Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Euro 2024: Η εθνική Ελλάδας και τα τρία εισιτήρια της τελευταίας στιγμής…

Έξι ομά­δες, ανά­με­σά τους και η εθνι­κή Ελλά­δας, αυτές που προ­χώ­ρη­σαν από τα ημι­τε­λι­κά play-off του Euro 2024 του Μαρ­τί­ου, βρί­σκο­νται μπρο­στά στο τελευ­ταίο εμπό­διο που της χωρί­ζει από την κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση, προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να διε­ξα­χθεί από τις 14 Ιου­νί­ου έως τις 14 Ιου­λί­ου σε 10 πόλεις της Γερμανίας.

Πρό­κει­ται για τα τρία εισι­τή­ρια της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, που διεκ­δι­κούν οι έξι νική­τριες των ημι­τε­λι­κών, στους προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νους για τις 26 Μαρ­τί­ου τρεις τελικούς.

Η Ουα­λία, η Πολω­νία, η Ουκρα­νία και η Ισλαν­δία επι­διώ­κουν την επι­στρο­φή στην κορυ­φαία ευρω­παϊ­κή σκη­νή στο Euro 2024, ενώ η εθνι­κή Ελλά­δας θέλει επι­στρο­φή σε μεγά­λη διορ­γά­νω­ση μετά από 10 χρό­νια, ξεπερ­νώ­ντας την Γεωρ­γία που επι­διώ­κει ‑με την σει­ρά της- να πετύ­χει μια ιστο­ρι­κή πρόκριση.

Γ: Γεωργία vs Ελλάδα

Η εθνι­κή μας ομά­δα… αρχί­ζει αυτόν τελι­κό, γνω­ρί­ζο­ντας ότι έχει μαζί της και την… Ιστο­ρία, αφού δεν έχει χάσει ακό­μη σε εννέα ανα­με­τρή­σεις με την Γεωρ­γία (7 νίκες και 2 ισοπαλίες).

Η Ελλά­δα πέτυ­χε την μεγα­λύ­τε­ρη νίκη στα ημι­τε­λι­κά των play-off (5–0 ενα­ντί­ον του Καζακ­στάν), αλλά ο Γκου­στά­βο Πογέτ ξέρει ότι πρέ­πει να δου­λέ­ψει με τη νοο­τρο­πία της ομά­δας του: «Γνω­ρί­ζω τη νοο­τρο­πία των Ελλή­νων, μερι­κές φορές είναι πολύ κάτω, μερι­κές φορές πολύ ψηλά. Πρέ­πει να ελέγ­ξου­με τα συναισθήματα».

Οι οπα­δοί της Γεωρ­γί­ας απο­θέ­ω­σαν τους παί­κτες του Βίλι Σανιόλ, καθώς ο Μπού­ντου Ζιβ­ζι­βάν­τζε χτύ­πη­σε δύο φορές στη νίκη τους στον ημι­τε­λι­κό κόντρα στο Λου­ξεμ­βούρ­γο. Η υπο­στή­ρι­ξη των φιλά­θλων στην Τιφλί­δα αναμ­φί­βο­λα θα απο­τε­λέ­σει κίνη­τρο για τη Γεωρ­γία, αλλά ο Γάλ­λος προ­πο­νη­τής γνω­ρί­ζει ότι πρέ­πει να παί­ξουν καλύ­τε­ρα για να φτά­σουν στο πρώ­το τους Euro:

«Πρέ­πει να βελ­τιώ­σου­με την ποιό­τη­τα του παι­χνι­διού μας, για­τί η Ελλά­δα θα έρθει στην Τιφλί­δα με υψη­λή κίνη­τρο και αυτοπεποίθηση».

Α: Ουαλία vs Πολωνία

Από τότε που νίκη­σε την Πολω­νία με 2–0 στην πρώ­τη της ανα­μέ­τρη­ση, στο πρώ­ην γηπε­δού­χο Ninian Park της Κάρ­ντιφ Σίτι το 1973, η Ουα­λία δεν κέρ­δι­σε κανέ­να παι­χνί­δι με την αντί­πα­λό της στον τελι­κό των play-off  (2 ισο­πα­λί­ες και 7 ήττες), αλλά μετά από μια συναρ­πα­στι­κή νίκη με 4–1 ενα­ντί­ον της Φιν­λαν­δί­ας, ο προ­πο­νη­τής της Ρομπ Πέιτζ έχει ήδη δώσει το σύν­θη­μα: «Πάμε την Τρί­τη», είπε. Ο αρχη­γός Μπεν Ντέι­βιτς ανα­γνω­ρί­ζει ότι με την Πολω­νία θα είναι «ένα σκλη­ρό παι­χνί­δι», αλλά ελπί­ζει ότι το πλε­ο­νέ­κτη­μα έδρας θα μετρή­σει: «Έχου­με παί­ξει ενά­ντια σε μερι­κές καλές ομά­δες εδώ και έχου­με κάποια καλά απο­τε­λέ­σμα­τα, και πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με αυτή την εμπειρία».

Ο Ρόμπερτ Λεβα­ντόφ­σκι δεν προ­βλη­μα­τί­στη­κε που δεν ήταν μετα­ξύ των σκό­ρερ στον ημι­τε­λι­κό των play-off της Πολω­νί­ας με 5–1 ενα­ντί­ον της Εσθο­νί­ας δέκα παι­κτών και ένιω­σε ότι το πλε­ο­νέ­κτη­μα έδρας μπο­ρεί να υπε­ρε­κτι­μη­θεί. «Η Ουα­λία είναι στο σπί­τι της και θα είναι υπό μεγά­λη πίε­ση», είπε. «Υπάρ­χει ένα τελευ­ταίο βήμα που πρέ­πει να γίνει και πιστεύω ότι μπο­ρού­με να το κάνουμε».

Ο Πολω­νός διε­θνής επι­θε­τι­κός της Μπαρ­τσε­λό­να έχει έναν επι­πλέ­ον λόγο να θέλει να φτά­σει στους τελι­κούς έχο­ντας 147 διε­θνείς συμ­με­το­χές και ελπί­ζο­ντας να φτά­σει πιθα­νώς τις 150 αν πάει στη Γερμανία.

Β: Ουκρανία vs Ισλανδία

Και τα δύο προη­γού­με­να εντός έδρας παι­χνί­δια της Ουκρα­νί­ας με την Ισλαν­δία έλη­ξαν 1–1, αλλά καθώς οι ομά­δες προ­ε­τοι­μά­ζο­νται να συνα­ντη­θούν ξανά στο Βρό­τσλαβ της Πολω­νί­ας, σίγου­ρα η νίκη είναι ο στό­χος και για τις δύο ομά­δες. Ο Ρόμαν Γιά­ρεμ­τσουκ σημεί­ω­σε ένα γκολ και έφτια­ξε ένα άλλο για τον Αρτέμ Ντόβ­μπικ, καθώς η Ουκρα­νία πέρα­σε (2–1) από την έδρα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Σύμ­φω­να με τον προ­πο­νη­τή της Σερ­γκέι Ρεμπρόφ κάποιες αλλα­γές έκα­ναν τη δια­φο­ρά: «Παρου­σιά­σα­με έναν άλλο επι­θε­τι­κό και αυτή ήταν μια καλή κίνη­ση. Το παι­χνί­δι έδει­ξε τον χαρα­κτή­ρα των παι­κτών μας και του έθνους μας».

Η Ισλαν­δία είχε ένα άνε­το πέρα­σμα (4–1) στον τελι­κό παρό­τι χρειά­στη­κε την ανα­τρο­πή απέ­να­ντι στο Ισρα­ήλ. Ο επι­θε­τι­κός της Τζέ­νοα, Άλμπερτ Γκού­ντμουν­τσον, έκα­νε χατ-τρικ προς χαρά του προ­πο­νη­τή του Άγκε Χαρέι­ντε, ο οποί­ος είπε: «Μας έλει­παν τα γκολ νωρί­τε­ρα στην πρό­κρι­ση, τώρα έχου­με πίσω τον Άλμπερτ Γκού­ντμουν­τσον και έδει­ξε ότι είναι παί­κτης κλάσης».

Να σημειω­θεί ότι η Ουκρα­νία έχει φτά­σει στους τελι­κούς των play-off του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου ή του Euro επτά φορές, αλλά κέρ­δι­σε μόνο μία φορά, ενα­ντί­ον της Σλο­βε­νί­ας για να φτά­σει στο Euro 2016.

Το πρόγραμμα των τελικών στα play-off του Euro 2024:

Α: Ουα­λία Πολω­νία (20:45)

Β: Ουκρα­νία ‑Ισλαν­δία (20:45)

Γ: Γεωρ­γία-Ελλά­δα (18:00)

Οι όμιλοι που θα συμμετάσχουν οι νικήτριες:

4ος όμι­λος: Νική­τρια Α, Ολλαν­δία, Αυστρία, Γαλλία

5ος όμι­λος: Βέλ­γιο, Σλο­βα­κία, Ρου­μα­νία, νική­τρια Β

6ος όμι­λος: Τουρ­κία, νική­τρια Γ, Πορ­το­γα­λία, Τσεχία

Πηγή: ΑΠΕ / ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο