Hoaxes – Τίπο­τα καλό για την ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση ιδεών

Θα συνε­χί­σει να σφυ­ρί­ζει αδιά­φο­ρα η ΕΣΗΕΑ για τα ellinika hoaxes, τα μεγα­λύ­τε­ρο fake news της ενημέρωσης

Ελλη­νι­κά Hoaxes: Οι «σερί­φη­δες» του δια­δι­κτύ­ου αυτο­ε­ξευ­τε­λί­ζο­νται, δια­ψεύ­δο­ντας μέχρι και την… κυβέρνηση

Ελλη­νι­κά Hoaxes: Οι fake δημο­σιο­γρά­φοι με fake συνεργάτες!!!

«Ελλη­νι­κά Hoaxes»: Μερο­λη­ψία υπέρ της ΝΔ καταγ­γέλ­λει συνερ­γά­της τους και αποχωρεί!

Προ­λη­πτι­κή λογο­κρι­σία στο Facebook με κρι­τή τα… «Ellinika Hoaxes»

Αφιε­ρω­μέ­νο στα «Ελλη­νι­κά Hoaxes»: Τι λέει ο δανέ­ζι­κος (αστι­κός) Τύπος για το αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο που διώ­κει κάθε φωνή ενά­ντια στο ΝΑΤΟ

Το Facebook έρι­ξε τη σελί­δα «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» για τις αντι­φα­σι­στι­κές και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές του αναρτήσεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο