Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

EURO 2020: Στον τελικό η Αγγλία που επικράτησε 2–1 της Δανίας στην παράταση

Η Αγγλία «ξόρ­κι­σε την κατά­ρα» των απο­κλει­σμών στους τέσ­σε­ρις προη­γού­με­νους ημι­τε­λι­κούς μεγά­λων διορ­γα­νώ­σε­ων (Μου­ντιάλ 1990 και 2018, Ευρω­παϊ­κά του 1968 και 1996) και για πρώ­τη φορά μετά από 55 χρό­νια (1966) προ­κρί­θη­κε σε τελι­κό κορυ­φαί­ου τουρνουά.

Το «αυστη­ρό» πέναλ­τι που υπέ­δει­ξε ο Ντά­νι Μακέ­λι (αρχι­κά) και στη συνέ­χεια συμ­φώ­νη­σε και το VAR, στο 103΄ της παρά­τα­σης του δεύ­τε­ρου ημι­τε­λι­κού του Euro 2020 υπέρ των «Τριών Λιο­ντα­ριών» έδω­σε την ευκαι­ρία στον Χάρι Κέιν να πάρει το «ριμπά­ουντ» από την προ­σω­ρι­νή από­κρου­ση του Σμάι­χελ και να στεί­λει την Εθνι­κή Αγγλί­ας στον τελι­κό της Κυρια­κής (11/07) με αντί­πα­λο την Ιτα­λία. Η Αγγλία επι­βλή­θη­κε με 2–1 της Δανί­ας, η οποία είχε προη­γη­θεί με τον Ντάμ­σγκα­αρντ στο 30ό λεπτό, αλλά στο 39΄ με το αυτο­γκόλ του Κιά­ερ το ματς είχε έρθει στα… ίσια.

Εξαι­ρε­τι­κό από κάθε άπο­ψη ήταν το πρώ­το 45λεπτο στο «Γου­έ­μπλεϊ», που για πρώ­τη φορά από­ψε από την έναρ­ξη του τουρ­νουά ήταν γεμά­το στο 75% της χωρη­τι­κό­τη­τάς του. Οι 52.000 φίλα­θλοι των Άγγλων είχαν δημιουρ­γή­σει μία φαντα­στι­κή ατμό­σφαι­ρα στο «ναό του ποδο­σφαί­ρου», παρ΄ όλα αυτά οι Δανοί όχι μόνο δεν επη­ρε­ά­στη­καν αλλά μετά το 10ο λεπτό ισορ­ρό­πη­σαν πλή­ρως το ματς και «πατού­σαν» καλύ­τε­ρα στον αγω­νι­στι­κό χώρο.

Στο 30ό λεπτό, μάλι­στα, από το φοβε­ρό φάουλ του Ντάμ­σγκα­αρντ η ομά­δα του Χιούλ­μαντ άνοι­ξε το σκορ «παγώ­νο­ντας» το «Γου­έ­μπλεϊ». Ήταν το δεύ­τε­ρο γκολ του Δανού μέσου της Σαμπ­ντό­ρια στο τουρ­νουά, με το οποίο παρα­βί­α­σε για πρώ­τη φορά στο τουρ­νουά την εστία των Άγγλων.

Το πανέ­μορ­φο τέρ­μα του Ντάμ­σγκα­αρντ δεν επη­ρέ­α­σε τα «Τρία Λιο­ντά­ρια», που αντέ­δρα­σαν πάρα πολύ γρή­γο­ρα. Αφού στο 36΄ ο Σμάι­χελ έκα­νε απί­στευ­τη επέμ­βα­ση στο εξ επα­φής σουτ του Στέρ­λινγκ, στο 39΄ από το γύρι­σμα του Σακά ο Κιά­ερ στην προ­σπά­θεια του να μην επι­τρέ­ψει στον Στέρ­λινγκ να σκο­ρά­ρει το έκα­νε αυτός εις βάρος της ομά­δας του για να έρθει με αυτό τον τρό­πο το ματς στα ίσια (1–1).

Ο δημιουρ­γός του γκολ της ισο­φά­ρι­σης των Άγγλων, Μπου­κα­γιό Σακά, στην επι­στρο­φή του στο αρχι­κό σχή­μα μετά τον τραυ­μα­τι­σμό του, έγι­νε σε ηλι­κία 19 ετών και 305 ημε­ρών ο νεα­ρό­τε­ρος Άγγλος που παί­ζει βασι­κός σε ημι­τε­λι­κό μεγά­λης διοργάνωσης.

Το δεύ­τε­ρο μέρος δεν είχε καμία σχέ­ση με το πρώ­το, καθώς πέραν από την εδα­φι­κή υπε­ρο­χή των Άγγλων δεν σημειώ­θη­κε ούτε μία κλα­σι­κή ευκαι­ρία μπρο­στά από τις δύο εστί­ες, με απο­τέ­λε­σμα οι δύο ομά­δες να οδη­γη­θούν στην παράταση.

Εκεί ο ημι­τε­λι­κός κρί­θη­κε από το αμφι­σβη­τού­με­νο, ίσως και τρα­βηγ­μέ­νο πέναλ­τι που δόθη­κε στην Αγγλία μετά την πτώ­ση του Στέρ­λινγκ από μασρ­κά­ρι­σμα του Μέλε. Ο Μακέ­λι ήταν κοντά στην φάση και υπέ­δει­ξε την «εσχά­τη των ποι­νών» και με την… σφρα­γί­δα του VAR ο Χάρι Κέιν με διπλή προ­σπά­θεια νίκη­σε τον Σμάι­χελ στο 104΄.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο