Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα παιδί χάνει τη ζωή του κάθε δεύτερη μέρα από εκπυρσοκρότηση όπλου στις ΗΠΑ!

Στο πρώ­το εξά­μη­νο του 2016 ένα παι­δί έχα­νε τη ζωή του κάθε δεύ­τε­ρη μέρα από εκπυρ­σο­κρό­τη­ση όπλου, την οποία προ­κά­λε­σε είτε το ίδιο είτε κάποιος άλλος ανή­λι­κος ή ενή­λι­κος. Πού; Στις ΗΠΑ, όπου η οπλο­κα­το­χή καλύ­πτε­ται από τη νομο­θε­σία και τα όπλα πωλού­νται ελεύ­θε­ρα. Σύμ­φω­να μάλι­στα με το Associated Press και την εφη­με­ρί­δα USA Today που απο­κα­λύ­πτουν τα στοι­χεία, ο αριθ­μός των θυμά­των είναι μεγα­λύ­τε­ρος από όσα ανα­φέ­ρουν τα επί­ση­μα στοιχεία.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα στοι­χεία (άρθρα στον Τύπο και δημό­σιες πηγές) που έχει συγκε­ντρώ­σει η κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Gun Violence Archiveτο AP και η USA Today ανέ­λυαν επί έξι μήνες περι­στα­τι­κά εκπυρ­σο­κρό­τη­σης όπλων στα οποία εμπλέ­κο­νται παι­διά ηλι­κί­ας κάτω των 17 ετών και τα οποία σημειώ­θη­καν από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2014 ως τις 30 Ιου­νί­ου 2016.

Μετα­ξύ άλλων η έρευ­να κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι οι τραυ­μα­τι­σμοί και οι θάνα­τοι εμφα­νί­ζουν μεγά­λη αύξη­ση στα παι­διά κάτω των 5 ετών, με τα 3χρονα να είναι οι πιο συχνοί δρά­στες, αλλά και θύμα­τα μετα­ξύ των μικρών παι­διών. Η περιέρ­γεια οδη­γεί πολ­λά μικρά παι­διά να βρουν γεμά­τα όπλα στο σπί­τι ή το οικο­γε­νεια­κό αυτο­κί­νη­το και να αυτο­πυ­ρο­βο­λη­θούν θανά­σι­μα ή να πυρο­βο­λή­σουν άλλους κατά λάθος.

Παράλ­λη­λα αύξη­ση σημειώ­νε­ται και στους αθέ­λη­τους πυρο­βο­λι­σμούς στις ηλι­κί­ες 15 με 17 ετών, όταν τα θύμα­τα συνή­θως πυρο­βο­λού­νται από άλλα παι­διά, όμως συνή­θως επι­βιώ­νουν όταν αυτο­πυ­ρο­βο­λού­νται. Συχνά έφη­βοι που επι­δει­κνύ­ουν όπλα σε φίλους ή στα αδέρ­φια τους κατα­λή­γουν να αυτοπυροβοληθούν.

Επί­σης πιο συχνά είναι αυτά τα ατυ­χή­μα­τα στις νότιες πολι­τεί­ες των ΗΠΑ, ενώ η πλειο­νό­τη­τα των δρα­στών αλλά και των θυμά­των είναι αγό­ρια. Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κέντρο Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Ασθε­νειών (CDCP) ανέ­φε­ρε ότι 74 ανή­λι­κοι σκο­τώ­θη­καν από την εκπυρ­σο­κρό­τη­ση όπλων το 2014.

Όμως η ανά­λυ­ση του AP και της USA Today κατέ­γρα­ψε 113 θανά­τους την ίδια χρο­νιά, γεγο­νός που σημαί­νει ότι η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση απέ­τυ­χε να κατα­γρά­ψει το ένα τρί­το των περιστατικών.

Αν και τα περι­στα­τι­κά αυτά ευθύ­νο­νται μόνο για ένα πολύ μικρό μέρος των θανά­των από όπλα στις ΗΠΑ, οι υπέρ­μα­χοι της ασφά­λειας των όπλων επι­μέ­νουν ότι μπο­ρούν να προληφθούν.

Γι’ αυτό τον λόγο ζητούν αυστη­ρό­τε­ρη νομο­θε­σία, η οποία θα επι­βάλ­λει τα όπλα να παρα­μέ­νουν κλει­δω­μέ­να και άδεια, κάτι με το οποίο είναι αντί­θε­τοι οι υπέρ­μα­χοι της οπλο­κα­το­χής με το σκε­πτι­κό ότι αυτά τα μέτρα καθι­στούν τα όπλα λιγό­τε­ρο χρή­σι­μα σε έκτα­κτες καταστάσεις.

Σύμ­φω­να με τη Εθνι­κή Ένω­ση Όπλων (NRA), οι θάνα­τοι από κατά λάθος εκπυρ­σο­κρο­τή­σεις όπλων έχουν μειω­θεί σημα­ντι­κά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, και ότι οι πιθα­νό­τη­τες ένα παι­δί να σκο­τω­θεί σε ένα ατύ­χη­μα με όπλα είναι «μία στο εκατομμύριο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο