Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ERTFLIX _Ημέρα της Γυναίκας και “Γυναικεία Υπόθεση”

ℹ️ ΕΡΤ 🔽

  • Ο Μάρ­της στο ERTFLIX, με αφορ­μή την Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Γυναί­κας, είναι αφιε­ρω­μέ­νος στις γυναίκες
  • Ελλη­νι­κές και ξένες ται­νί­ες μικρού και μεγά­λου μήκους, καθώς και νέες πλή­ρεις σει­ρές, με σημείο ανα­φο­ράς τις γυναί­κες στο αφιέ­ρω­μα του ERTFLIX «Γυναι­κεία Υπό­θε­ση»

Ατέχνως infoΚάθε χρό­νο τέτοιες μέρες η 8η Μάρ­τη γιορ­τά­ζε­ται ποι­κι­λο­τρό­πως από γυναι­κεί­ες οργα­νώ­σεις, θεσμούς ‑ακό­μη και από το αστι­κό κρά­τος: Από τη μια σαν 🎈 σύμ­βο­λο αγώ­να για τις εργα­ζό­με­νες γυναί­κες που τιμούν τους αγώ­νες της τάξης τους, παλεύ­ο­ντας για ισο­τι­μία και χει­ρα­φέ­τη­ση, κάνο­ντας το δικό τους απο­λο­γι­σμό, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τη συνέ­χεια της δρά­σης τους σε μια περί­ο­δο που εξα­πο­λύ­ε­ται καται­γι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος των όποιων κατα­κτή­σε­ων έχουν απο­σπα­στεί στις συν­θή­κες του καπι­τα­λι­σμού.
Από την άλλη …το “χάος”: αρκεί  ‑ανα­φο­ρι­κά με την 7η τέχνη, που είναι πλού­σια σε σχε­τι­κό υλι­κό, μια ανα­ζή­τη­σηται­νί­ες για τη μέρα της γυναί­κας” _αξίζει τον κόπο και ξενό­γλωσ­σα “women’s day movies” _“películas del día de la mujer” _“films sur la journée de la femme”, επί­σης στο imdb κλπ.
Γίνε­ται πιο φανε­ρό ότι η απε­λευ­θέ­ρω­ση της γυναί­κας από τη διπλή κατα­πί­ε­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση μπο­ρεί να συντε­λε­σθεί σε μια κοι­νω­νία, όπου θα καταρ­γη­θεί η ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία στα μέσα παρα­γω­γής, η εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο ως απο­τέ­λε­σμα συνει­δη­τής δρά­σης, του­λά­χι­στον της πρω­το­πο­ρί­ας της εργα­τι­κής τάξης και της μαζι­κής μαχη­τι­κής δρά­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των για την ανα­τρο­πή του τελευ­ταί­ου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, του καπι­τα­λι­σμού.

Άρω­μα γυναί­κας έχει ο Μάρ­τιος στο ERTFLIX _έτσι ισχυ­ρί­ζε­ται τουλάχιστον_ με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Γυναί­κας: η ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα της ΕΡΤ μετα­δί­δει ελλη­νι­κές και ξένες ται­νί­ες, μικρού και μεγά­λου μήκους, καθώς και νέες πλή­ρεις σει­ρές, με σημείο ανα­φο­ράς τις γυναίκες.
Ξεκι­νώ­ντας από σήμε­ρα Παρα­σκευή, και για όλο τον μήνα Μάρ­τιο, το αφιέ­ρω­μα της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας της ΕΡΤ, με τίτλο «Γυναι­κεία Υπόθεση».

Ξεχω­ρί­ζει η πρε­μιέ­ρα της βρα­βευ­μέ­νης ελλη­νι­κής ται­νί­ας «Πίσω από τις θημω­νιές», που θα μετα­δο­θεί ανή­με­ρα της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Γυναίκας.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Πίσω από τις θημωνιές (Behind the haystacks)  από 8/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Ένας ψαράς και αγρό­της, κάτοι­κος παρα­λί­μνιου χωριού στα βόρεια σύνο­ρα της Ελλά­δας, πνιγ­μέ­νος στα χρέη, μετα­φέ­ρει μετα­νά­στες με τη βάρ­κα του ένα­ντι αδράς αμοι­βής. Η γυναί­κα του, νοι­κο­κυ­ρά και εκκλη­σά­ρισ­σα του χωριού, ανα­ζη­τά τον πραγ­μα­τι­κό λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προ­σπα­θεί να ορί­σει τη ζωή της μέσα σ’ αυτό το κατα­πιε­στι­κό περιβάλλον.
Ένα τρα­γι­κό γεγο­νός θα φέρει τους τρεις ήρω­ες μπρο­στά σε προ­σω­πι­κά αδιέ­ξο­δα και αδυ­να­μί­ες, με τον καθέ­να να πρέ­πει να ανα­λο­γι­στεί για πρώ­τη φορά στη ζωή του το κόστος των πρά­ξε­ών του.

“Πίσω από τις Θημω­νιές” – Το ανθρω­πο­κε­ντρι­κό βλέμ­μα της Αση­μί­νας Προέδρου

Η ται­νία της Αση­μί­νας Προ­έ­δρου που σάρω­σε τα βρα­βεία ΙΡΙΣ της Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας, αφού πρώ­τα κέρ­δι­σε τον Χρυ­σό Αλέ­ξαν­δρο στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης, κάνει πρε­μιέ­ρα στο ERTFLIX.
Σενά­ριο – Σκη­νο­θε­σία: Αση­μί­να Προέδρου
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Στά­θης Στα­μου­λα­κά­τος, Λένα Ουζου­νί­δου, Ευγε­νία Λάβδα, Χρή­στος Κοντο­γε­ώρ­γης, Ντί­να Μιχαη­λί­δου, Πασχά­λης Τσαρούχας

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ: Μια σπου­δαία δου­λειά που ανα­γνω­ρί­στη­κε και τιμή­θη­κε στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσσαλονίκης

Ατέχνως info

Η Μητέ­ρα του Σταθ­μού: ένα ντο­κι­μα­ντέρ 🎥 που “σπά­ει κόκα­λα” για τις χιλιά­δες “αόρα­τες” γκα­σταρ­μπάι­τερ μανά­δες που σκαν­δα­λω­δώς αγνό­η­σε η ιστορία

Εμείς οι Γκλόριες (The Glorias) από 8/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η ιστο­ρία της φεμι­νί­στριας Γκλό­ρια Στάι­νεμ και η επί­δρα­σή της ως συγ­γρα­φέ­ας, ακτι­βί­στρια ηγέ­της και εκπρό­σω­πος του φεμι­νι­στι­κού κινή­μα­τος στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960 και στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1970. Το φιλμ έχει πλη­θυ­ντι­κό τίτλο, μιας και η προ­σω­πι­κό­τη­τα προ­βάλ­λε­ται μέσω δια­φο­ρε­τι­κών ερμη­νευ­τριών, στα διά­φο­ρα στά­δια της ζωής της, από την επο­χή που ζού­σε στην Ινδία ως νεα­ρή γυναί­κα, μέχρι την ίδρυ­ση του περιο­δι­κού «Ms.» στη Νέα Υόρ­κη, και τον ρόλο της στην άνο­δο του κινή­μα­τος για τα δικαιώ­μα­τα των γυναικών.

Σκη­νο­θε­σία: Τζού­λι Τέιμορ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Τζού­λιαν Μουρ, Γκλό­ρια Στάι­νεμ, Αλί­σια Βικά­ντερ, Λού­λου Γουίλ­σον, Μπέ­τι Μίντλερ, Τζα­νέλ Μονά, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ

Μαύρο και Μπλε (Black and Blue) από 6/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η νεο­σύλ­λε­κτη αστυ­νο­μι­κός Αλί­σια Γου­έστ, που ζει στο Ντι­τρόιτ, γίνε­ται αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας του φόνου ενός δια­κι­νη­τή ναρ­κω­τι­κών από διε­φθαρ­μέ­νους συνα­δέλ­φους της. Το περι­στα­τι­κό βιντε­ο­σκο­πεί­ται από την κρυ­φή κάμε­ρα που βρί­σκε­ται πάνω στη στο­λή της. Η Αλί­σια προ­σω­ρι­νά κατορ­θώ­νει να ξεφύ­γει, με τη βοή­θεια του μονα­δι­κού ανθρώ­που από την κοι­νό­τη­τά της που είναι πρό­θυ­μος να τη βοη­θή­σει. Ωστό­σο, ο κλοιός στε­νεύ­ει καθώς πλέ­ον μπαί­νει στο στό­χα­στρο τόσο των δια­κι­νη­τών όσο και των διε­φθαρ­μέ­νων συνα­δέλ­φων της, οι οποί­οι την κατα­διώ­κουν αμεί­λι­κτα, ώστε να εμπο­δί­σουν τη γνω­στο­ποί­η­ση των όσων έγι­ναν και να την κάνουν να σωπά­σει μια και καλή.

Σκη­νο­θε­σία: Ντί­ον Τέιλορ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Ναό­μι Χάρις, Ταϊ­ρίς Γκί­μπ­σον, Φρανκ Γκρί­λο, Μάικ Κόλ­τερ, Ριντ Σκοτ, Τζον Τσαρλς Β΄

 Σφαίρες στο Μεξικό  (Miss Bala) από 13/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η Γκλό­ρια Φου­έ­ντες είναι Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νί­δα μακι­γιέζ από το Λος Άντζε­λες, η οποία ταξι­δεύ­ει στην Τιχουά­να του Μεξι­κό, για να επι­σκε­φτεί την καλύ­τε­ρή της φίλη. Στό­χος της είναι να τη βοη­θή­σει να δια­κρι­θεί στον δια­γω­νι­σμό ομορ­φιάς για τον τίτλο της Miss Bala. Μπλέ­κε­ται, όμως, άθε­λά της στα πόδια ενός μεξι­κα­νι­κού καρ­τέλ, που θέλει να δολο­φο­νή­σει τον διε­φθαρ­μέ­νο διευ­θυ­ντή της αστυ­νο­μί­ας, και την απά­γει. Παράλ­λη­λα, η φίλη της αγνο­εί­ται… Θα κατα­φέ­ρει η Γκλό­ρια να ανα­κα­λύ­ψει τη δύνα­μη που κρύ­βει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της;

Σκη­νο­θε­σία: Κάθριν Χάρντγουικ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Τζί­να Ροντρί­γκεζ, Ισμα­ήλ Κρουζ Κορ­ντό­βα, Κρι­στί­να Ρόντλο, Άντο­νι Μακί, Ματ Λαούρια

Η Νονά της Νύχτας (Mama Weed) από 1/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η αρα­βι­κής κατα­γω­γής Πασιάνς Πορ­τε­φέ είναι μετα­φρά­στρια στη Δίω­ξη Ναρ­κω­τι­κών της Γαλ­λί­ας, που ειδι­κεύ­ε­ται σε τηλε­φω­νι­κές παρα­κο­λου­θή­σεις υπό­πτων για δια­κί­νη­ση παρά­νο­μων ουσιών. Η ζωή της θα αλλά­ξει ριζι­κά, όταν, παρα­κο­λου­θώ­ντας τη συνο­μι­λία δύο κατα­ζη­τού­με­νων δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών, ανα­γνω­ρί­ζει στον ένα από αυτούς τον γιο της αγα­πη­τής κυρί­ας που φρο­ντί­ζει την υπε­ρή­λι­κη μητέ­ρα της. Η μετα­φρά­στρια απο­φα­σί­ζει να προ­στα­τεύ­σει τον νεα­ρό, όμως οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχει ήδη συγκε­ντρώ­σει, την οδη­γούν στην καρ­διά ενός μεγά­λου κυκλώ­μα­τος δια­κί­νη­σης χασίς. Στη συνέ­χεια, θα μπει τόσο δυνα­μι­κά μέσα στο κύκλω­μα, που θα γίνει η νέα Νονά της Νύχτας!

Σκη­νο­θε­σία: Ζαν-Πολ Σαλομέ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Ιζα­μπέλ Ιπέρ, Ιπο­λίτ Ζιραρ­ντό, Λιλιάν Ροβέρ, Φαρι­ντά Ουτσανί

Τα Καλά Κορίτσια (The Good Girls / Las Niñas Bien) από 1/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η Σοφία ζει στην αρι­στο­κρα­τι­κή γει­το­νιά Λας Λόμας και το μεγα­λύ­τε­ρο όνει­ρό της είναι να τρα­γου­δή­σει ο Χού­λιο Ιγκλέ­σιας σε ένα από τα πάρ­τι της. Ωστό­σο, η άνε­τη καθη­με­ρι­νό­τη­τά της μπο­ρεί να αλλά­ξει από­το­μα, καθώς η μεξι­κα­νι­κή οικο­νο­μία περ­νά­ει κρί­ση και σιγά σιγά αρχί­ζουν να εμφα­νί­ζο­νται ρωγ­μές στον τέλειο κόσμο της Σοφίας.

Σκη­νο­θε­σία: Αλε­χά­ντρα Μαρκέζ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Ιλς Σάλας, Φλά­βιο Μεντί­να, Κασ­σάν­δρα Τσιαν­γκε­ρό­τι, Παου­λί­να Γκαϊ­τάν, Τζο­χά­να Μου­ρί­γιο, Χιμέ­να Γκέρα

Όνειρα σε ψηλοτάκουνες γόβες (Dumplin’) από 15/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η Γουίλ, η ευτρα­φής έφη­βη κόρη μιας πάλαι ποτέ νική­τριας καλ­λι­στεί­ων, κάνει τη δική της επα­νά­στα­ση για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για τα σημε­ρι­νά πρό­τυ­πα ομορ­φιάς, δηλώ­νο­ντας συμ­με­το­χή στα τοπι­κά καλ­λι­στεία μαζί με τις αντι­συμ­βα­τι­κές φίλες της.

Σκη­νο­θε­σία: Αν Φλέτσερ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Τζέ­νι­φερ Άνι­στον, Ντά­νιελ ΜακΝτό­ναλντ, Οντέ­για Ρας, Ντοβ Κάμερον

Κορίτσι για φίλημα  (I Feel Pretty) από 15/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Μια γυναί­κα, που παλεύ­ει με την ανα­σφά­λεια, ύστε­ρα από ένα ατύ­χη­μα στο γυμνα­στή­ριο ξυπνά­ει στα απο­δυ­τή­ρια πιστεύ­ο­ντας ότι είναι η πιο όμορ­φη και ικα­νή γυναί­κα στον πλα­νή­τη. Η ανε­βα­σμέ­νη αυτο­πε­ποί­θη­σή της δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να ζήσει άφο­βα, αλλά τι θα συμ­βεί όταν συνει­δη­το­ποι­ή­σει ότι η εμφά­νι­σή της δεν άλλα­ξε ποτέ;

Και  πριν 65 χρό­νια το θρυ­λι­κό _γνήσιο West Side Story

Σκη­νο­θε­σία: Άμπι Κον, Μαρκ Σίλβερσταϊν
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Έιμι Σού­μερ, Μισέλ Γουί­λιαμς, Τομ Χόπερ, Έμι­λι Ρατακόφσκι

Τι θα πει ο κόσμος (What Will People Say) από 1/3

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

H δεκα­ε­ξά­χρο­νη Νίσα ζει διπλή ζωή: Στο σπί­τι είναι η τέλεια Πακι­στα­νή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνη­θι­σμέ­νη Νορ­βη­γί­δα έφη­βη. Όταν ο πατέ­ρας της, τη βρί­σκει στο κρε­βά­τι με τον φίλο της, οι δύο κόσμοι της Νίσα συγκρού­ο­νται βίαια. Οι γονείς της απο­φα­σί­ζουν να την τιμω­ρή­σουν για παρα­δειγ­μα­τι­σμό: την απά­γουν και την πηγαί­νουν στο Πακι­στάν, για να μεί­νει με συγ­γε­νείς της οικο­γέ­νειας. Σε μια χώρα που της είναι τελεί­ως ξένη, η Νίσα ανα­γκά­ζε­ται να προσαρμοστεί.

Σκη­νο­θε­σία: Ιράμ Χακ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Μαρία Μοζ­ντάχ, Αντίλ Χου­σέιν, Ροχίτ Σαράφ, Εκα­βά­λι Κανά, Αλί Αρφάν, Σίμπα Τσάντχα

ΣΕΙΡΕΣ

1. Killing Eve

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Η υπο­τι­μη­μέ­νη Βρε­τα­νή πρά­κτο­ρας της ΜΙ5, Ιβ Πολά­στρι (Σάντρα Ο), ανα­λαμ­βά­νει να αιχ­μα­λω­τί­σει την ψυχο­πα­θη­τι­κή δολο­φό­νο Βιλα­νέλ (Τζό­ντι Κόμερ). Κατά τη διάρ­κεια του κυνη­γη­τού, οι δυο τους θα ανα­πτύ­ξουν μια ιδιαί­τε­ρη εμμο­νή η μία για την άλλη. Για πρώ­τη φορά στο ERTFLIX, ολό­κλη­ρη η πολυ­βρα­βευ­μέ­νη σει­ρά, που κέρ­δι­σε, μετα­ξύ άλλων, πολ­λές υπο­ψη­φιό­τη­τες για τις δύο πρω­τα­γω­νί­στριες, όπως BAFTA, Χρυ­σές Σφαί­ρες και Έμμυ.

Σενά­ριο: Φίμπι Γουό­λερ-Μπριτζ, Έμε­ραλντ Φένελ, Σου­ζάν Χίθ­κοτ, Λόρα Νιλ
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Σάντα Ο, Τζό­ντι Κόμερ, Φιό­να Σο

2. Screw

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Δύο σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι και οι συνά­δελ­φοί τους, εργά­ζο­νται σε ανδρι­κή φυλα­κή. Η Λέι Χέν­ρι αγω­νί­ζε­ται για να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο της πτέ­ρυ­γάς της. Η νεο­προ­σλη­φθεί­σα Ρόουζ Γκιλ μπλέ­κε­ται σε μια επι­χεί­ρη­ση λαθρε­μπο­ρί­ας όπλων, προ­κει­μέ­νου να σώσει τον αδελ­φό της από μια αδί­στα­κτη συμ­μο­ρία στην οποία χρωστάει.

Δημιουρ­γός: Ρομπ Γουίλιαμς
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Νίνα Σοσά­νια, Τζέι­μι-Λι Ο’ Ντό­νελ, Φαράζ Αγιούμπ, Λόρα Τσέκλι

3. Reyka

Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και όλος ο Μάρτιος είναι «Γυναικεία Υπόθεση»

Στη λήξη του Απαρτ­χάιντ το 1994, η 12χρονη Reyka απή­χθη από τον Άνγκους Σπίλ­μαν, ο οποί­ος την κακο­ποιού­σε για τέσ­σε­ρα χρό­νια. Κατά­φε­ρε να δρα­πε­τεύ­σει σε ηλι­κία 16 ετών, με τον απα­γω­γέα της να συλ­λαμ­βά­νε­ται και να κατα­δι­κά­ζε­ται. Ενή­λι­κη πια, η Reyka, είναι εγκλη­μα­το­λό­γος που ερευ­νά μια σει­ρά βίαιων δολο­φο­νιών από έναν κατά συρ­ροή δολο­φό­νο. Το τραυ­μα­τι­κό παρελ­θόν της, τη βοη­θά να μπει στο μυα­λό των δια­βό­η­των εγκλη­μα­τιών της Αφρικής.

Δημιουρ­γός: Ρόαν Ντίκσον
Πρω­τα­γω­νι­στούν: Κιμ Ένγκελ­μπερχτ, Ίαν Γκλεν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο